Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206300
pub.
12/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel de ondernemingen van geregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010 Toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel de ondernemingen van geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 19 januari 2011 onder het nummer 102851/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behorend tot de subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer over de weg en wiens activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) en de "Société régionale wallonne du Transport (SRWT)" alsook op de leden van hun rijdend personeel die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Onder "geregeld vervoer" wordt verstaan : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 3. Met "rijdend personeel" worden zowel de vrouwelijke en de mannelijke leden van het rijdend personeel bedoeld. HOOFDSTUK II. - Gerechtigden en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten

Art. 2.§ 1. In 2010 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van 2.495,34 EUR toegekend aan het rijdend personeel van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM).

Dit bedrag van 2.495,34 EUR wordt verkregen door toevoeging van een bedrag van 123,95 EUR aan het bedrag van 2 371,39 EUR, waarbij : - 2.371,39 EUR het bedrag van de eindejaarspremie 2010 is, zoals verkregen door toepassing van de berekeningsformule van de eindejaarspremie voor het rijdend personeel van de ondernemingen van het geregeld vervoer die rijden in opdracht van de VVM; - 123,95 EUR het resultaat is van de toepassing van het correctiemechanisme overeengekomen in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest.

Art. 3.In 2010 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van 2.300,54 EUR toegekend aan het rijdend personeel van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de "Société régionale wallonne du Transport (SRWT)".

Art. 4.Het sociaal fonds van de sector betaalt een voorschot van 74,39 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht hebben op deze eindejaarspremie.

Art. 5.De werkgevers betalen het onder artikel 2 of 3 vermelde bedrag uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 4.

Art. 6.De chauffeurs, die deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

Art. 7.Deze premie, betaalbaar vóór 31 december 2010, wordt toegekend volgens de hierna vastgestelde voorwaarden : - de personeelsleden die gedurende het ganse jaar 2010 hebben gewerkt, ontvangen het totale bedrag van de premie; - de personeelsleden die in de loop van het jaar 2010 : - het brugpensioen hebben bekomen of met pensioen zijn gegaan; - in dienst zijn getreden; - ziek zijn geweest; - arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval; - werden ontslagen om andere dan dringende redenen, bekomen deze premie berekend naar rata van de maanden arbeidsprestatie. Een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand tewerkstelling en de vakantiedagen worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2010 hun opzegging hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december 2010 of werden ontslagen om dringende redenen, verliezen het recht op deze premie. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^