Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206302
pub.
12/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 Tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104861/CO/117)

Artikel 1.Onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheid tot uitvoering is deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren.

Met "arbeiders" worden zowel de mannen als vrouwen bedoeld.

Art. 2.a) Bijzondere regeling "shift".

Voor werknemers met 33 jaar dienst waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten in de Nationale Arbeidsraad) mogelijkheid tot conventioneel brugpensioen op 56-jarige leeftijd vanaf 1 januari 2011.

Deze maatregel vergt het akkoord van beide partijen (werkgever en individuele werknemer). b) Hernieuwing bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op bedrijfsvlak vanaf 56-jarige leeftijd, na 38 jaar anciënniteit in loondienst, mits deze collectieve arbeidsovereenkomsten ononderbroken in voege zijn sedert 1986.c) Deeltijds brugpensioen vanaf 55 jaar. De berekening van het aanvullend brugpensioeninkomen ten laste van de werkgever in geval van halftijds brugpensioen, zal gebaseerd orden op het ondernemingspercentage toepasselijk voor het bepalen van het aanvullende brugpensioeninkomen ten laste van de werkgever in geval van voltijds brugpensioen. d) Invoering van het brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar dienst.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 oktober 2011.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^