Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206317
pub.
12/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011 Regeling van de gedeeltelijke werkloosheid (Overeenkomst geregistreerd op 13 juli 2011 onder het nummer 104753/CO/126)

Artikel 1.Toepassingsgebied De werkgever die gebruik maakt van het koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, verbindt zich ertoe de bepalingen voorzien in de artikelen 2 en 3 na te leven.

Art. 2.Beschikkingen De werkgever verbindt er zich toe tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid geen werklieden en werksters te ontslaan om technische of economische redenen.

Art. 3.Indien de verbintenis, voorzien in artikel 2, niet wordt nageleefd zal de werkgever voor de duurtijd van de overeengekomen periode aan de onstagen werknemers het verschil betalen tussen enerzijds het normale loon, en anderzijds de werkloosheidsuikering vermeerderd met de aanvullende werkloosheidsvergoeding toegekend door het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 4.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^