Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206344
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011 Koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2011 onder het nummer 105072/CO/308) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en voorafgaande bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden-, bediende- en kaderpersoneel.

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "ecocheque" verstaan : het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet in deze lijst zijn opgenomen.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. HOOFDSTUK II. - Netto verhoging en toekenningsmodaliteiten

Art. 3.§ 1. In 2011 zullen de werkgevers aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur ecocheques toekennen voor een bedrag gelijk aan 180 EUR, volgens de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010, alsook artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit wet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. § 2. In 2012 zullen de werkgevers aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die geen baremaverhoging genieten zoals voorzien in artikel 8 van deze overeenkomst ecocheques toekennen voor een bedrag gelijk aan 180 EUR, volgens de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010, alsook artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit wet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. § 3. Vanaf 2013 zullen de werkgevers elk jaar en op recurrente wijze aan elke voltijdse werknemer met een volledige referteperiode, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur ecocheques toekennen voor een bedrag gelijk aan 180 EUR, volgens de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010, alsook artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit wet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers en voor zover het wettelijk en reglementair sociaal en fiscaal kader ongewijzigd blijft.

De sociale partners die deze overeenkomst ondertekenen engageren zich om in het geval dat zich aan dit kader toch een wijziging zou voordoen in onderling overleg de meest gepaste oplossing te vinden.

Art. 4.De betaling van de ecocheques bedoeld in voorgaand artikel vindt telkens plaats in de loop van de maand december.

Als referteperiode geldt telkens de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van de maand waarin de ecocheques worden toegekend.

Art. 5.De in artikel 3 vermelde bedragen zijn aan de werknemers verschuldigd in verhouding tot hun tewerkstelling.

Aan de werknemer met onvolledige referteperiode wordt het bedrag betaald op basis van een pro rata dat wordt berekend overeenkomstig de regels die in de onderneming van toepassing zijn voor de berekening en betaling van de dertiende maand.

De pro rata regeling geldt eveneens bij overgang van statuut voltijds naar deeltijds en omgekeerd.

Er zal worden afgerond naar de hogere eenheid. HOOFDSTUK III. - Informatieverstrekking aan de werknemers

Art. 6.Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 genoemde lijst en ook telkenmale dat ze door de Nationale Arbeidsraad wordt gewijzigd. HOOFDSTUK IV. - Omzetting op ondernemingsniveau

Art. 7.§ 1. De ondernemingen beschikken over de mogelijkheid om via collectieve arbeidsovereenkomst, een ander als gelijkwaardig beschouwd voordeel en/of andere toekennings- of betalingsvoorwaarden vast te leggen. § 2. Bij gebrek aan dergelijke overeenkomst vóór 15 december van elk jaar, zal voor het betrokken jaar de suppletieve sectorale regeling voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst automatisch van toepassing zijn. § 3. Voor de ondernemingen die op datum van ondertekening van deze overeenkomst reeds voor 2011 een recurrent voordeel hebben ingevoerd of die dit in uitvoering van de koopkrachtverhoging van het sectorakkoord van 26 oktober 2009 op recurrente basis hebben toegekend, mogen deze voordelen voor zover ze verder blijven lopen, telkens op de in artikel 3 vermelde bedragen worden verrekend. HOOFDSTUK V. - Baremaverhoging met ingang van 1 januari 2012

Art. 8.§ 1. Met ingang van 1 januari 2012 wordt het sector minimumbarema verhoogd met 15 EUR. § 2. De in § 1 vermelde verhoging wordt eveneens toegekend aan de werknemers die op 1 januari 2012 op maandbasis niet meer dan 14 EUR boven het sector minimumbarema worden betaald. § 3. De in beide voorgaande paragrafen vermelde verhoging zal noch impact hebben op de eventuele huisbarema's, noch andere loonsverhogingen voor gevolg hebben. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 9.De partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen bijkomende eisen te stellen over de punten die in deze overeenkomst voorkomen.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan te allen tijde door de meest gerede partij met een opzegtermijn van drie maanden geheel of gedeeltelijk worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^