Koninklijk Besluit van 26 november 2013
gepubliceerd op 12 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024425
pub.
12/12/2013
prom.
26/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2013;

Overwegende dat het noodzakelijk is dit bedrag ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Als laatste schijf wordt een dotatie met een bedrag van tweeënvijftig miljoen tweehonderd negenentwintig duizend driehonderddertig euro (52.229.330 EUR), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, budgettair adres 25.54.51.4140.01, toegekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).".

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^