Koninklijk Besluit van 26 november 2013
gepubliceerd op 03 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206367
pub.
03/12/2013
prom.
26/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen heeft als doel, in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1), de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder paritaire comités en subcomités subsidies kunnen aanvragen voor projecten die zij uitwerken ten gunste van de opleiding en inschakeling van bepaalde risicogroepen.

Een van de hoofdvoorwaarden is dat de projecten gericht moeten zijn op de jongeren (minder dan 26 jaar) die tot de risicogroepen behoren zoals bepaald door het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1).

In zijn advies over voorliggend ontwerp stelt de Raad van State dat deze beperking tot de jongeren niet bestaanbaar is met de bepaling van artikel 191, § 3, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten die stelt : "De projecten bedoeld in het eerste lid moeten zich richten tot de risicogroepen zoals bepaald door de Koning op grond van artikel 189, vierde lid." In de mening van de Raad zouden de projecten dus alle risicogroepen, bepaald bij hetvoornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten, moeten beogen.

Het vierde lid van dat artikel 191, § 3, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, waarin het voorliggend ontwerp grotendeels zijn rechtsgrond vindt, bepaalt echter dat "de Koning bepaalt (...) de selectie van de ingediende projecten". Op grond hiervan heeft de Koning, naar mijn mening, de mogelijkheid om bepaalde keuzes voorop te zetten in verband met de inhoud van die projecten, met inbegrip van de doelgroep ervan. Ik meen dan ook te mogen besluiten dat de Koning wel degelijk de bevoegdheid heeft om de doelgroep voor de te subsidiëren projecten te bepalen, voor zover Hij zich daarbij houdt aan de grenzen van de definitie van de doelgroepen in het voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Aangezien de beperktere doelgroep, zoals bepaald in voorliggend ontwerp, per definitie deel uitmaakt van de totale doelgroep, zoals bepaald in het voornoemd koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten, is het voorliggend ontwerp niet strijdig met de bepaling van artikel 191, § 3, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Advies 54.369/1 van 4 november 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)" Op 25 oktober 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Werk verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)".

Het ontwerp is door de eerstekamer onderzocht op 29 oktober 2013. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Wouter Pas, staatsraden, en Marleen Verschraeghen, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Wendy Depester, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix Van Damme, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 4 november 2013. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.2. In de aanhef van het om advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit (2) wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat : "- dit besluit een aangelegenheid betreft die deel uitmaakt van het dispositief inzake de inspanningen ten voordele van de risicogroepen, dat telkens voor een periode van twee jaar, gevolg gevend aan een interprofessioneel akkoord of aan een regeringsbeslissing, op sectorniveau uitgewerkt wordt aan de hand van specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten; - dit besluit ertoe strekt de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de toekenning van bijkomende financiële middelen voor sectoren die in het kader van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de risicogroepen voor de periode 2013-2014, reeds voldoende initiatieven hebben voorzien ten voordele van de opleiding, inschakeling en tewerkstelling van deze risicogroepen, en die bijkomende projecten uitwerken ten behoeve van jongeren die tot de risicogroepen behoren; - de uiterste datum waarop voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst mocht worden neergelegd, 1 november 2013 was; - de helft van de voorziene financiële middelen voor de bijkomende projecten ingeschreven werden in de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor het jaar 2013, met het oog op de uitbetaling van het voorschot (eerste schijf) van 50 % van het bedrag dat voor elk van die projecten gevraagd wordt; - om die reden de betrokken administratie uiterlijk tegen 31 december 2013 op de ingediende aanvragen de nodige verificaties moet uitgevoerd hebben, met het oog op de vaststelling van het recht op het verkrijgen van dat voorschot en van het bedrag daarvan; - om die reden de uiterste datum van indiening van de aanvragen tot financiering van de bijkomende projecten op 15 november 2013 (lees : 22 november 2013) werd vastgesteld; - de betrokken paritaire comités en subcomités, alsook de sectorale instanties die met de uitwerking van de bijkomende projecten zullen belast worden, onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om correcte aanvragen te kunnen indienen; - de betrokken administraties onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om deze aanvragen correct en tijdig te kunnen behandelen." Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de nadere regels te bepalen voor het toekennen van bijkomende financiële middelen voor sectoren die in het kader van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de risicogroepen voor de periode 2013-2014 reeds voldoende initiatieven hebben ontplooid met het oog op de opleiding, inschakeling en tewerkstelling van personen van deze risicogroepen, en die bijkomende projecten uitwerken "ten voordele van de personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)".4. Onder voorbehoud van hetgeen wordt opgemerkt sub 5 kan de ontworpen regeling worden geacht rechtsgrond te vinden in artikel 191, § 3, van de voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, dat luidt : "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat projecten gericht op risicogroepen en die worden ingediend door de paritaire comités of paritaire subcomités, worden gefinancierd met een gedeelte van de bijdrage bedoeld in paragraaf 1. Deze projecten kunnen enkel worden ingediend door de paritaire comités en paritaire subcomités die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten bedoeld in artikel 190, § 1 en die voor de twee voorgaande jaren voldaan hebben aan de verplichting bedoeld in artikel 190, § 3.

De projecten bedoeld in het eerste lid moeten zich richten tot de risicogroepen zoals bepaald door de Koning op grond van artikel 189, vierde lid.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, de wijze, de termijn en de selectie van de ingediende projecten. Hij bepaalt tevens de wijze waarop de middelen worden toegewezen en de controle op het gebruik van deze middelen. Hij bepaalt jaarlijks het bedrag aan middelen die aan nieuwe projecten kunnen worden besteed." 5. In artikel 1 van het ontwerp wordt bepaald dat de bijkomende financiële middelen enkel kunnen worden gevraagd voor projecten "ten voordele van de personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)". Ter uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten heeft de Koning in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten diverse categorieën risicogroepen bepaald. Personen die nog geen 26 jaar oud zijn, vormen geen als dusdanig door het voornoemde koninklijk besluit omschreven categorie van risicogroep.

Vraag is derhalve of in het voorliggende ontwerp kan worden bepaald dat de erin bedoelde projecten niet enkel die zijn ten voordele van personen die "tot de risicogroepen behoren, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten", maar ook die ten voordele van de personen "die nog geen 26 jaar oud zijn".

Het antwoord op die vraag dient volgens de afdeling Wetgeving negatief te worden beantwoord.

Daar waar immers artikel 191, § 3, eerste lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten een dergelijke bevoegdheid van de Koning niet lijkt uit te sluiten omdat er in dat lid enkel melding wordt gemaakt van "projecten gericht op risicogroepen", wordt daarentegen in artikel 191, § 3, derde lid, van dezelfde wet uitdrukkelijk voorgeschreven dat " (d)e projecten bedoeld in het eerste lid (...) zich (moeten) richten tot de risicogroepen zoals bepaald door de Koning op grond van artikel 189, vierde lid". (4) Hieruit volgt dat in het ontwerp alle personen moeten worden beoogd die behoren tot de risicogroepen, zoals bepaald door de Koning op grond van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, en dat derhalve de bijkomende financiële middelen moeten worden toegekend van zodra het project betrekking heeft op personen die behoren tot een risicogroep, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten, los van de vraag of deze personen al dan niet jonger zijn dan 26 jaar.

Er anders over oordelen zou indruisen tegen het bepaalde in artikel 191, § 3, derde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.

In artikel 1 van het ontwerp moet bijgevolg de zinsnede "nog geen 26 jaar oud zijn en" worden geschrapt en dient ook de redactie van de overige bepalingen van het ontwerp zo nodig te worden aangepast in het licht van die schrapping (6).

Vormvereisten 6. De beslissing van de Ministerraad van 24 oktober 2013 doet ervan blijken dat " (v)oor de uitvoering van de in het ontwerp vervatte maatregel (...) overleg (zal) gepleegd worden met de Gewesten en de Gemeenschappen".

Indien als gevolg van dat overleg wijzigingen zouden worden aangebracht aan de tekst van het ontwerp, zoals het om advies is voorgelegd, dienen ook deze wijzigingen alsnog om advies te worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving. Tevens verdient het aanbeveling in de aanhef van het ontwerp van het betrokken overleg melding te maken door middel van een considerans ("Overwegende dat...").

Onderzoek van de tekst Artikel 2 7. Uit artikel 2, 3°, van het ontwerp volgt dat de instelling die op het niveau van de sector verantwoordelijk is voor de betrokken projecten "een of meer partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen, en al dan niet met gewestelijke bemiddelings- of opleidingsdiensten met het oog op de concretisering van de inspanningen ten voordele van de jongeren die tot de risicogroepen behoren" moet sluiten.Dergelijke omschrijving is vrij algemeen en weinig afgebakend en zal er uiteraard niet toe mogen leiden dat de federale overheid op grond daarvan het bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen (bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs) of de gewesten (bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsbemiddeling) gaat betreden.

Artikel 6 8. Naar analogie van de Nederlandse tekst schrijve men in de Franse tekst van artikel 6, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, van het ontwerp "l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er". Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1), artikel 191, § 3, vervangen bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2013;

Gelet op het advies nr. 1867 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 22 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 22 oktober 2013;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat - dit besluit een aangelegenheid betreft die deel uitmaakt van het dispositief inzake de inspanningen ten voordele van de risicogroepen, dat telkens voor een periode van twee jaar, gevolg gevend aan een interprofessioneel akkoord of aan een regeringsbeslissing, op sectorniveau uitgewerkt wordt aan de hand van specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten; - dit besluit ertoe strekt de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de toekenning van bijkomende financiële middelen voor sectoren die in het kader van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de risicogroepen voor de periode 2013-2014, reeds voldoende initiatieven hebben voorzien ten voordele van de opleiding, inschakeling en tewerkstelling van deze risicogroepen, en die bijkomende projecten uitwerken ten behoeve van jongeren die tot de risicogroepen behoren; - de uiterste datum waarop voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst mocht worden neergelegd, 1 november 2013 was; - de helft van de voorziene financiële middelen voor de bijkomende projecten ingeschreven werden in de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor het jaar 2013, met het oog op de uitbetaling van het voorschot (eerste schijf) van 50 % van het bedrag dat voor elk van die projecten gevraagd wordt; - om die reden de betrokken administratie uiterlijk tegen 31 december 2013 op de ingediende aanvragen de nodige verificaties moet uitgevoerd hebben, met het oog op de vaststelling van het recht op het verkrijgen van dat voorschot en van het bedrag daarvan; - om die reden de uiterste datum van indiening van de aanvragen tot financiering van de bijkomende projecten op 15 november 2013 werd vastgesteld; - de betrokken paritaire comités en subcomités, alsook de sectorale instanties die met de uitwerking van de bijkomende projecten zullen belast worden, onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om correcte aanvragen te kunnen indienen; - de betrokken administraties onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om deze aanvragen correct en tijdig te kunnen behandelen;

Gelet op advies 54.369/1 van de Raad van State, gegeven op 4 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder de voorwaarden bepaald in artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1), en in dit besluit, kunnen paritaire comités en subcomités nieuwe projecten uitwerken ten voordele van de personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1) en hiervoor bijkomende financiële middelen vragen.

Art. 2.Wanneer een paritair comité of subcomité een aanvraag indient voor bijkomende financiële middelen ten voordele van de in artikel 1 bedoelde projecten, gelden de volgende voorwaarden en nadere regels : 1° in dit paritair comité of subcomité moet een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten zijn in uitvoering van artikel 190, § 1, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 190, § 2, van dezelfde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;deze collectieve arbeidsovereenkomst moet geldig zijn gedurende de termijn bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van dezelfde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten; 2° het in artikel 190, § 3, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten bedoeld evaluatieverslag en financieel overzicht moeten beide neergelegd zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 190, § 3, eerste tot derde lid, van dezelfde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;3° voor elk project sluit de instelling die op het niveau van de sector verantwoordelijk is voor deze projecten een of meer partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen, en al dan niet met gewestelijke bemiddelings- of opleidingsdiensten met het oog op de concretisering van de inspanningen ten voordele van de jongeren die tot de risicogroepen behoren;4° de aanvraag omvat een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen van de projecten, de doelgroepen, de acties en activiteiten die concreet zullen uitgevoerd worden, de voorziene begin- en einddatum van deze acties en activiteiten, de gegevens van de instelling die op het niveau van de sector verantwoordelijk is voor de projecten en van de verantwoordelijke van die instelling, de partnerschapsakkoorden die deze instelling heeft gesloten overeenkomstig de bepaling onder 3°, de eventuele andere samenwerkingen met nog andere instellingen of instanties, een gedetailleerde, opgesplitste opgave van de budgetten die voor elke actie of activiteit voorzien worden, alsook het totaal bedrag van de gevraagde bijkomende financiële middelen; Wat de in het vorig lid bedoelde partnerschapsakkoorden betreft, volstaat het, in afwijking van het vorig lid, dat de in 2013 ingediende aanvragen de intentie bevatten om dergelijke partnerschapsakkoorden te sluiten en dat zij bij het verslag gevoegd worden, bedoeld in artikel 5, 4°, eerste streepje; 5° de aanvraag vermeldt duidelijk het nummer van de bankrekening waarop de gevraagde bijkomende financiële middelen overgeschreven moeten worden, alsook de volledige identificatiegegevens van de titularis van die rekening;6° de aanvraag wordt gedaan door het betrokken paritaire comité of subcomité en ingediend door de voorzitter ervan bij de directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;7° de aanvraag moet bij de onder 6° bedoelde ambtenaar toekomen, uiterlijk op 1 oktober of op de datum bepaald door de Koning, bedoeld in artikel 190, § 2, tweede lid van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, van het eerste jaar van de termijn bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten; In afwijking van het vorig lid mogen de in 2013 ingediende aanvragen uiterlijk op 22 november 2013 toekomen bij de onder 6° bedoelde ambtenaar; 8° de onder 6° bedoelde ambtenaar deelt binnen de maand na ontvangst van de aanvraag aan de voorzitter van het betrokken paritaire comité of subcomité mee of de aanvraag beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 191, § 3, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en van dit artikel en zij derhalve ontvankelijk is;de onder 6° bedoelde ambtenaar bezorgt elke aanvraag die niet in aanmerking komt terug aan de voorzitter van het betrokken paritaire comité of subcomité, met mededeling van de redenen waarom ze niet ontvankelijk is.

Art. 3.De bijkomende financiële middelen worden enkel toegekend voor uitgaven die gelegen zijn in de periode die aanvangt vanaf 1 januari van het tweede jaar van de termijn bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar, onverminderd de eventuele vroegere einddatum van de langst lopende actie of activiteit, bedoeld in artikel 2, 4°.

Art. 4.Indien de som S van de gevraagde bijkomende financiële middelen van alle aanvragen die overeenkomstig artikel 2 werden ingediend en die in aanmerking komen, groter is dan het bedrag bedoeld in artikel 7, wordt van elke ingediende aanvraag het gevraagd bedrag verminderd door het te vermenigvuldigen met de factor B/S, waarbij B het bedrag is bedoeld in artikel 7.

Art. 5.De uitbetaling van de gevraagde bedragen wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening onder de volgende voorwaarden : 1° er kunnen pas betalingen uitgevoerd worden wanneer de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar de som van de gevraagde bijkomende financiële middelen van alle ontvankelijke aanvragen heeft vastgesteld, en vervolgens, in voorkomend geval, artikel 4 heeft toegepast;2° voor elke betaling bezorgt de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar een betalingsopdracht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met vermelding van het nummer van de bankrekening waarop het bedrag overgeschreven moeten worden, alsook de volledige identificatiegegevens van de begunstigde;3° per aanvraag die in aanmerking komt wordt uiterlijk in de maand december volgend op de uiterste indieningstermijn bedoeld in artikel 2, 7,° een eerste schijf uitgekeerd van 50 % van het gevraagd bedrag dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4;4° per aanvraag die in aanmerking komt wordt in de loop van het kalenderjaar volgend op de uiterste indieningstermijn bedoeld in artikel 2, 7°, een tweede schijf uitgekeerd van 40 % van het gevraagd bedrag dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4, op voorwaarde dat : - de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar van de voorzitter van het betrokken paritair comité of subcomité een tussentijds verslag heeft ontvangen betreffende de uitgevoerde acties of activiteiten en betreffende de uitgaven die daarvoor effectief werden gedaan; - bij dit verslag de bewijzen worden toegevoegd waaruit blijkt dat minstens 35 % van het gevraagd bedrag, dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4, werkelijk werd besteed en uitgegeven aan de in de aanvraag vermelde acties of activiteiten; 5° per aanvraag die in aanmerking komt, wordt het resterend saldo van 10 % pas uitgekeerd - in de loop van het tweede jaar volgend op de termijn bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten; - nadat de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar van de voorzitter van het betrokken paritair comité of subcomité een gedetailleerd eindverslag heeft ontvangen betreffende de uitgevoerde acties of activiteiten en betreffende de uitgaven die daarvoor effectief werden gedaan; dit verslag moet goedgekeurd worden door het betrokken paritair comité of subcomité en uiterlijk op de laatste dag van de derde maand van het tweede jaar, volgend op het einde van de termijn bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, bij de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar toekomen; - wanneer uit dit verslag blijkt dat het gevraagd bedrag, dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4, integraal werd besteed, en dit voor de in de aanvraag vermelde acties of activiteiten.

Art. 6.§ 1. Wanneer de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar geen tussentijds verslag en bijhorende bewijzen, zoals bedoeld in artikel 5, 4°, heeft ontvangen vóór 1 oktober van het kalenderjaar volgend op de uiterste indieningstermijn bedoeld in artikel 2, 7°, neemt hij contact op met de verantwoordelijke van de in artikel 2, 4°, eerste lid, bedoelde instelling, om ervoor te zorgen dat, desgevallend met zijn hulp, dit verslag en deze bewijzen hem tegen het einde van dit kalenderjaar aangeleverd worden.

Wanneer de in het vorig lid bedoelde termijn om het verslag en bijhorende bewijzen, zoals bedoeld in artikel 5, 4°, alsnog in te dienen toch niet nageleefd wordt, - wordt de tweede schijf van 40 % niet uitbetaald, - wordt het overeenstemmend bedrag bij het in artikel 5, 5°, bedoeld saldo gevoegd, en - wordt de uitbetaling ervan onderworpen aan de voorwaarden, bepaald in artikel 5, 5°. § 2. Wanneer de termijn om het gedetailleerd eindverslag in te dienen, zoals bepaald in artikel 5, 5°, tweede streepje, niet nageleefd wordt, neemt de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar contact op met de verantwoordelijke van de in artikel 2, 4°, eerste lid, bedoelde instelling, om ervoor te zorgen dat, desgevallend met zijn hulp, dit verslag hem alsnog via het paritair comité of subcomité wordt bezorgd binnen een termijn van nogmaals drie maanden.

Wanneer de in het vorig lid bedoelde termijn om het gedetailleerd eindverslag, bedoeld in artikel 5, 5°, tweede streepje, alsnog in te dienen, toch niet nageleefd wordt, wordt het bedrag dat overeenkomstig artikel 5, 4°, werd uitbetaald, teruggevorderd, alsook het bedrag dat overeenkomstig artikel 5, 3°, werd uitbetaald, indien de werkelijke besteding en uitgave, bedoeld in artikel 5, 4°, tweede streepje, niet werden bewezen of indien § 1, tweede lid, of § 3, tweede lid, van toepassing is, en wordt het betrokken paritair comité of subcomité uitgesloten uit de toepassing van artikel 191, § 3, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten voor de duur van de in artikel 3 bedoelde periode die volgt op de periode waarvoor het betrokken paritair comité of subcomité bijkomende financiële middelen heeft gevraagd overeenkomstig artikel 2. § 3. Wanneer het tussentijds verslag bedoeld in artikel 5, 4°, of het gedetailleerd eindverslag bedoeld in artikel 5, 5°, de uitgevoerde acties of activiteiten en de uitgaven die daarvoor effectief werden gedaan niet duidelijk of te weinig gedetailleerd weergeeft, neemt de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar contact op met de verantwoordelijke van de in artikel 2, 4°, eerste lid, bedoelde instelling, om ervoor te zorgen dat, desgevallend met zijn hulp, deze verslagen duidelijker of gedetailleerder opgesteld worden.

Wanneer aan het tussentijds verslag bedoeld in artikel 5, 4°, niet de vereiste verbeteringen qua duidelijkheid of gedetailleerdheid worden aangebracht binnen de drie maanden na tussenkomt van de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar overeenkomstig het eerste lid, - wordt de tweede schijf van 40 % niet uitbetaald, - wordt het overeenstemmend bedrag bij het in artikel 5, 5°, bedoeld saldo gevoegd, en - wordt de uitbetaling ervan onderworpen aan de voorwaarden, bepaald in artikel 5, 5°.

Wanneer aan het gedetailleerd eindverslag bedoeld in artikel 5, 5°, niet de vereiste verbeteringen qua duidelijkheid of gedetailleerdheid worden aangebracht binnen de drie maanden na tussenkomt van de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar overeenkomstig het eerste lid, wordt het bedrag dat overeenkomstig artikel 5, 4°, werd uitbetaald, teruggevorderd, alsook het bedrag dat overeenkomstig artikel 5, 3°, werd uitbetaald, indien de werkelijke besteding en uitgave, bedoeld in artikel 5, 4°, tweede streepje, niet werden bewezen of indien § 1, tweede lid, of § 3, tweede lid, van toepassing is, en wordt het betrokken paritair comité of subcomité uitgesloten uit de toepassing van artikel 191, § 3, van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten voor de duur van de in artikel 3 bedoelde periode die volgt op de periode waarvoor het betrokken paritair comité of subcomité bijkomende financiële middelen heeft gevraagd overeenkomstig artikel 2. § 4. Wanneer uit het gedetailleerd eindverslag, bedoeld in artikel 5, 5°, blijkt dat slechts uitgaven werden gedaan voor een bedrag dat tussen 90 % en 100 % uitmaakt van het gevraagd bedrag, dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4, dan wordt het nog uit te betalen saldo, bedoeld in artikel 5, 5°, herleid in verhouding tot dat bedrag.

Wanneer uit het gedetailleerd eindverslag, bedoeld in artikel 5, 5°, blijkt dat slechts uitgaven werden gedaan voor een bedrag dat minder dan 90 % uitmaakt van het gevraagd bedrag, dat in voorkomend geval werd aangepast overeenkomstig artikel 4, dan wordt het verschil tussen dat bedrag en de reeds betaalde schijf van 90 % teruggevorderd.

Art. 7.Voor elke periode van twee jaar, bedoeld in artikel 195, § 1, derde lid, van dezelfde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, beloopt het bedrag van de in artikel 1 bedoelde bijkomende financiële middelen twaalf miljoen euro.

Art. 8.Indien de som van de gevraagde bijkomende financiële middelen van alle aanvragen die overeenkomstig artikel 2 in 2013 werden ingediend en die in aanmerking komen, kleiner is dan het bedrag bedoeld in artikel 7, kunnen in de loop van 2014 bijkomende aanvragen ingediend worden door paritaire comités en subcomités die in 2013 geen aanvraag indienden, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2, met uitzondering van artikel 2, 4°, tweede lid, en 7°.

De in het vorig lid bedoelde bijkomende aanvragen moeten uiterlijk op 31 mei 2014 toekomen bij de in artikel 2, 6°, bedoelde ambtenaar.

In afwijking van artikel 5, 3°, wordt de eerste schijf voor de in 2014 ingediende en in aanmerking komende aanvragen, uitbetaald in juli 2014.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2013.

Art. 10.De minister bevoegd voor werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2013.

Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DECONINCK _______ Nota (1) In afwijking van hetgeen wordt voorgeschreven in artikel 84, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wordt de motivering van het spoedeisend karakter, die in de adviesaanvraag wordt opgegeven, niet woordelijk overgenomen in de aanhef van het ontwerp.Klaarblijkelijk ligt aan het verschil tussen de tekst van beide motiveringen een materiële vergissing ten grondslag en wordt in de aanhef van het ontwerp de volledige tekst van demotivering weergegeven zoals die door de stellers van het ontwerp is beoogd. (2) En méconnaissance du prescrit de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule du projet ne reproduit pas textuellement la motivation de l'urgence, qui est indiquée dans la demande d'avis.C'est manifestement une erreur matérielle qui est à l'origine de cette différence entre le texte des deux motivations et le préambule du projet reproduit le texte complet de la motivation qui estconforme à l'intention des auteurs du projet. (3) Ook in de memorie van toelichting wordt met betrekking tot die wetsbepaling het volgende vermeld : "Voormelde projecten moeten zich richten tot de risicogroepen die bij koninklijk besluit zullen worden bepaald in uitvoering van artikel 189, vierde lid van de voormelde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten" (Parl.St. Kamer2012-13, nr. 2503/1, 8). (4) En ce qui concerne cette disposition législative, l'exposé des motifs mentionne également ce qui suit : « Les projets précités doivent s'adresser aux groupes à risques qui seront déterminés par arrêté royal en exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 précitée » (Doc.parl., Chambre, 2012-13, n° 2503/1, p. 8). (5) Zo kunnen bijvoorbeeld in artikel 2, 3°, van het ontwerp de woorden "ten voordele van de jongeren die tot de risicogroepen behoren" niet ongewijzigdworden behouden. (6) C'est ainsi, par exemple, que les mots « en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque » figurant à l'article 2, 3°, du projet ne peuvent pas être maintenus en l'état.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^