Koninklijk Besluit van 26 oktober 2011
gepubliceerd op 25 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 19

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022405
pub.
25/11/2011
prom.
26/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 14 september 2010;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 14 september 2010;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7 februari 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 23 februari 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 21 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 8 juni 2011;

Gelet op advies 49.869/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder punt 5° worden vervangen als volgt : "453552-453563 Digitale angiografie van de rechter ventrikel en/of arteria pulmonalis (minimum één incidentie) .. . . . N 270 In de verstrekking 453552-453563 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen. 453154-453165 Digitale viscerale arteriografie na selectief catheterisme van een viscerale slagader vanaf de oorsprong ervan . . . . . N 300 453176-453180 Digitale veelvoudige viscerale arteriografie, na selectief catheterisme van verscheidene viscerale slagaders vanaf de oorsprong ervan, ongeacht het aantal slagaders . . . . . N 350 453235-453246 Digitale angiografie van de aorta thoracalis en/of abdominalis en van de vertakkingen ervan (mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 453294-453305, dezelfde dag verricht) . . . . . N 160 453272-453283 Digitale angiografie van de aorta abdominalis en van de vertakkingen ervan, en arteriografie van de onderste ledematen . . . . . N 250 453574-453585 Digitale coronarografie door hartcatheterisatie . . . . . N 850 Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard. 453596-453600 Digitale coronarografie door hartcatheterisatie met minimum twee gefilmde sekwenties per overbrugging . . . . . N 950 Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard.

In de verstrekkingen 453574-453585 en 453596-453600 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen.

De verstrekkingen 453574-453585 en 453596-453600 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 453574-453585 en 453596-453600 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

De verstrekkingen 453574-453585 en 453596-453600 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 476055-476066. 453294-453305 Digitale arteriografie van één of van de slagaders van een lidmaat . . . . . N 140 453471-453482 Peroperatieve digitale arteriografie van de arteria carotis . . . . .

N 60 453316-453320 Digitale angiografie van de vena cava en/of viscerale flebografie . . . . . N 160 453390-453401 Digitale selective viscerale flebografie na catheterisme van een viscerale ader vanaf de oorsprong ervan . . . . . N 300 453412-453423 Digitale veelvoudige selectieve viscerale flebografie na catheterisme van verscheidene viscerale aders vanaf de oorsprong ervan: ongeacht het aantal aders . . . . . N 300 453331-453342 Digitale flebografie van een lidmaat of van een segment van een lidmaat . . . . . N 125 De honoraria voor de eventuele radiografieën van de veneuze en capillaire fasen zijn begrepen in de honoraria voor de arteriografieën.

De verstrekkingen nrs. 453154-453165, 453176-453180, 453235-453246, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453552-453563, 453574-453585 en 453596-453600 omvatten de eventuele onderzoekingen zonder contrastmiddel tijdens een zelfde vacatie.

Digitale substractie-angiografieën.

Digitale substractie-angiografie na intraveneuze toediening van contrastmiddel, ongeacht het aantal injecties van contrastmiddel, ongeacht het aantal onderzochte streken of organen, inclusief alle manipulaties, met documentatie op transparante film van de significante beelden : 453515-453526 Met plaatsen van een catheter in de vena cava . . . . . N 190 453530-453541 De andere gevallen . . . . . N 140 De verstrekkingen nrs. 453515-453526 en 453530-453541 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 450531-450542 en 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266.

De digitale substractie-arteriografieën na plaatselijke intra-arteriële toediening van contrastmiddel mogen worden aangerekend overeenkomstig de verstrekkingen waarin is voorzien voor de niet digitale arteriografieën.

Voor elke onderzochte arteriële streek zoals ze is omschreven in de verstrekkingen van de nomenclatuur, bekomen vanuit een afzonderlijke plaatselijke toediening van contrastmiddel, mag, ongeacht het aantal inspuitingen van contrastmiddel, het overeenstemmend verstrekkings-nummer worden aangerekend. In plaats van het aantal vereiste clichés, moet voor elke aangerekende streek een documentatie op transparante film van de significante beelden worden verstrekt. De verstrekkingen nrs. 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266 mogen niet worden bij aangerekend."; 2° wordt in het punt 12°, in de omschrijving van de verstrekking 460670, het punt 5 als volgt vervangen : "5) 453154 tot 453176, 453235, 453272 tot 453294, 453471, 453316, 453390 tot 453412, 453331, 453515 tot 453530, 453552 alsmede 453574 tot 453596".

Art. 2.In artikel 17ter, A en B, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 7°, en 17ter, A, 7°, en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeke type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder punt 5° worden vervangen als volgt : "464155-464166 Digitale angiografie van de rechter ventrikel en/of arteria pulmonalis (minimum één incidentie) .. . . . N 270 In de verstrekking 464155-464166 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen. 464236-464240 Digitale angiografie van de aorta thoracalis en/of abdominalis en van de vertakkingen ervan (mag niet worden gecumuleerd met verstrekking nr. 464295-464306, dezelfde dag verricht) . . . . . N 160 464273-464284 Digitale angiografie van de aorta abdominalis en van de vertakkingen ervan, en arteriografie van de onderste ledematen . . . . . N 250 464170-464181 Digitale coronarografie door hartcatheterisatie . . . . . N 850 Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard. 464192-464203 Digitale coronarografie door hartcatheterisatie met minimum twee gefilmde sekwenties per overbrugging . . . . . N 950 Een angiografie van het linker ventrikel met of zonder de aorta thoracalis, inbegrepen de linker hart-catheterisatie en de berekening van de linker ventrikel-ejectiefractie maken integraal deel uit van deze verstrekking behalve bij patiënten waar de medische toestand deze uitbreiding van het onderzoek niet toelaat. Voor deze patiënten wordt de medische motivatie voor het beperken van het onderzoek in het medisch dossier bewaard.

In de verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 zijn alle noodzakelijke manipulaties om de onderzoeken uit te voeren inbegrepen.

De verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "guidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard.

De verstrekkingen 464170-464181 en 464192-464203 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 476055-476066. 464295-464306 Digitale arteriografie van één of van de slagaders van een lidmaat . . . . . N 140 464472-464483 Peroperatieve digitale arteriographie van de arteria carotis . . . . .

N 60 464310-464321 Digitale angiografie van de vena cava en/of viscerale flebografie . . . . . N 160 464332-464343 Digitale flebografie van een lidmaat of van een segment van een lidmaat . . . . . N 125 De verstrekkingen nrs. 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464273-464284, 464295-464306 en 464310-464321 omvatten de eventuele onderzoekingen zonder contrastmiddel tijdens een zelfde vacatie.

Digitale substractie-angiografieën.

Digitale substractie-angiografie na intraveneuze toediening van contrastmiddel, ongeacht het aantal injecties van contrastmiddel, ongeacht het aantal onderzochte streken of organen, inclusief alle manipulaties, met documentatie op transparante film van de significante beelden : 464516-464520 Met plaatsen van een catheter in de vena cava . . . . . N 190 464531-464542 De andere gevallen . . . . . N 140 De verstrekkingen nrs. 464516-464520 en 464531-464542 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 461532-461543. 2° in B, 2°, wordt het punt e) als volgt vervangen : "e) 463691-463702, 463713-463724, 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464516-464520, 464531-464542, als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor cardiologie;".

Art. 3.In artikel 20, § 1, e), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, a), 17, § 13, 20, § 1, 24, § 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de omschrjving van de verstrekking 476011-476022 wordt als volgt vervangen : "langs veneuze weg";2° de omschrijving van de verstrekking 476033-476044 wordt als volgt vervangen : "langs arteriële weg met transseptale punctie";3° de omschrijving van de verstrekking 476055-476066 wordt als volgt vervangen : "langs arteriële weg";4° in de verstrekking 476070-476081, a) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde vervangen als volgt : "langs veneuze en arteriële weg .. . . . K 750"; worden de volgende toepassingsregels ingevoegd : "De verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 en 476070-476081 zijn enkel vergoedbaar indien zij aangevraagd en uitgevoerd worden volgens de in werking zijnde "uidelines" van de "European Society of Cardiology".

In geval van chronisch ischemisch hartlijden zijn de verstrekkingen 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 en 476070-476081 enkel aanrekenbaar na voorafgaandelijk verrichten van minstens één functionele myocardischemie test (fietsproef, stress-echo, stress-myocardscintigrafie) die de ischemie aantoont.

Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, wordt de omstandige motivatie hiervoor in het medisch dossier bewaard."; 5° in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 476313-476324 worden de rangnummers "476195-476206" geschrapt;6° de toepassingsregel die voorafgaande de opgeheven verstrekking 476195-476206 wordt opgeheven;7° de verstrekking 476195-476206 wordt opgeheven;8° de rangnummers "476195-476206" vermeld in de lijst die op de verstrekking 476652-476663 volgt worden geschrapt.

Art. 4.In artikel 24, § 2, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 17, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, § 1, 2., 17quater, § 1, 2., en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de ge type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I., 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk sluiten, worden in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 591135-591146 de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de rangnummers 453073-453084", "453095-453106", "453110-453121", "453132-453143", "464074-464085", "464096-464100", "464111-464122" en "464133-464144" worden van de limitatieve lijst geschrapt;2° de rangnummers "453574-453585" en "453596-453600" worden tussen de rangnummers "453316" en "454016" ingevoegd;3° de rangnummers "464170-464184" en "464192-464203" worden tussen de rangnummers "462814" en "464236" ingevoegd.

Art. 5.In artikel 25, §§ 1 en 3, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de tweede verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, in het tweede lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 597800, worden de rangnummers "453132" en "464133" van de limitatieve lijst geschrapt en worden de rangnummers "453574", "453596", "464170" en "464192" na de rangnummer "241312" ingevoegd;2° in § 3, in het vijfde lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 590332 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de rangnummers "453073", "453095", "453110", "453132", "464074", "464096", "464111" en "464133" worden van de limitatieve lijst geschrapt;b) de rangnummers "453574" en "453596" worden na de rangnummer "453316" ingevoegd; de rangnummers "464170" en "464192" worden na de rangnummer "462814" ingevoegd.

Art. 6.In artikel 26, § 9, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 4, 17, § 1, 11° en 12°, en § 14, 26, § 9 en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneesk sluiten, en § 12, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 9, in het eerste lid, worden de rangnummers "453095-453106" van de lijst geschrapt en worden de rangnummers "453574-453585" en "453596-453600" tussen de rangnummers "453530-453541" en "454016-454020" ingevoegd;2° in § 12 worden de rangnummers "464096-464100" van de lijst geschrapt en worden de rangnummers "464170-464181" en "464192-464203" na de rangnummers "463794-463805" ingevoegd.

Art. 7.In artikel 34, § 1, a), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17quater, § 1, 1., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de volgende verstrekking en toepassingsregel worden na de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 589035-589046 ingevoegd : "589735-589746 Bijkomend honorarium voor het uitvoeren van een Fraction Flow Reserve meting tijdens de verstrekking 589013-589024 .. . . . I 27 De verstrekking 589735-589746 valt buiten de normale controles bedoeld onder de verstrekking 589013-589024 en kan enkel vergoed worden indien zij uitgevoerd wordt met het oog op een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere stents bij een patiënt met "multivessel disease". "; 2° in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 589035-589046 wordt de zin "De verstrekkingen 589013-589024 en 589035- 589046 mogen tijdens een zelfde zitting worden gecumuleerd met de verstrekking 453110-453121 of met de verstrekking 453132-453143 of met de verstrekking 464111-464122 of met de verstrekking 464133- 464144." door de zin "De verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 mogen tijdens een zelfde zitting worden gecumuleerd met de verstrekking 453574-453585 of met de verstrekking 453596-453600 of met de verstrekking 464170-464181 of met de verstrekking 464192-464203." vervangen.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^