Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015
gepubliceerd op 30 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003359
pub.
30/10/2015
prom.
26/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003359

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan de beslissing van de Regering van de accijnstarieven op gasolie te indexeren en van een cliquetsysteem in te voeren voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2018.

Het indexpercentage werd bekomen door vergelijking van de index van de consumptieprijzen van juni 2015 ten opzichte van de index van de consumptieprijzen van juni 2014. Dit leidt tot een indexpercentage van 0,63 %.

Dit percentage werd toegepast, voor gasolie gebruikt als motorbrandstof, op het totale bedrag aan accijnzen; vervolgens, teneinde de in het kader van de BLEU te verdelen ontvangsten niet te beïnvloeden, werd het resultaat van de voorgenoemde berekening, omgevormd naar een verhoging van de bijzondere accijns.

Artikel 419, punt e), i) en punt f), i) werd in die zin aangepast door artikels 1 en 2 van het ontwerp van koninklijk besluit.

Het cliquetsysteem ingevoerd in artikel 420, § 3, zal per periode in twee stappen uitgevoerd worden.

De eerste stap is het bereiken van de gebudgetteerde meeropbrengsten overeenkomstig de bepalingen van het regeerakkoord.

Hiervoor wordt een maximumbedrag ingevoerd waarmee de bijzondere accijns op gasolie kan verhogen. De verhoging van de bijzondere accijns zal plaatsvinden vanaf de eerste en bij elke vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programma-overeenkomst, ten belope van de helft van de verlaging van de maximumprijs exclusief btw.

De tweede stap is het dichter bij mekaar brengen van de accijnstarieven van benzine en gasolie.

Deze stap wordt pas uitgevoerd indien de gebudgetteerde meeropbrengsten behaald worden.

In deze tweede stap wordt, bij elke tariefverhoging van gasolie, aan de hand van het cliquetsysteem, een tariefverlaging van benzine doorgevoerd, en dit op een budgetneutrale manier.

In deze tweede stap worden deze tariefverhogingen van de bijzondere accijns op gasolie en tariefverlagingen van de bijzondere accijns op benzine stopgezet eens de accijnstarieven van de richtproducten van gasolie en benzine gelijk zijn.

Verder werden de bepalingen opgenomen dat de Koning in een enkel, respectievelijk voor alle verhogingen en voor alle verlagingen, koninklijk besluit de voorwaarden en eventuele beperkingen bepaalt binnen dewelke respectievelijk een belastingheffing of belastingteruggave op de in verbruik gestelde voorraden energieproducten zal plaatsvinden.

Ook overeenkomstig het regeerakkoord mogen de indexering en de tariefverhogingen van de bijzondere accijns op gasolie geen impact hebben op de professionele diesel.

Dit betekent in eerste instantie dat het terug te betalen bedrag van 76,30 euro per 1 000 liter, verhoogd moet worden naar 79,0017 euro per 1 000 liter.

In tweede instantie betekent dit, dat bij elke verhoging van de bijzondere accijns op gasolie het bedrag dat in aanmerking komt voor terugbetaling in het kader van het systeem van de professionele diesel moet verhoogd worden ten belope van het bedrag van de verhoging.

Artikel 429, § 5, van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten werd in deze zin aangepast.

Gelet op het feit dat België gehouden is geen buitensporig budgettair tekort te realiseren overeenkomstig artikel 126 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dat uit de begrotingscontrole van de maand oktober is gebleken dat de budgettaire toestand aanleiding kan geven tot dergelijk tekort is het noodzakelijk zo snel mogelijk maatregelen te nemen.

Gelet op de hoogdringendheid werd beslist de indexatie van de accijnstarieven op gasolie en de invoering van een cliquetsysteem te publiceren door middel van een koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten op grond van artikel 13, § 1, van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake douane en accijnzen. Dit artikel luidt als volgt: "

Art. 13.§ 1. Met het oog op de vervroegde toepassing van de wijzigingen, welke bij hoogdringendheid in de accijnzen moeten worden aangebracht, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, alle maatregelen voorschrijven, met inbegrip van de voorlopige storting van de accijnzen welke door de wet zullen worden vastgesteld.

De Koning zal bij de Wetgevende Kamers dadelijk, zo zij vergaderd zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zittingstijd, een ontwerp van wet indienen strekkende tot het aanbrengen in de accijnzen van de wijzigingen, met het oog waarop bij toepassing van het eerste lid maatregelen zijn genomen.".

Onderhavig ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt er dan ook toe deze verhoging van de accijnstarieven voorlopig in te voegen in de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake douane en accijnzen (1), artikel 13, § 1;

Gelet op de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (2), artikelen 419, punt e), i), en punt f), i) en 429, § 5, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (3) en artikel 420, § 3, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (4);

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van 19 oktober 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 oktober 2015;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat België gehouden is geen buitensporig budgettair tekort te realiseren overeenkomstig artikel 126 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat uit de begrotingscontrole van de maand oktober is gebleken dat de budgettaire toestand aanleiding kan geven tot dergelijk tekort, dat het ontbreken aan onmiddellijke maatregelen met het oog op het terugdringen van het tekort kan leiden tot het starten van de procedure bij buitensporige tekorten;

Gelet op advies 58.328/3 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot artikel 419, punt e), i), van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in die zin bij wet is gewijzigd, wordt het voorlopig toegepast alsof het is gewijzigd als volgt: "e) gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg: i) gebruikt als motorbrandstof: accijns: 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns: 233,4914 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;".

Art. 2.Tot artikel 419, f), i), van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in die zin bij wet is gewijzigd, wordt het voorlopig toegepast alsof het is gewijzigd als volgt: "f) gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg: i) gebruikt als motorbrandstof: accijns: 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns: 218,3561 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;".

Art. 3.Tot artikel 420, § 3, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in die zin bij wet is gewijzigd, wordt het voorlopig toegepast alsof het is gewijzigd als volgt: " § 3. 1° Het tarief van de bijzondere accijns vastgesteld bij artikel 419, e), i) en f), i), voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 zal verhogen, in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016, met een maximumbedrag van 33,29 euro per 1 000 liter bij 15 ° C, in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, met een maximumbedrag van 34,60 euro per 1 000 liter bij 15 ° C en in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 met een maximumbedrag van 50,00 euro per 1 000 liter bij 15 ° C, overeenkomstig de procedure zoals hierna bepaald : de bijzondere accijns zal worden verhoogd vanaf de eerste en bij elke vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programma-overeenkomst betreffende de verkoopprijzen van de aardolieproducten afgesloten tussen de Belgische Staat en de petroleumsector, telkens rekening houdend met het feit dat de verhoging van de bijzondere accijns slechts de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw van de richtproducten vermeld in de programma-overeenkomst mag bedragen, waarbij de jaarlijkse verhoging het bedrag vastgesteld onder 1° niet mag overschrijden.

Naar aanleiding van elke verlaging van de maximumprijs die een verhoging van de bijzondere accijns tot gevolg heeft, publiceert de minister bevoegd voor Financiën een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad, dat het bedrag van de maximumprijs exclusief btw, het nieuwe tarief van de bijzondere accijns en de datum van inwerkingtreding vermeldt. 2° Het tarief van de bijzondere accijns vastgesteld bij artikel 419, b) en c), voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 verlaagt, met ingang van 1 november 2015 en eindigend op 31 december 2018, overeenkomstig de bepalingen en volgens de procedure zoals hierna bepaald : de bijzondere accijns verlaagt wanneer er zich een tariefverhoging voorzien in 1° heeft voorgedaan, rekening houdende met de volgende bepalingen: i) in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 vindt de eerste tariefverlaging slechts plaats na het bereiken van een tariefverhoging voorzien in 1°, van 26,09 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; ii) in 2017 vindt de eerste tariefverlaging slechts plaats na het bereiken van een tariefverhoging voorzien in 1°, van 27,40 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; iii) in 2018 vindt de eerste tariefverlaging slechts plaats na het bereiken van een tariefverhoging voorzien in 1°, van 42,80 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; iv) de tariefverlaging bedraagt 3,17 keer het bedrag van de tariefverhoging vastgesteld volgens de bepalingen opgenomen in 1°.

Naar aanleiding van elke verlaging van de bijzondere accijns, publiceert de minister bevoegd voor Financiën een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad, dat het bedrag van de verhoging van de bijzondere accijns vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 1°, het nieuwe tarief van de bijzondere accijns vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 2° en de datum van inwerkingtreding vermeldt. 3° De bepalingen van 1° en 2° zijn niet meer van toepassing vanaf het ogenblik waarop de accijnzen van toepassing op de richtproducten voor benzine en gasolie gelijk zijn.4° In afwijking van artikel 427 bepaalt de Koning in een enkel, voor alle verhogingen van de bijzondere accijns vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 1°, geldig koninklijk besluit de voorwaarden en eventuele beperkingen binnen dewelke een belastingheffing op de voorraden energieproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen zal plaatsvinden. 5° In afwijking van artikel 427 bepaalt de Koning in een enkel, voor alle verlagingen van de bijzondere accijns vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 2°, geldig koninklijk besluit de voorwaarden en eventuele beperkingen binnen dewelke een belastingteruggave op de voorraden energieproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen zal plaatsvinden.".

Art. 4.Tot artikel 429, § 5, de inleidende zin van de bepaling onder 1 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in die zin bij wet is gewijzigd, wordt het voorlopig toegepast als volgt : " § 5. 1) De gasolie bedoeld in artikel 419, f), i), kan genieten van een vrijstelling van de bijzondere accijns ten belope van een bedrag van 79,0017 euro per 1 000 liter bij 15 ° C. Dit bedrag wordt verhoogd bij elke verhoging van de bijzondere accijns zoals voorzien in artikel 420, § 3, ten belope van het bedrag van deze verhoging. De vrijstelling van de bijzondere accijns gebeurt aan de hand van een terugbetaling, indien deze gasolie wordt gebruikt voor :".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2015.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977;(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 2004;(3) Belgisch Staatsblad van 29 december 2014;(4) Belgisch Staatsblad van 30 december 2009.

begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^