Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 28 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vastste

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012701
pub.
28/10/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrie" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrie", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 juli 1990, inzonderheid op de artikelen 5, § 4 en 7, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrie".

Artikel 1.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 3 juli 1990, Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1990 Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1998.

Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrie" (Overeenkomst geregistreerd op 13 augustus 1999 onder het nummer 51915/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren en op de werknemers, lid van één der werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Beschikkingen

Art. 2.Artikel 5, § 1, alinea 1 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrie", gesloten in voornoemd paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 juli 1990 (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1990), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, worden vervangen door de volgende bepalingen : « Artikel 5, § 1, alinea 1. - Alle werknemers, bedoeld in artikel 4b, hebben zonder onderscheid onder de hiernavolgende voorwaarden recht op een jaarlijkse premie die is vastgesteld op 4 200 BEF in 1999 en op 4 500 BEF vanaf 2000. Deze bedragen kunnen bij beslissing van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf worden gewijzigd. » . « Artikel 5, § 4. - De werknemers bedoeld in artikel 4b van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 die op brugpensioen zijn gegaan uiterlijk tijdens het kalenderjaar 1997, hebben recht in 1999 op een premie van 600 BEF op basis van het kalenderjaar 1998.

De werknemers die op brugpensioen zijn gegaan uiterlijk tijdens het kalenderjaar 1998, hebben recht in 2000 op een premie van 600 F op basis van het kalenderjaar 1999. ».

Art. 3.Artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 waarvan sprake in artikel 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Artikel 8, § 3. - De werkgevers zullen op het ogenblik waarop sommige werknemers aan de bij § 1 bedoelde cursussen of seminaries deelnemen aan ieder van hen het normaal verschuldigde bruto-loon uitkeren en het bedrag ervan terugvorderen bij onderhavig Sociaal Fonds.

Het Fonds zal deze bedragen aanrekenen op de forfaitaire bedragen voorzien voor de syndicale vorming in de begroting, zijnde 800 000 BEF per vakbondsorganisatie en opgenomen in de boekhouding; de uitvoeringsmodaliteiten hiervan worden door de Raad van Beheer van het fonds vastgesteld.

De dagen afwezigheid naar aanleiding van de gevolgde cursussen of seminaries worden wat de driemaandelijkse aangifte aan de Sociale Zekerheid betreft, aanzien als gelijkgestelde dagen. ».

Art. 4.Artikel 8, § 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 waarvan sprake in artikel 2 wordt afgeschaft, dit wil zeggen, « Artikel 8, § 6. - Teneinde tegemoet te komen aan de onkosten verbonden aan de vorming, wordt een forfaitaire tussenkomst voorzien van 500 BEF per werknemer. ».

Art. 5.Een artikel 22bis wordt ingevoegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 waarvan sprake in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst. «

Artikel 22bis.- Tijdens de maand maart 2003 zal de Raad van Beheer een evaluatie opmaken van de reële kosten van de syndicale vorming waarvan de betalingswijze is voorzien bij artikel 8, § 3.

Indien nodig zullen partijen hierover overleg plegen. ».

Art. 6.Artikel 26, alinea 1 en 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 waarvan sprake in artikel 2 worden vervangen door de volgende bepaling : « Artikel 26, alinea 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Alinea 2. - Ieder der contracterende partijen kan deze overeenkomst opzeggen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk der contracterende partijen. ».

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 septembre 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^