Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 11 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvo

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012715
pub.
11/11/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992, inzonderheid de artikelen 1 en 4;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 10 juni 1993, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1993.

Bijlage Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 Tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 (Overeenkomst geregistreerd op 13 augustus 1999 onder het nummer 51906/CO/113.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen waar pannen en bijprodukten worden gemaakt.

Met "werklieden" worden de werklieden (werkman) en de werksters bedoeld.

Art. 2.Er wordt 0,10 pct. aangewend voor inspanningen ten voordele van de risicogroepen bedoeld in hoofdstuk XI, afdeling 1 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991).

Art. 3.Deze inspanning moet per jaar minstens 0,10 pct. bedragen van de loonmassa aangegeven aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Art. 4.Ten voordele van de betrokken sector zal er ten minste één persoon in dienst worden genomen die behoort tot de risicogroepen bedoeld in hoofdstuk XI, afdeling 1 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991).

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^