Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 26 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012719
pub.
26/10/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55bis van 7 februari 1995, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 maart 1995;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 7 december 1992, Belgisch Staatsblad van 11 december 1992.

Koninklijk besluit van 17 november 1993, Belgisch Staatsblad van 4 december 1993.

Koninklijk besluit van 30 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1994.

Koninklijk besluit van 16 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 26 april 1995.

Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999 Halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 1999 onder het nummer 52534/CO/102.07)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" verstaat men de werklieden en werksters.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 56 jaar, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 mei 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1996, verlengd tot 30 april 1997 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1996, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 december 1997, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1998, verlengd tot 31 december 1998 door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 november 1998, is verlengd, mits wijzigingen, tot 31 december 2000.

Art. 3.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995 vermeld in artikel 2, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998, de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1993, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr 55bis van 7 februari 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 maart 1995, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 april 1995. »

Art. 4.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995 vermeld in artikel 2, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 3.Overeenkomstig hoofdstuk III van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen en onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt het principe van de toepassing van een regeling van halftijdsconventioneel brugpensioen in de sector groefbedrijf van het Doornikse aanvaard voor het actief personeel (met uitzondering van de langdurige zieken), dat opteert voor deze formule en de leeftijd van 55 jaar bereikt tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000. ».

Art. 5.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995 vermeld in artikel 2, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 4.Het systeem van het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar is facultatief. De werkgever verbindt er zich toe te gelegener tijd het halftijds brugpensioen voor te stellen aan de werknemer die de wil om er aanspraak op te maken te kennen heeft gegeven. ».

Art. 6.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995 vermeld in artikel 2, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 5.De toekenningsvoorwaarden van het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar worden gepreciseerd in de wetgeving. » .

Daarenboven, zal een onderzoek plaats hebben, in overleg, van de gevolgen op het vlak van de arbeidsorganisatie en meer bepaald in geval van ploegenarbeid. In dit laatste geval moeten aangepaste formules worden overwogen. »

Art. 7.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995 vermeld in artikel 2, wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 6.Overgang naar het voltijds brugpensioen. De betrokken werknemer heeft recht op de aanvullende vergoeding voor sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, onder de voorwaarden vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, in het kader van de sectoriële collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 april 1995, 6 mei 1997 en 15 juni 1999 betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar, indien hij de vereiste leeftijd voor het voltijds conventioneel brugpensioen bereikt op de datum van de eerste dag werkloosheid waarvoor werkloosheidsuitkeringen worden ontvangen. ».

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^