Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 09 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 ok

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012721
pub.
09/11/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 mei 1999;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 25 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 18 november 1999.

Bijlage Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 2 april 1999 onder het nummer 50421/CO/113)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden en werksters, hierna werklieden genoemd, van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf en de paritaire subcomité's voor het faiënce- en porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurprodukten en het ceramisch aardewerk, voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels, en voor vuurvaste produkten.

Art. 4.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1995 en 15 oktober 1997, gesloten in het paritair comité voor het ceramiekbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, neergelegd ter Griffie van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen onder het nummer 47238/CO/113, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 7000 Mons, INISMA "Céramic House", avenue Gouverneur Cornez, 4".

Hij kan naar elke andere plaats in België worden overgeplaatst bij beslissing van het paritair comité en/of paritaire subcomités van het ceramiekbedrijf bedoeld in artikel 1.

Art. 5.Artikel 10 van de in artikel 2 genoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd : «

Art. 10.De raad van beheer wordt voorgezeten door een lid van de beheerraad gekozen uit de beheerders van het fonds.

Dezelfde regeling is van toepassing voor de twee opgerichte ondervoorzitterschappen.

Het voorzitterschap en de twee ondervoorzitterschappen worden uitgeoefend door de leden van de raad van beheer, rekening houdend met een gelijke verdeling tussen vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties.

De raad van beheer wordt afwisselend voorgezeten door het Verbond der keramische nijverheid van België en van Luxemburg, het Algemeen Belgisch Vakverbond, het Algemeen Christelijk Vakverbond van België en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België.

De raad van beheer duidt eveneens de persoon aan, belast met het secretariaat. » .

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 3 februari 1999 en heeft dezelfde geldigheidsduur als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^