Koninklijk Besluit van 26 september 2000
gepubliceerd op 27 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022761
pub.
27/10/2000
prom.
26/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende sociale bepalingen van 29 april 1996, inzonderheid op de artikelen 159 en 164;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen, inzonderheid op artikel 2, § 3, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 oktober 1995, 27 maart 1998, 5 juli 1998 en 13 mei 1999;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instantie inspanningen levert om voor ieder mandaat een vrouwelijke kandidaat voor te dragen doch dat het, gelet op haar werkstructuur en verdeling van de bevoegdheden, voor haar niet mogelijk is om steeds aan deze vereiste tegemoet te komen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 oktober 1995, 27 maart 1998, 5 juli 1998 en 13 mei 1999, worden volgende wijzigingen aangebracht; - de vermelding « De heer Defoin, Ph., Overijse; » wordt vervangen door de vermelding « De heer Van Roye, L., Brussel; »; - de vermelding « De heer Van Royce, L., Brussel; » wordt vervangen door de vermelding « De heer Mahaux, M., Brussel; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^