Koninklijk Besluit van 26 september 2005
gepubliceerd op 29 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002103
pub.
29/09/2005
prom.
26/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op het artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2005;

Gelet op het protocol nr. 526 van 9 mei 2005 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de terugwerkende kracht toegekend aan de nieuwe samenstelling van de selectiecommissies voor managementfuncties, ertoe heeft geleid dat aan de aangekondigde selecties elke reglementaire grondslag ontnomen werd;

Overwegende dat de rechtszekerheid dienaangaande onverwijld dient hersteld te worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2001 met uitzondering evenwel van de artikelen 6 en 7, 2° die in werking treden op de dag dat ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^