Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 03 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011003309
pub.
03/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 48bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 2 juli 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 294 en 295;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 107;

Gelet op de voordracht van twee leden van de sanctiecommissie van de FSMA door de eerste voorzitter van de Raad van State;

Gelet op de voordracht van twee leden van de sanctiecommissie van de FSMA door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;

Gelet op de gunstige adviezen van de bevoegde rechterlijke overheden;

Overwegende dat de nieuwe procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes door de FSMA, voorzien in de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, krachtens het koninklijk besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van voormelde wet van 2 juli 2010, in werking zijn getreden op 15 juli 2011;

Dat de benoeming van de leden van de sanctiecommissie onontbeerlijk is opdat deze regels volle uitwerking zouden kunnen hebben en de FSMA sanctionerend kan blijven optreden, bij ontstentenis waarvan de doeltreffendheid van haar toezicht niet meer gewaarborgd is;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister bevoegd voor Consumentenbescherming, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten : 1° de heer Van Damme, Marnix, in zijn hoedanigheid van kamervoorzitter bij de Raad van State en op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State;2° de heer Quertainmont, Philippe, in zijn hoedanigheid van kamervoorzitter bij de Raad van State en op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State;3° de heer Huybrechts, Luc, in zijn hoedanigheid van emeritus afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie en op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;4° de heer Parmentier, Claude, in zijn hoedanigheid van emeritus afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie en op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;5° de heer Rozie, Michel, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, in zijn hoedanigheid van magistraat die geen raadsheer is bij het Hof van Cassatie of bij het hof van beroep te Brussel;6° Mevr.Reghif, Hamida, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, in haar hoedanigheid van magistraat die geen raadsheer is bij het Hof van Cassatie of bij het hof van beroep te Brussel; 7° de heer Keutgen, Guy, als ander lid;8° de heer Nicaise, Pierre, als ander lid;9° de heer Steennot, Reinhard, als ander lid;10° de heer Van Gerven, Dirk, als ander lid. Overeenkomstig artikel 333 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtarchitectuur voor de financiële sector en artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, wordt het mandaat van de personen bedoeld in het eerste lid, 2°, 3°, 5°, 7° en 9° beperkt tot drie jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Klimaat en Energie, bevoegd voor Consumentenbescherming, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^