Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 05 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024292
pub.
05/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, artikel 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, hierna de Beroepscommissie, de duur van het mandaat van de leden van de Commissie vaststelt op vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar;

Overwegende dat de huidige samenstelling van de Beroepscommissie is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2007 dat op 18 juni 2007 werd bekendgemaakt;

Overwegende dat bij gebrek aan een precieze bepaling die het begin en het einde van het mandaat van de leden van de Beroepscommissie vastlegt, dient te worden aangenomen dat het mandaat van de leden van de Beroepscommissie tien dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 21 april 2007 een aanvang heeft genomen, d.w.z. op 28 juni 2007, en eindigt op 27 juni 2011;

Overwegende dat de huidige bijzondere situatie van lopende zaken elke nieuwe benoeming verhindert die de samenstelling van een nieuwe Beroepscommissie mogelijk maakt voor de periode na 27 juni 2011;

Overwegende dat het van wezenlijk belang is dat de Beroepscommissie haar werkzaamheden na 27 juni 2011 kan voortzetten, niet alleen om te voldoen aan de bepalingen van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden dat België op 21 januari 2003 heeft bekrachtigd en van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, maar ook om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren;

Overwegende dat het aldus essentieel is het mandaat van de huidige leden van de Beroepscommissie met 6 maanden te verlengen, zodat de commissie beslissingen kan nemen over de beroepen die het publiek indient. Daartoe bepaalt het koninklijk besluit dat het op 27 juni 2011 in werking treedt zodat de Commissie zonder onderbreking kan voortwerken.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 augustus 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2bis.De duur van het mandaat van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie wordt verlengd tot 27 december 2011. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 juni 2011.

Art. 3.. Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^