Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 29 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024323
pub.
29/11/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (O.I.V.O.) voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

Gelet op de wet van 30 mei 2011 betreffende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, programma 25.54;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 augustus 2011;

Overwegende dat het O.I.V.O. een ruime ervaring heeft in het kader van de consumentenbescherming, in het bijzonder op het gebied van de consumptiegewoonten en het gedrag van de consumenten en van de veiligheid van de voedingswaren voor de consumenten;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een subsidie van zestigduizend euro (60.000 EUR) toegekend aan het O.I.V.O. voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering ».

Art. 2.De modaliteiten voor de uitvoering van de acties, die binnen een periode van maximum 1 jaar zullen gerealiseerd zijn, zijn vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Deze subsidie zal aangerekend worden ten laste van de basisallocatie 54.31.3300.02 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011.

Art. 4.Die toelage zal op het bankrekeningnummer van het O.I.V.O. nr. 091-0017788-66 worden gestort als volgt : Een eerste schijf van veertigduizend euro (40.000 euro) zal worden gestort na kennisgeving van dit besluit en op grond van een schuldverklaring van het O.I.V.O., gesteund met een bewijs dat het personeel heeft aangeworven voor de uitvoering van de opdrachten die in de bijlage bij dit besluit zijn beschreven;

Het saldo van de toelage zal worden vereffend na de beëindiging van de acties, op voorlegging van het eindrapport voor elke opdracht die in de bijlage is beschreven en van een schuldverklaring die een overzicht bevat van de opgelopen kosten en van het originele exemplaar van de vereiste stavingsdocumenten (facturen, loonfiches, etc.).

De schuldverklaringen moeten door de algemeen directeur van het O.I.V.O. worden ondertekend en waar en oprecht worden verklaard. Die stukken moeten worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, ter attentie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, Dienst Voedingsmiddelen en andere consumptieproducten, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 BRUSSEL.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage Modaliteiten voor de uitvoering Een toelage van zestigduizend euro (€ 60.000) wordt toegekend aan het O.I.V.O. voor het uitvoeren van sensibilisatieacties rond de voedingswaardeprofilering.

Het O.I.V.O. wordt belast met * het aanmaken van een database die op een aangename en toegankelijke manier de consument zal helpen om bewuste consumptiekeuzes te maken * het ontwikkelen van sensibilisatieacties en -instrumenten rond de voedingswaardeprofilering DATABASE MET GEGEVENS OVER VOEDINGSWAARDEPROFILERING Deze database, geïnspireerd door de SAIN LIM methode, geeft een analyse van de gunstige en ongunstige effecten van de voedingsproducten en zoekt de keuzes van de consumenten te sturen in de richten van gezondere en beter aangepaste producten door de mogelijkheid te bieden om persoonlijke menu's te bereiden die op een website geplaatst zijn.

In die optiek zal het O.I.V.O. instaan voor het ontwerpen, het organiseren en het maken van een database en het online plaatsen ervan op een website.

Er zal een eindrapport in drie exemplaren ingediend worden. De bevoegde Administratie moet die stukken tegen uiterlijk 1 december 2011 in haar bezit hebben.

SENSIBILISATIEACTIES ROND DE VOEDINGSWAARDEPROFILERING Deze acties hebben tot doel om consumenten aan te moedigen tot het veranderen van hun keuzes en tot het kiezen voor meer evenwichtige ingrediënten door middel van gemakkelijk samen te stellen menu's. Het werk zal erin bestaan een instrument te ontwerpen dat ter beschikking van de consument gesteld zal worden en dat hem in staat zal stellen om de nodige keuzes te maken rekening houdend met zijn smaakvoorkeuren, de voedingswaardekwaliteit van de voedingsproducten, de beschikbaarheid van de producten (volgens seizoen, streek enz.) en het gezinsprofiel. Dit hulpinstrument zal online op een website geplaatst worden en zal ook op beurzen en salons voorgesteld worden. Het wordt vergezeld van een educatieve visuele productie over bewuste voedselkeuzes waarin met de combinatie van menu's, voedingswaardekwaliteit en beschikbaarheid van de voedingsproducten rekening gehouden wordt.

Er zal een eindrapport in drie exemplaren ingediend worden. De bevoegde administratie moet die stukken tegen uiterlijk 1 december 2011 in haar bezit hebben.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 september 2011 betreffende een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (O.I.V.O.) voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering ».

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^