Koninklijk Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 05 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024343
pub.
05/12/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 21quaterdecies, ingevoerd bij de wet van 20 december 1974, gewijzigd bij de wetten van 19 december 1990 en 22 februari 1994, hernummerd bij de wet van 6 april 1995 en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2001 en 19 december 2008;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2010 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende dat de afwijking op artikelen 2 en 2bis van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende mannelijke leden beschikken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als werkend lid op voordracht door de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen, de heer Trufin, François, 4800 Verviers, ter vervanging van Mevr. Ducomble, Sylvie, 4780 Recht, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid op voordracht door de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen, de heer Pflips, Bernard, 4651 Herve, ter vervanging van de heer Jost, Guido, 4760 Büllingen, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^