Koninklijk Besluit van 27 april 1999
gepubliceerd op 29 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden en het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002079
pub.
29/05/1999
prom.
27/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden en het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies wordt een § 3 ingevoegd, luidend als volgt : « § 3. Bovendien is de Dienst belast met het ter inzage leggen en de verkoop van de bestekken en andere bescheiden, plannen, modellen en monsters betreffende de te sluiten overeenkomsten i.v.m. overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten door de aanbestedende overheden vermeld in artikel 4, § 1 en § 2, van de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten en door de overheidsbedrijven indien het overheidsopdrachten betreft die betrekking hebben op hun taken van openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999.

Art. 4.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^