Koninklijk Besluit van 27 april 2005
gepubliceerd op 17 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022374
pub.
17/05/2005
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 2, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967 en 8 april 2003;

Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag, inzonderheid op artikel 9, vervangen bij de wet van 8 april 2003;

Gelet op de wet van 25 april 1963 op het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikelen 9 vervangen bij de wet van 8 april 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 en 18, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 8 april 2003 en bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 2, § 2 gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994 en 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 21, §§ 5 en 6, vervangen bij de wet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op artikel 48, vervangen bij de wet van 8 april 2003;

Gelet op de wet betreffende op verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 177, vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wetten van 14 januari 2002, 24 december 2002 en 8 april 2003, en 180, vervangen bij de wet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 31;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 2 december 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 15 december 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 23 december 2004;

Gelet op het advies van het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gegeven op 22 november 2004;

Gelet op het protocol van 9 februari 2005 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het sectorcomité XX worden vermeld;

Gelet op advies 38.202/1 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 30 november 2003 onder andere de situatie regelt van de administrateurs-generaal en de adjunct-administrateurs-generaal die niet in een managementfunctie worden aangesteld, doordat de houders van de afgeschafte graden van rang 16 door de bevoegde minister als opdrachthouder worden aangesteld.

Overwegende echter dat de graad van adjunct-administrateur-generaal in sommige openbare instellingen van sociale zekerheid is opgenomen in de rang 15 en dat de nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de houders van de afgeschafte graad van rang 15 eveneens door de bevoegde minister als opdrachthouder kunnen worden aangesteld.

Op voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken, van Onze Minister van Middenstand, van Onze Minister van Werk, van Onze Minister van Ambtenarenzaken en van Onze Minister van Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 31, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, worden de woorden « en rang 15 » ingevoegd tussen de woorden « rang 16 » en de woorden « die niet in een managementfunctie ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Middenstand, Onze Minister van Werk, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^