Koninklijk Besluit van 27 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022394
pub.
20/05/2005
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, inzonderheid artikel 13 gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2005;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 29 maart 2005;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de Belgische norm inzake de minimum leeftijd waarop kalveren mogen vervoerd worden aan te passen aan de Europese regelgeving teneinde concurrentievervalsing te voorkomen;

Overwegende de Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 37bis, 1),vierde streepje van het koninklijk besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra, gewijzigd bij het besluit van 18 december 2000, wordt vervangen als volgt: « - kalveren jonger dan 10 dagen, schapen- of geitenlammeren jonger dan één week en waarvan de navel nog niet helemaal is geheeld ».

Art. 2.Punt 1 van Hoofdstuk I, A van de bijlage van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1. Worden niet geschikt geacht voor vervoer : a) drachtige dieren waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is of dieren die in de week ervoor geworpen hebben;b) pasgeboren zoogdieren waarbij de navel nog niet helemaal is geheeld.Kalveren mogen bovendien slechts vervoerd worden vanaf een leeftijd van 10 dagen en voor zover de reistijd niet langer is dan 8 uur. Voor reizen langer dan 8 uur moeten de kalveren meer dan 14 dagen oud zijn.

Kalveren jonger dan 10 dagen mogen echter vervoerd worden voor zover de afstand minder dan 100 km bedraagt. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 27 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^