Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 08 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2007-2008

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002081
pub.
08/05/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2007-2008


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 2.44.4;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juni 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat de uitsluiting van de mensen die in armoede leven zich op alle domeinen van het leven situeert met inbegrip van het sociale en culturele leven;

Overwegende dat de integratie van deze personen in het maatschappelijke leven op alle domeinen moet bevorderd worden;

Overwegende dat maatschappelijke en culturele ontplooiing een Grondrecht is;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 30 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 26 april 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - centrum, centra : het openbaar centrum, respectievelijk de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - gebruiker : de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum - financiering : bekostiging van een activiteit, hetzij door het ten laste nemen van de kosten hetzij door het uitreiken van een cheque

Art. 2.Een subsidie wordt toegekend aan de centra om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen.

Zij kunnen deze subsidie aanwenden voor : 1° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties;2° de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;3° de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;4° de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen, met uitsluiting van de doeleinden onder 5°;5° de toekenning van een bedrag van ten hoogste 100 (honderd euro) euro per begunstigde voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra. Het staat het centrum vrij om binnen de groep van gebruikers de prioritaire doelgroepen af te bakenen die zich in de meest achtergestelde situatie bevinden.

Art. 3.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2, tweede lid, 1° tot 4°, wordt een subsidie van zes miljoen tweehonderd vierennegentigduizend achthonderd euro (6.294.800 EUR) aan de centra toegekend.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2007, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.4301. § 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig volgende verdeelsleutel : - 50 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2006; - 50 % op basis van het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie in januari 2006.

De bekomen bedragen worden afgerond op eenheden van één euro.

De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.

Art. 4.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstelling beoogd in artikel 2, tweede lid, 5°, wordt een subsidie van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) aan de centra toegekend.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2007, sectie 44, organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.4303. § 2. De subsidie bedoeld in § 1 wordt onder de centra verdeeld overeenkomstig de sleutel in artikel 3. De zo bekomen berekende bedragen worden afgerond op eenheden van 100 euro.

De verdeling per centrum wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd.

Art. 5.Met toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan het centrum samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die de sociale, culturele en sportieve participatie en de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben.

Zij kunnen de verwezenlijking van een deel of het geheel van de doelstellingen bedoeld in artikel 2 toevertrouwen aan deze partner, die voor de gemaakte kosten wordt vergoed.

De beheerskosten vertegenwoordigen ten hoogste 10 % van deze vergoeding.

In voorkomend geval is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.

Art. 6.§ 1. De centra die volgens artikel 3 § 2 een subsidie genieten gelijk aan of hoger dan 25.000 euro, kunnen de kosten van hun personeel dat direct betrokken is bij de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 2, voor ten hoogste 10 % van het verantwoorde bedrag op deze subsidie aanrekenen.

Worden hiermee gelijkgesteld : de centra die onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de subsidie op gecoördineerde wijze aan te wenden, en van wie de gecumuleerde subsidies volgens artikel 3 § 2 gelijk zijn aan of hoger dan 25.000 euro. § 2. De vergoedingen voor de personen die niet als personeelslid van het centrum zijn ingeschakeld bij de verwezenlijking van de doelstellingen worden beschouwd als werkingskosten en zijn als dusdanig aanvaardbaar om op deze subsidie te worden aangerekend. § 3. Een eventuele deelname in de kosten door de gebruikers of andere deelnemers dient van de verantwoorde kosten te worden verminderd. § 4. Investeringen en duurzame aankopen vanaf 500 euro exclusief BTW kunnen in geen geval worden ten laste genomen. § 5. De vereffening van de kosten gedekt door dit besluit dient plaats te vinden tijdens de looptijd van dit besluit.

Art. 7.§ 1. Een voorschot van 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 3 wordt aan het centrum overgemaakt dat uiterlijk op 1 juli 2007 een principiële beslissing van zijn raad voorlegt waarin de methodologie van het gebruik en de toewijzing van de hem toegekende middelen wordt uiteengezet. § 2. Een saldo van ten hoogste 50 % van het bedrag bedoeld in artikel 3 wordt uitgekeerd aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend zoals bepaald in artikel 8. § 3. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie wordt gemachtigd de volgens § 1 niet-opgevraagde bedragen te herverdelen onder specifieke aanvullende projecten en, bij voorrang, de projecten die in het raam van een samenwerkingsverband tussen verschillende centra worden opgezet. Deze projecten kunnen tot 1 september 2007 worden ingediend door de centra die een beslissing genomen hebben in de zin van § 1; zij dienen een methodologische beschrijving en een begrotingsraming te bevatten.

Art. 8.§ 1. Om het gebruik van de subsidie te verantwoorden dient het centrum vóór 1 juli 2008 een verslag in, bestaande uit een activiteitenoverzicht en een financieel overzicht.

De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.

De niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 30 november 2008 aan de Staat worden terugbetaald. § 2. In afwijking van het bepaalde onder § 1, dient het verslag, bestaande uit een activiteitenverslag en een financieel verslag van de aanvullende projecten bedoeld in artikel 7, § 3, ten laatste tegen 1 oktober 2008 ingediend te worden.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007 en treedt buiten werking op 30 april 2008.

Art. 10.Onze Minister van Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Ch. DUPONT

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2007-2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, CH. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^