Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 01 juni 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007124
pub.
01/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, gewijzigd bij de wet van 10 april 2003, inzonderheid artikel 1, § 2;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid artikel 9, §§ 1 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Francine Ginion;

Overwegende dat de heer Michel Jaupart wordt benoemd tot Adjunct-leidend Ambtenaar bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers op datum van 1 mei 2007;

Dat deze functie onverenigbaar is met deze van Regeringscommissaris;

Dat omwille van de continuïteit van de dienst moet voorzien worden in de benoeming van een nieuwe Regeringscommissaris.

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevr. Francine Ginion, Kabinetslid van de Minister van Landsverdediging, wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Art. 4.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^