Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 14 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007009446
pub.
14/05/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Eerste Richtlijn van 9 maart 1968 van de Raad van de Europese unie (68/151/EEG) met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen, zoals gewijzigd bij de Richtlijn van 15 juli 2003 van de Raad van de Europese Unie (2003/58/EG), inzonderheid de artikelen 3 en 3bis ervan.

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap.

Gelet op het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid de artikelen 92 tot 93, 98 tot 103 en 120 tot 121 ervan.

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 256 van de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, dat artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen heeft gewijzigd met het oog op de omzetting van de nieuwe bepalingen van de voormelde Eerste Richtlijn, in voege is sedert 1 januari 2007 en dat het dan ook passend is deze wetsbepaling binnen de kortste termijnen uit te voeren.

Gelet tevens op de wijzigingen die aan de standaardschema's van de jaarrekening werden aangebracht ingevolge het gewijzigde wettelijke en reglementaire kader van toepassing op de jaarrekening. Dat deze wijzigingen reeds ter kennis van het publiek zijn gebracht en inzonderheid van de producenten van software met het oog op de opmaak van de jaarrekeningen die vanaf 2 april 2007 bij de Nationale Bank van België zullen worden neergelegd. Dat de rechtszekerheid gebiedt dat die reeds aangekondigde en verwerkte wijzigingen zo snel mogelijk worden omgezet in de reglementering aangaande de jaarrekening, nog vooraleer de algemene vergaderingen van aandeelhouders en vennoten van vennootschappen bijeengeroepen worden om de jaarrekening goed te keuren.

Gelet op het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen, gegeven op 14 maart 2007.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2007.

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 april 2007.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Economie.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen : - wordt het woord "en" tussen de woorden "Europese economische samenwerkingsverbanden" en "door de Verordening (EG) nr. 2157/2001" vervangen door een komma; - worden de woorden "en door de Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)" ingevoegd tussen de woorden "betreffende het statuut van de Europese Vennootschap (SE)" en "neergelegd bij de griffies"; - in de Nederlandstalige tekst wordt het woord "in" ingevoegd tussen de woorden "opgenomen in de" en "artikel 2 opgesomde dossiers".

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit, wordt de zin "De posten van de jaarrekening worden in euro uitgedrukt" vervangen door de zin "In de jaarrekening worden de bedragen in euro uitgedrukt".

Art. 3.In artikel 82 van hetzelfde besluit, in de eerste paragraaf, wordt de zin "De resultatenrekening wordt, naar keuze van de vennootschap, opgesteld in scontrovorm of in staffelvorm" geschrapt.

Art. 4.In de titel van de sectie die onmiddellijk na artikel 87 van hetzelfde besluit volgt, wordt het woord "schema's" vervangen door het woord "schema".

Art. 5.De tekst van artikel 88 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 88.De balans wordt opgesteld volgens onderstaand schema : ACTIVA Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2.Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2.Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. Aandelen 2.Vorderingen en borgtochten in contanten Vlottende activa V. Vorderingen op meer dan een jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 2.Goederen in bewerking 3. Gereed product 4.Handelsgoederen 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 6.Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen A. Eigen aandelen B. Overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal der activa PASSIVA Eigen vermogen I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen 2.Andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves V. Overgedragen winst (verlies) VI. Kapitaalsubsidies VI bis Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2.Belastingen 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4.Overige risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen Schulden VIII. Schulden op meer dan een jaar A. Financiële schulden 1. Achtergestelde leningen 2.Niet-achtergestelde obligatieleningen 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 4.Kredietinstellingen 5. Overige leningen B.Handelsschulden 1. Leveranciers 2.Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste een jaar A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2.Overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers 2.Te betalen wissels D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2.Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen Totaal der passiva"

Art. 6.In de titel van de sectie die artikel 89 van hetzelfde besluit onmiddellijk voorafgaat, worden de woorden "(voorstelling in staffelvorm)" geschrapt.

Art. 7.De tekst van artikel 89 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 89.De resultatenrekening wordt opgesteld volgens onderstaand schema : I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering : toename (afname) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2.Voorraad : afname (toename) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) F. Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) G. Andere bedrijfskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) III. Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II, E : toevoegingen (terugnemingen) C. Andere financiële kosten VI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat A. Belastingen B. Regulariseringen van belastingen en terugnemingen van voorzieningen voor belastingen XI. Winst (Verlies) van het boekjaar XII. A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves B. Overboeking naar de belastingvrije reserves XIII. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Resultaatverwerking A. Te bestemmen winst (verlies) 1. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 2.Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2.Aan de reserves C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2.Aan de wettelijke reserve 3. Aan de overige reserves D.Over te dragen verlies (winst) E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal (a) 2.Bestuurders of zaakvoerders (a) 3. Andere rechthebbenden (a) (a) Alleen voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht".

Art. 8.De titel "Onderafdeling IIbis. - Schema van de resultatenrekening (voorstelling in scontrovorm)" die artikel 90 van hetzelfde besluit onmiddellijk voorafgaat, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 90 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 91 van hetzelfde besluit, onder de titel "A. Aanvullende gegevens", onder het punt XIX : - wordt een hoofdletter "A" ingevoegd tussen het Romeinse cijfer "XIX." en de woorden "De volgende gegevens over bestuurders en zaakvoerders", - wordt het volgend lid toegevoegd onderaan dit punt XIX : « B. De volgende gegevens over de commissaris en over de personen met wie hij verbonden is : - de bezoldiging van de commissaris; - de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten; - de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris verbonden is, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten; - de vermeldingen vereist in toepassing van artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen".

Art. 11.In de titel van de sectie die onmiddellijk na artikel 91 van hetzelfde besluit volgt, in de Franse tekst, worden de woorden "Schémas des comptes annuels abrégés" vervangen door de woorden "Comptes annuels abrégés".

Art. 12.De tekst van artikel 92 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 92.De balans wordt opgesteld volgens onderstaand schema : ACTIVA Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa Vlottende activa V. Vorderingen op meer dan een jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal der activa PASSIVA Eigen vermogen I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen 2.Andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves V. Overgedragen winst (verlies) VI. Kapitaalsubsidies VIbis Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief Voorzieningen en uitgestelde belastingen VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen Schulden VIII. Schulden op meer dan een jaar A. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 2.Overige leningen B. Handelsschulden C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste een jaar A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2.Overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers 2.Te betalen wissels D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2.Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen Totaal der passiva"

Art. 13.De tekst van artikel 93 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 93.De resultatenrekening wordt opgesteld volgens onderstaand schema : I. A. B. Brutomarge C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) F. Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) G. Andere bedrijfskosten H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) II. Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting III. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting IIIbis. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen IV. Belastingen op het resultaat Winst (Verlies) van het boekjaar V. Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Resultaatverwerking A. Te bestemmen winst (verlies) 1. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 2.Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 2.Aan de wettelijke reserve 3. Aan de overige reserves D.Over te dragen verlies (winst) E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal (a) 2.Beheerders of zaakvoerders (a) 3. Andere rechthebbenden (a) (a) Alleen voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht".

Art. 14.In artikel 94 van hetzelfde besluit, onder de titel "A. Aanvullende gegevens", onder het punt X : - wordt een hoofdletter "A." ingevoegd tussen het Romeinse cijfer "X." en de woorden "Wat de bestuurders en zaakvoerders betreft", - wordt het volgend lid toegevoegd onderaan dit punt X : « B. Wat de commissaris en de personen met wie hij verbonden is, betreft : - de bezoldiging van de commissaris; - de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten; - de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris verbonden is, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten".

Art. 15.De artikelen 104 en 105 van hetzelfde besluit, alsook de titel "Hoofdstuk IV. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen" die ze onmiddellijk voorafgaat, worden opgeheven.

Art. 16.In artikel 113 van hetzelfde besluit, wordt de zin "De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro" vervangen door de zin "In de geconsolideerde jaarrekening worden de bedragen in euro uitgedrukt".

Art. 17.In artikel 131 van hetzelfde besluit, worden de woorden "in Belgische frank of" geschrapt tussen de woorden "omgerekend" en "in euro".

Art. 18.In artikel 154 van hetzelfde besluit, worden de woorden "omrekening in Belgische frank (of in euro)" vervangen door de woorden "omrekening in euro".

Art. 19.In artikel 165 van hetzelfde besluit, wordt het volgend lid toegevoegd onderaan het punt XVII : « C. De volgende gegevens over de commissaris en over de personen met wie hij verbonden is : - de bezoldiging van de commissaris voor de uitoefening van een mandaat van commissaris; - de bezoldiging van de commissaris voor de uitoefening van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de vennootschappen van de groep, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten; - de bezoldiging van personen met wie de commissaris verbonden is voor de uitoefening van een mandaat van commissaris; - de bezoldiging van personen met wie de commissaris verbonden is voor de uitoefening van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de vennootschappen van de groep, volgens de volgende categorieën : andere controle-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten; - de vermeldingen vereist in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen".

Art. 20.De artikelen 168 en 169 van hetzelfde besluit, alsook de titel "Hoofdstuk VII. - Overgangsbepalingen" die ze onmiddellijk voorafgaat, worden opgeheven.

Art. 21.In de titel van de sectie die artikel 170 van hetzelfde besluit onmiddellijk voorafgaat, worden de woorden "neerlegging bij" vervangen door de woorden "openbaarmaking door".

Art. 22.De tekst van artikel 170 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 170.§ 1. De jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven, wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van titel I van dit boek.

In de jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in euro, zonder decimalen.

De bedragen in de jaarrekening bedoeld in artikel 175, eerste lid, eerste streepje mogen evenwel worden uitgedrukt in euro, hetzij zonder decimalen, hetzij met twee decimalen, met het oog op hun neerlegging in de vorm van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 176, § 1.

In de jaarrekening wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bedragen in euro zijn uitgedrukt. § 2. De jaarrekening kan, naast de openbaarmaking in euro als voorgeschreven door § 1, ook openbaar gemaakt worden in de munteenheid van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zulks met gebruikmaking van de omrekeningskoers op de balansdatum. Deze koers wordt in de toelichting aangegeven. »

Art. 23.In de titel van de sectie die artikel 171 van hetzelfde besluit onmiddellijk voorafgaat, wordt het woord "de" ingevoegd tussen de woorden "opmaak van" en "geconsolideerde jaarrekening" en worden de woorden "neerlegging bij" vervangen door de woorden "openbaarmaking door".

Art. 24.De tekst van artikel 171 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 171.In de geconsolideerde jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in duizenden euro, zonder decimalen; de bedragen in de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen waarvan het geconsolideerd balanstotaal meer dan één miljard euro bedraagt, mogen evenwel in miljoenen euro worden uitgedrukt, zonder decimalen.

In de geconsolideerde jaarrekening wordt uitdrukkelijk vermeld, naargelang het geval, dat de bedragen in duizenden euro of in miljoenen euro zijn uitgedrukt.

De geconsolideerde jaarrekening mag worden opgesteld in de munteenheid van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wanneer deze munteenheid de meest relevante is voor de verrichtingen, voor de activa en de passiva en voor de resultaten van het geconsolideerde geheel. »

Art. 25.Het artikel 172 van hetzelfde besluit en de titel "Afdeling III. - Overgangsbepalingen" die het onmiddellijk voorafgaat, worden opgeheven.

Art. 26.De tekst van artikel 173 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 173.De Nationale Bank van België ontvangt de neerlegging van de volgende documenten : - de jaarrekening en de stukken die tegelijk hiermee bij haar moeten worden neergelegd in toepassing van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen of in toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen; - de geconsolideerde jaarrekening en de stukken die tegelijk hiermee bij haar moeten worden neergelegd in toepassing van de artikelen 120 en 121 van het Wetboek van vennootschappen of in toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen. »

Art. 27.De tekst van artikel 174 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 174.§ 1. De neergelegde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening vermeldt : 1° de naam van de rechtspersoon zoals die in de statuten voorkomt;2° de rechtsvorm;in geval van een coöperatieve vennootschap, moet worden verduidelijkt dat het een coöperatieve vennootschap met onbeperkte of met beperkte aansprakelijkheid betreft; in het geval omschreven in Boek X van het Wetboek van vennootschappen, wordt de toevoeging « met sociaal oogmerk » vermeld. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld; 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel (straat, nummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente);4° het ondernemingsnummer;5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;6° de begindatum en de afsluitingsdatum van het boekjaar waarop de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening betrekking heeft;7° het voorwerp van de openbaarmaking : jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening;8° in het geval bedoeld in artikel 171, 1ste lid, of de bedragen van de geconsolideerde jaarrekening in duizenden of in miljoenen euro worden uitgedrukt;9° in de gevallen bedoeld in artikel 170, § 2 en in artikel 171, 2de lid, de munteenheid (in voorkomend geval aangevuld met het veelvoud ervan) waarin de bedragen van de jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening worden uitgedrukt. De jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en de stukken die samen hiermee het voorwerp van een neerlegging vormen, moeten in éénzelfde taal worden opgemaakt. § 2. De rechtspersonen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema's bepaald bij titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III van dit boek, volgen voor de neerlegging van hun jaarrekening en van de tegelijk hiermee neer te leggen stukken, een model van jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat op haar website ter beschikking wordt gesteld. Dit model van jaarrekening wordt door de Nationale Bank van België aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Het bestaan van een nieuwe versie wordt in het Belgisch Staatsblad meegedeeld.

Het "Volledig model van jaarrekening" wordt gevolgd door de rechtspersonen bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van die welke de mogelijkheid bepaald door artikel 82, § 2 benutten om het "Verkort model van jaarrekening" te volgen.

De vermeldingen bedoeld in § 1, eerste lid worden opgenomen in de sectie 1.1 van het model van jaarrekening.

Niet-dienstige secties van het model van jaarrekening worden niet neergelegd; het nummer van die niet-dienstige secties wordt vermeld in sectie 1.1. § 3. De sectie 1.1 van het "Volledig model van jaarrekening" wordt gebruikt : - door andere rechtspersonen dan die welke bedoeld zijn in § 2, voor de neerlegging van hun jaarrekening en van de tegelijk hiermee neer te leggen stukken. De sectie 1.1 van het "Verkort model van jaarrekening" wordt evenwel gebruikt door de rechtspersonen die in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van de openbaarmakingskosten overeenkomstig artikel 178, § 3, tweede lid; - voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening en van de tegelijk hiermee neer te leggen stukken.

De vermelding bedoeld in § 2, vierde lid mag worden weggelaten. »

Art. 28.De tekst van artikel 175 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 175.Worden langs elektronische weg neergelegd : - de jaarrekening opgesteld in euro, zonder afwijkingen, volgens één van de schema's bepaald door titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III van dit boek en de samen ermee neer te leggen stukken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 176, § 1; - alle andere jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de tegelijk ermee neer te leggen stukken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 176, § 2.

Mogen niettemin op papier worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 177, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, alsook de samen met deze documenten neer te leggen stukken, die betrekking hebben op : - een buitenlandse vennootschap of een Europees economisch samenwerkingsverband naar buitenlands recht; - een rechtspersoon waarvan de omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, over het laatste boekjaar de drempel van 500.000 euro niet overtreft. Heeft het laatste boekjaar een duur van meer of van minder dan twaalf maanden, dan wordt voormeld drempelbedrag vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt geteld. »

Art. 29.De tekst van artikel 176 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 176.§ 1. De jaarrekening en de tegelijk ermee neer te leggen stukken bedoeld in artikel 175, eerste lid, eerste streepje worden, wanneer ze langs elektronische weg worden neergelegd, opgemaakt in de vorm van een gestructureerd databestand dat voldoet : - aan de rekenkundige en logische controles bedoeld in artikel 102, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, en - aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er schriftelijk om vraagt. § 2. De jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de ermee neer te leggen stukken, bedoeld in artikel 175, eerste lid, tweede streepje worden, wanneer ze langs elektronische weg worden neergelegd, opgemaakt in de vorm van een bestand in het "Portable Document Format" (PDF)-formaat dat voldoet aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er schriftelijk om vraagt.

De afdruk met zwarte inkt op wit A4-papier van het aangeboden bestand in het PDF-formaat moet bovendien aan de volgende vormvoorwaarden voldoen : 1° rondom elk blad een strook van ten minste 1 centimeter openlaten en bovenaan het eerste blad een horizontale strook van ten minste 2 centimeter openlaten;2° bovenaan elk blad het ondernemingsnummer van de rechtspersoon vermelden;3° geen handgeschreven gegevens bevatten;4° een duidelijke leesbaarheid van de gegevens garanderen door een voldoende grootte van de gebruikte karakters en voldoende contrast tussen de gegevens en de achtergrond;5° in het geval van een jaarrekening van een rechtspersoon bedoeld in artikel 174, § 2, dezelfde voorstelling hebben als die van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale Bank van België. § 3. De neerlegging van een jaarrekening of van een geconsolideerde jaarrekening langs elektronische weg gebeurt door de upload van een informaticabestand via de speciaal hiertoe voorziene toepassing op de website van de Nationale Bank van België. De toegang tot deze toepassing is enkel mogelijk door middel van een door de Nationale Bank van België erkend digitaal certificaat.

Elk document bedoeld in artikel 173 maakt het voorwerp uit van eenzelfde afzonderlijk geüpload informaticabestand. De neerlegging ervan langs elektronische weg moet bovendien voldoen aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het "Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen". Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website en wordt door haar meegedeeld aan eenieder die er schriftelijk om vraagt. »

Art. 30.De tekst van artikel 177 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 177.De jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de tegelijk ermee neer te leggen stukken, bedoeld in artikel 175, tweede lid moeten, wanneer ze op papier worden neergelegd, aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° alleen met zwarte inkt zijn gedrukt op de voorzijde van witte of ivoorkleurige bladen van A4-formaat en van goede kwaliteit;2° rondom elk blad een strook van ten minste 1 centimeter openlaten en bovenaan het eerste blad een horizontale strook van ten minste 2 centimeter openlaten;3° bovenaan elk blad het ondernemingsnummer van de rechtspersoon vermelden;4° geen handgeschreven gegevens bevatten;5° een duidelijke leesbaarheid van de gegevens garanderen door een voldoende grootte van de gebruikte karakters en voldoende contrast tussen de gegevens en de achtergrond;6° op het eerste blad eigenhandig ondertekend zijn door een of meerdere personen die bevoegd zijn om de rechtspersoon tegenover derden te vertegenwoordigen, waarbij de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaars worden vermeld;7° in het geval van een jaarrekening van rechtspersonen bedoeld in artikel 174, § 2, dezelfde voorstelling hebben als die van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale Bank van België. De neerlegging op papier gebeurt door verzending naar de Nationale Bank van België of door afgifte aan haar loketten. Bij toezending met de post, wordt op de omslag vermeld : "Nationale Bank van België - Neerlegging van jaarrekeningen". »

Art. 31.De tekst van artikel 178 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 178.§ 1. De kosten voor de neerlegging van de in artikel 173 bedoelde documenten omvatten de bekendmakingskosten bedoeld in § 2, de openbaarmakingskosten bedoeld in § 3, de bijdrage in de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden bedoeld in artikel 101, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen, alsook alle bijdragen, belastingen of kosten die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen tegelijk met voornoemde kosten moeten worden betaald. § 2. De Minister van Justitie stelt het tarief vast van de kosten van bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de mededeling bedoeld in artikel 180, tweede lid, die door de Nationale Bank van België voor rekening van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad worden geïnd. § 3. De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 173 bedoelde documenten, worden vastgesteld, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, op : - 241 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd overeenkomstig artikel 176, § 1; - 286 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd overeenkomstig artikel 176, § 2; - 291 euro wanneer de documenten op papier worden neergelegd overeenkomstig artikel 177.

De openbaarmakingskosten bedoeld in het vorige lid worden evenwel vastgesteld op respectievelijk 55 euro, 100 euro en 105 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, voor : 1° de jaarrekening voorgesteld volgens het "Verkort model van jaarrekening" bedoeld in artikel 174, § 2, tweede lid;2° de jaarrekening van instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de boekhouding van de ondernemingen; 3° de jaarrekening van de kredietinstellingen bedoeld in artikel 15, § 1 van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de boekhouding van de ondernemingen, op voorwaarde dat hun balanstotaal voor het betrokken boekjaar 5.000.000 euro niet overschrijdt, evenals de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen; 4° de jaarrekening van buitenlandse vennootschappen of van Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. De kosten voor de openbaarmaking van een in artikel 181 bedoelde behoorlijk verbeterde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening worden vastgesteld op 55 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

De in deze paragraaf bepaalde openbaarmakingskosten worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag bepaald in deze paragraaf vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober van het jaar voordien, en gedeeld door het aanvangsindexcijfer, met name het indexcijfer van de maand april 2007.

Het verkregen resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 eurocent. De aangepaste bedragen worden uiterlijk op 15 december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. § 4. De neerleggingskosten bedoeld in § 1 worden betaald : 1° hetzij door een girale betaling uitgevoerd volgens de voorwaarden en de technische modaliteiten die de Nationale Bank van België bepaalt en die op haar website ter beschikking worden gesteld;2° hetzij in contanten, ingeval de in artikel 173 bedoelde documenten aan de loketten van de Nationale Bank van België worden aangeboden. § 5. Elke rechtspersoon die een geval van overmacht inroept waardoor hij zijn jaarrekening of zijn geconsolideerde jaarrekening niet binnen de termijn van acht maanden bedoeld in artikel 101, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen heeft kunnen neerleggen, kan de terugbetaling van de door haar betaalde bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden vorderen binnen een termijn van achttien maanden na de afsluitingsdatum van die jaarrekening bij gewone brief gericht aan de FOD Economie. In deze aanvraag vermeldt de betrokken rechtspersoon de omstandigheden die voor hem een geval van overmacht hebben gevormd en het nummer van de bankrekening waarop de bijdrage kan worden terugbetaald. Aan deze aanvraag worden alle bewijsstukken die de ingeroepen overmacht kunnen staven toegevoegd, alsook een kopie van de mededeling van de neerlegging bedoeld in artikel 180, tweede lid, tweede streepje, voor zover dit reeds mogelijk is.

De FOD Economie bevestigt onmiddellijk de ontvangst van deze aanvraag bij gewone brief. Hij kan de betrokken rechtspersoon vragen om hem bijkomende inlichtingen te verstrekken of om de toegezonden bewijsstukken aan te vullen.

De met redenen omklede beslissing van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort of diens afgevaardigde betreffende de aanvraag wordt bij gewone brief gericht aan de betrokken rechtspersoon; wanneer de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort of diens afgevaardigde het bestaan vaststelt van een omstandigheid die voor de betrokken rechtspersoon een geval van overmacht vormt, geeft hij de opdracht aan de FOD Financiën om de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden terug te betalen. Te dien einde deelt de FOD Economie aan de FOD Financiën mee : - het terug te betalen bedrag en het rekeningnummer waarop de terugbetaling kan worden verricht; - het ondernemingsnummer van de betrokken rechtspersoon alsook de kenmerken en de afsluitingsdatum van de laattijdig neergelegde jaarrekening; deze gegevens worden als mededeling aan de begunstigde opgenomen.

Wanneer blijkt dat uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijkerwijze een geval van overmacht zullen vormen voor het geheel of een groot deel van de rechtspersonen die ertoe gehouden zijn hun jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening neer te leggen, kan de Minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft met het oog op administratieve vereenvoudiging overgaan tot een algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden voor een duur die hij vaststelt en die hoogstens twee maanden bedraagt. Deze beslissing dient bij een met redenen omkleed ministerieel besluit uiterlijk één maand voor het vervallen van de termijn van acht maanden bedoeld in artikel 101, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen in het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. »

Art. 32.Het artikel 178bis van hetzelfde besluit wordt opgeheven, evenwel met dien verstande dat de bepalingen ervan overgenomen werden in het nieuwe artikel 178, § 5 van hetzelfde besluit.

Art. 33.De tekst van artikel 179 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 179.De Nationale Bank van België registreert de datum van ontvangst van de in artikel 173 bedoelde documenten.

De neerlegging van deze documenten wordt slechts door de Nationale Bank van België aanvaard als de bepalingen van de artikelen 174 tot 177 in acht werden genomen en als de neerleggingskosten bedoeld in artikel 178, § 1 overeenkomstig de bepalingen van artikel 178, § 2 tot 4 betaald zijn.

Het feit dat de neerlegging van een voormeld document niet aanvaard werd door de Nationale Bank van België en de redenen die tot deze beslissing hebben geleid, worden binnen acht werkdagen na de datum van de ontvangst van het betrokken document meegedeeld : - wanneer het betrokken document langs elektronische weg werd aangeboden kan de persoon die het niet-aanvaarde document heeft geüpload deze kennisgeving raadplegen in de toepassing bedoeld in artikel 176, § 3, eerste lid, gedurende maximum één maand na die upload; - wanneer het betrokken document op papier werd aangeboden wordt deze kennisgeving met gewone post verzonden naar het adres dat voor de rechtspersoon op wie het niet-aanvaarde document betrekking heeft, is opgenomen in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. »

Art. 34.De tekst van artikel 180 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 180.Wanneer de neerlegging van een in artikel 173 bedoeld document aanvaard wordt, neemt de Nationale Bank van België deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Binnen elf werkdagen die volgen op de datum van de aanvaarding van de neerlegging, stuurt de Nationale Bank van België de mededeling van deze neerlegging : - door toedoen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, naar het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, dat deze mededeling bekendmaakt overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen; - naar de rechtspersoon op wie het document betrekking heeft. »

Art. 35.De tekst van artikel 181 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 181.De verbetering van een vergissing in een in artikel 173 bedoeld document, waarvan de neerlegging eerder door de Nationale Bank van België werd aanvaard, gebeurt door neerlegging, volgens de voorwaarden bepaald door artikel 175 : - van een integraal behoorlijk verbeterde jaarrekening, wanneer de verbetering wordt neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 176, § 1; - van de behoorlijk verbeterde bladen van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, voorafgegaan door de in artikel 174, § 2, 3de lid bedoelde sectie 1.1 van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale Bank van België, wanneer de verbetering wordt neergelegd in de vorm van een PDF-bestand overeenkomstig artikel 176, § 2 of op papier overeenkomstig artikel 177.

De vermelding "verbetering" wordt, naargelang het geval, opgenomen : - in het gestructureerd databestand bedoeld in artikel 176, § 1; - bovenaan de sectie 1.1 van het PDF-bestand bedoeld in artikel 176, § 2; - op het eerste blad van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening neergelegd op papier overeenkomstig artikel 177.

De verbetering van een eerder openbaar gemaakte jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening luidt in dezelfde munteenheid en hetzelfde veelvoud hiervan en gebeurt in dezelfde taal als de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening.

De artikelen 179 en 180 zijn van toepassing op de neerlegging van een verbeterde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening. »

Art. 36.De tekst van artikel 182 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 182.§ 1. De Nationale Bank van België onderwerpt de neergelegde jaarrekening, opgemaakt volgens de schema's bepaald in titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III van dit boek, aan rekenkundige en logische controles, met uitsluiting van het document neergelegd ter verbetering van deze jaarrekening overeenkomstig artikel 181 en van de jaarrekeningen met betrekking tot boekjaren die het laatste boekjaar waarvoor een jaarrekening werd neergelegd, voorafgaan.

Deze rekenkundige en logische controles beogen de samenhang van de bedragen van het recentste boekjaar, voor de rubrieken die voorzien zijn van een code, na te gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst opgesteld door de Nationale Bank van België na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Deze lijst wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. § 2. De Nationale Bank van België zendt aan de rechtspersoon op wie de jaarrekening betrekking heeft en, in voorkomend geval, aan haar commissaris, de lijst van de fouten die ze zou hebben vastgesteld, binnen vier maanden na de datum van aanvaarding van de neerlegging van de jaarrekening, wanneer deze jaarrekening binnen de wettelijke termijnen werd neergelegd.

De Nationale Bank van België vermeldt het bedrag van de fouten en duidt die aan welke wezenlijk zijn, dit wil zeggen die welke niet kunnen rechtgezet worden op basis van de gegevens die in de jaarrekening voorkomen.

De betrokken rechtspersoon zet deze wezenlijke fouten recht door een verbeterde jaarrekening volgens de in artikel 181 bepaalde modaliteiten neer te leggen binnen een termijn van twee maanden na de datum van verzending van de lijst. »

Art. 37.De tekst van artikel 183 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 183.§ 1. De Nationale Bank van België stelt op haar website een afschrift beschikbaar, in de vorm van een bestand in het "Portable Document Format" (PDF)-formaat, van alle in artikel 173 bedoelde documenten die bij haar werden neergelegd tijdens het lopende en de vijf vorige kalenderjaren, volgens de voorwaarden die zij bepaalt en die op haar website bekendgemaakt worden. § 2. De Nationale Bank van België bezorgt op aanvraag een afschrift van alle in artikel 173 bedoelde documenten die bij haar werden neergelegd.

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op alle neergelegde documenten, worden de afschriften bezorgd op cd-roms. De afschriften van de vóór 1 januari 2000 neergelegde documenten worden evenwel op microfilms bezorgd. Voor een jaarabonnement op voormelde cd-roms is het bedrag van 1.500 euro, exclusief eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde waarde, aan de Nationale Bank van België verschuldigd.

Dit abonnement omvat de levering van de cd-roms waarop de gezamenlijke documenten zijn gereproduceerd die bij de Nationale Bank van België zijn neergelegd gedurende het kalenderjaar waarvoor het abonnement is genomen.

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een of meer documenten met betrekking tot individueel aangeduide rechtspersonen, dan worden de afschriften bezorgd, naar keuze van de aanvrager : 1° ofwel op papier, afgedrukt op basis van de voormelde cd-roms of microfilms.Per gedrukt blad is het bedrag van 0,25 euro, exclusief port, eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde waarde, aan de Nationale Bank van België verschuldigd; 2° ofwel op een aan een elektronisch postbericht gehecht bestand in PDF-formaat.Wanneer de aanvraag betrekking heeft op documenten neergelegd voor 1 januari 2007 kan daarvan slechts een afschrift langs elektronische weg worden verkregen indien de betrokken documenten niet meer dan 10 jaar voor de datum van de aanvraag werden neergelegd. Per bestand is het bedrag van 5,00 euro, exclusief eventuele inningskosten en de belasting over de toegevoegde waarde, aan de Nationale Bank van België verschuldigd. § 3. De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de rechtbanken van koophandel, onverwijld en kosteloos, een kopie van de in § 2, tweede lid bedoelde cd-roms.

De griffier is ervan vrijgesteld een kopie van de in artikel 173 bedoelde documenten toe te voegen aan het elektronische deel van het dossier bedoeld in artikel 2. § 4. Bij neerlegging langs elektronische weg van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 176, § 1 wordt dit op het afgeleverde afschrift vermeld.

Bedragen van een jaarrekening die in euro met twee decimalen wordt uitgedrukt, overeenkomstig artikel 170, § 1, 3de lid, worden afgerond in euro zonder decimalen op de door de Nationale Bank van België afgeleverde afschriften.

Secties van het door de Nationale Bank van België opgestelde model van jaarrekening die zonder voorwerp zijn, worden niet opgenomen in de door de Nationale Bank van België verstrekte afschriften wanneer de betrokken jaarrekening overeenkomstig artikel 176, § 1 werd neergelegd. »

Art. 38.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, evenwel met dien verstande : - dat niettegenstaande de bepalingen van artikel 175, tweede lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door artikel 28 van onderhavig besluit, alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen nog tot uiterlijk 28 februari 2009 zullen kunnen worden neergelegd op papier overeenkomstig de bepalingen van artikel 177 van het voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, zoals gewijzigd door artikel 30 van dit besluit; - dat de indexatie van de openbaarmakingskosten van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen bepaald door artikel 178, § 3, vierde lid van het voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, zoals gewijzigd door artikel 31 van dit besluit, voor het eerst op 1 januari 2009 zal worden toegepast; - dat niettegenstaande de bepalingen van artikel 178, § 4 van het voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, zoals gewijzigd door artikel 31 van onderhavig besluit, de neerleggingskosten van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen nog tot uiterlijk 28 februari 2009 zullen kunnen worden betaald met een cheque op naam van de Nationale Bank van België, op voorwaarde dat : - deze cheque getrokken wordt op een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is die de betaling ervan bij afzonderlijke akte waarborgt of hem certifieert, of wordt geldig gemaakt door de Post; - deze cheque aan de documenten bedoeld in artikel 173 van het voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten wordt gehecht wanneer zij bij de Nationale Bank van België worden neergelegd; - wanneer verschillende documenten bedoeld in artikel 173 van het voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tegelijkertijd worden toegezonden of aangeboden, elk document vergezeld is van een cheque opgesteld voor het bedrag van de kosten die daarop van toepassing is.

Art. 39.Onze Minister bevoegd voor Justitie en Onze Minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^