Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsl

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201166
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, van de ondernemingen, die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is, en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006 tot wijziging van artikel 3, §§ 2 en 5 (adoptieverlof) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het paritair comité voor de koopvaardij, van de ondernemingen, die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is, en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006 tot wijziging van artikel 3, §§ 2 en 5 (adoptieverlof) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, van de ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is, en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006 tot wijziging van artikel 3, §§ 2 en 5 (adoptieverlof) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector (Overeenkomst geregistreerd op 22 november 2006 onder het nummer 81177/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : 1. de werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de koopvaardij behoort;2. de zeevarenden en shoregangers, mannen en vrouwen, ingeschreven in de Pool der Zeelieden die door deze werkgevers worden tewerkgesteld.

Art. 2.In artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot uitsluiting van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, van de ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is, wordt onderstaande alinea geschrapt : "Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 - regeling van afwezigheid ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of van vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof, en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 mei 2004, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004." .

Art. 3.In artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006 tot wijziging van artikel 3, §§ 2 en 5 (adoptieverlof) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector, wordt volgende alinea geschrapt : "Zijn uitgesloten van deze collectieve arbeidsovereenkomst de werkgevers en de zeevarenden van de ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is."

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2006 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, met een opzeggingstermijn van zes maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan de ondertekenende partijen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité is toegestuurd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^