Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 23 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201190
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 Instelling van een sectoraal pensioenstelsel (Overeenkomst geregistreerd op 23 juni 2006 onder het nummer 80142/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, uitgezonderd de werkgevers en hun arbeiders en arbeidsters die, in toepassing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 (geregistreerd op 19 december 2001 onder nr. 60365/CO/149.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004), aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 betreffende de uitsluiting uit het sectoraal pensioenstelsel (geregistreerd op 1 december 2003 onder nr. 68779/CO/149.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsge type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaansz sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 2004), ervoor opteren om de uitvoering van het pensioenstelsel zelf te organiseren.

Deze uitzondering werd door het paritair subcomité op 23 april 2002 bekrachtigd. § 2. Als het ondernemingspensioenstelsel dat van toepassing is bij een werkgever die in overeenstemming met artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001 er voor heeft geopteerd om de uitvoering van het pensioenstelsel zelf te organiseren, wordt stopgezet, of indien deze werkgever in gebreke blijft de premies van dit ondernemingspensioenstelsel te betalen, dan vallen de werkgever en zijn arbeiders automatisch onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst hetzij vanaf de eerste dag van de maand volgend op de stopzetting van het ondernemingspensioenstelsel, hetzij vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving door de pensioeninstelling van de werkgever aan de voorzitter van het paritair subcomité van de premievrijmaking van de contracten ingevolge de niet-betaling van de premies.

De werkgever dient de inrichter, bedoeld in artikel 5, onmiddellijk per aangetekend schrijven van de stopzetting van het ondernemingspensioenstelsel in kennis te stellen. § 3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze overeenkomst houdt de uitvoering in van artikel 6 van de collectieve overeenkomst van 28 mei 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 (geregistreerd op 19 december 2001 onder nr. 60365/CO/149.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2004 - Belgisch Staatsblad van 16 juni 2004). HOOFDSTUK III. - Doelstelling

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot uiteindelijke doelstelling de invoering te bewerkstelligen van een sociaal sectoraal pensioenstelsel, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen ten voordele van de in artikel 1 bedoelde arbeiders ten bedrage van 1 pct. van hun bruto jaarwedden waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan vanaf 1 januari 2002.

Vanaf 1 januari 2006 wordt de bijdrage om de financiering van het sectoraal pensioenstelsel te verzekeren bepaald op 1,30 pct. van hun bruto jaarwedden waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan.

Vanaf 1 juli 2006 wordt de bijdrage om de financiering van het sectoraal pensioenstelsel te verzekeren bepaald op 1,36 pct. van hun bruto jaarwedden waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan. § 2. Deze bijdrage zal worden aangewend ter financiering van enerzijds de pensioentoezegging en anderzijds de solidariteitstoezegging, zoals bepaald in artikel 9.

De invoering van de solidariteitstoezegging zal bij afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst gebeuren die in het bijzonder zal omvatten de inhoud van de solidariteitstoezegging, de aanduiding van de rechtspersoon die met de uitvoering van de solidariteitstoezegging wordt gelast, het solidariteitsreglement, alsook de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging. HOOFDSTUK IV. - Aansluitingsvoorwaarden

Art. 4.§ 1. Alle arbeiders bedoeld in artikel 1 die op 1 januari 2002 of op elke latere datum met de werkgevers verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard van deze overeenkomst, worden ambtshalve aangesloten bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel. § 2. De arbeiders dienen minstens gedurende een al dan niet onderbroken periode van 12 maanden aangesloten te zijn geweest bij het sectoraal pensioenstelsel om aanspraak te kunnen maken op verworven reserves en prestaties. § 3. De arbeiders die na hun 65e in dienst blijven van een werkgever bedoeld in artikel 1 blijven bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel aangesloten en kunnen aanspraak maken op verworven reserves en prestaties voor zover zij voldoen aan de voorwaarden bepaald in § 2. HOOFDSTUK V. - Aanduiding van de inrichter

Art. 5.Bij beslissing van het paritair subcomité van 23 april 2002 wordt het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 1968, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 maart 1969, als inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel aangeduid. HOOFDSTUK VI. - Aanduiding van de pensioeninstelling

Art. 6.Als pensioeninstelling die het sectoraal pensioenstelsel zal uitvoeren, wordt AXA Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, aangeduid.

De beheersregels van het sectoraal pensioenstelsel worden vastgelegd in een pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij en integraal deel uitmaakt van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VII. - Toezichtscomité

Art. 7.Er wordt een toezichtscomité opgericht dat voor de helft is samengesteld uit leden die de arbeiders vertegenwoordigen aan wie de pensioentoezegging werd gedaan, en die door de inrichter worden aangeduid, en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de werkgevers, die eveneens door de inrichter worden aangeduid.

Dit toezichtscomité ziet toe op de uitvoering van de pensioentoezegging en wordt in het bezit gesteld van het "transparantieverslag" bedoeld in artikel 8 nog vóór de mededeling ervan aan de inrichter. HOOFDSTUK VIII. - Transparantieverslag

Art. 8.De pensioeninstelling stelt jaarlijks een "transparantieverslag" op, zijnde een verslag over het beheer van de pensioentoezegging dat volgende informatie bevat : 1° de financieringswijze van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen hierin;2° de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten;3° het rendement van de beleggingen;4° de kostenstructuur;5° de winstdeling. Dit transparantieverslag wordt ter beschikking gesteld van de inrichter, die het op eenvoudig verzoek meedeelt aan de arbeiders bedoeld in artikel 1, alsook aan de gewezen arbeiders die nog steeds actuele of uitgestelde rechten genieten overeenkomstig het als bijlage opgenomen pensioenreglement. HOOFDSTUK IX. - Bijdrage

Art. 9.§ 1. De jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel bedraagt 1 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht en dit met ingang van 1 januari 2002.

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel bepaald op 1,30 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

Met ingang van 1 juli 2006 wordt de jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel bepaald op 1,36 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht. § 2. Van deze jaarlijkse bijdrage wordt 95 pct. aangewend voor de financiering van de pensioentoezegging en 5 pct. voor de financiering van de solidariteitstoezegging. § 3. Elke werkgever die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst valt, is gehouden tot de betaling van deze bijdrage dewelke geïntegreerd is in de globale bijdrage die trimestrieel verschuldigd is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt de bijdrage voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel over aan de inrichter.

Vervolgens maakt de inrichter het gedeelte van de bijdrage, bestemd voor de financiering van de pensioentoezegging, over aan de pensioeninstelling en het gedeelte van de bijdrage, bestemd voor de financiering van de solidariteitstoezegging, aan de rechtspersoon die met de uitvoering van de solidariteitstoezegging is gelast.

In zoverre de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geen onderscheid maakt tussen de werkgevers die overeenkomstig artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001 de uitvoering van de pensioentoezegging zelf organiseren en de werkgevers vallende onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal de inrichter de bijdragen die ingehouden werden bij de werkgevers die de uitvoering van de pensioentoezegging zelf organiseren aan deze laatsten terugstorten.

Deze terugstortingen worden gedaan binnen de maand te rekenen vanaf de dag waarop de inrichter over de nodige gegevens beschikt, dan wel vanaf de dag waarop de stortingen aan de inrichter ter beschikking zouden worden gesteld indien deze dag zich na de terbeschikkingstelling van de gegevens zou situeren en uiterlijk binnen het jaar na de storting van de voormelde bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Op deze terugstortingen zijn in geen geval verwijlintresten verschuldigd. § 4. De fiscale en parafiscale lasten op de bijdrage zijn niet in de bijdrage begrepen en zijn ten laste van de werkgever. HOOFDSTUK X. - Uitbetaling van de voordelen

Art. 10.§ 1. De voordelen voortvloeiende uit het sectoraal pensioenstelsel zijn betaalbaar in geval van pensionering, vervroegde pensionering of overlijden van de arbeider voor zijn pensionering, zoals voorzien in het als bijlage opgenomen pen-sioenreglement.

In elk geval zijn de voordelen van het sectoraal pensioenstelsel ten vroegste betaalbaar vanaf 1 januari 2004 en voor zover aan de voorwaarden van artikel 4, § 2, is voldaan.

Tot en met 31 december 2009 zijn de voordelen van het sectoraal pensioenstelsel eveneens betaalbaar in geval van brugpensionering van de arbeider conform de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake brugpensioen gesloten binnen het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01). Na 31 december 2009 zijn de voordelen van het sectoraal pensioenstelsel betaalbaar zoals voorzien in het eerste lid. § 2. De modaliteiten en procedure van uitbetaling van de voordelen van het sectoraal pensioenstelsel worden bepaald in het pensioenreglement opgenomen als bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK XI. - Uittreding

Art. 11.De procedure van uittreding uit het sectoraal pensioenstelsel wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen vermeld in het als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen pensioenreglement. HOOFDSTUK XII. - Gewaarborgd minimumrendement

Art. 12.De aangeslotene, in zoverre deze voldoet aan de voorwaarden in artikel 4, heeft bij zijn uittreding, pensionering of opheffing van het sectoraal pensioenstelsel recht op de minimumbedragen gewaarborgd in toepassing van artikel 24, § 2, van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. HOOFDSTUK XIII. - Duur van de overeenkomst

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft op en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004 tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel (geregistreerd op 18 februari 2005 onder nr. 73936/CO/149.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel sluiten - Belgisch Staatsblad van 7 december 2005), gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, ter opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 houdende invoering van een sectoraal pensioenstelsel (geregistreerd op 20 februari 2003 onder nr. 65540/CO/149.01 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 december 2003 - Belgisch Staatsblad van 4 maart 2004), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2004 (geregistreerd op 15 april 2004 onder nr. 70724/CO/149.01).

Zij treedt in werking op 1 januari 2002 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Art. 14.De opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst, in geval een van de ondertekenende partijen het vraagt, kan slechts gebeuren indien het paritair subcomité beslist het sectoraal pensioenstelsel op te heffen.

De beslissing tot opheffing van het sectoraal pensioenstelsel is slechts geldig wanneer zij met 80 pct. van de stemmen van de in het paritair subcomité benoemde gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van de stemmen van de in het paritair subcomité benoemde gewone of plaatsvervangende leden die de arbeiders vertegenwoordigen, wordt aanvaard.

Art. 15.De gevolgen van opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het aanvullend pensioen voor de arbeiders worden in het pensioenreglement bepaald, dat als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Art. 16.De nietigheid of de onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst brengt de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 Aanvullend sectoraal pensioen ten gunste van de arbeiders van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01) Sectoraal pensioenreglement HOOFDSTUK I. - Instelling Afdeling 1. - Voorwerp

Art. 1.§ 1. Het hierna volgende pensioenreglement wordt afgesloten in uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 betreffende het sectoraal pensioenstelsel, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01).

Dit reglement omvat de rechten en verplichtingen van de inrichter, van de werkgevers, van de aangeslotenen en hun rechthebbenden, van de pensioeninstelling, de aansluitingsvoorwaarden, alsook de regels inzake de uitvoering van het sectoraal pen-sioenstelsel. § 2. Dit reglement is onderworpen aan de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

Het is eveneens onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, sluiten betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst. Afdeling 2. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit pensioenreglement wordt verstaan onder : 2.1. Aanvullend pensioen Het rust- en/of overlevingspensioen bij overlijden van de aangeslotene vóór of na de pensionering, of de daarmee overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in dit pensioenreglement bepaalde verplichte stortingen worden toegekend ter aanvulling van een krachtens een wettelijke sociale zekerheidsregeling vastgesteld pensioen. 2.2. Pensioentoezegging De toezegging van een aanvullend pensioen door de inrichter aan de aangeslotenen en/of hun rechthebbenden in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006. 2.3. Pensioenstelsel Een collectieve pensioentoezegging. 2.4. Inrichter Het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens" daartoe aangeduid bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01) van 23 april 2002. 2.5. Werkgever Elke werkgever die arbeiders tewerkstelt vallende onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006. 2.6. Aangeslotene De arbeider die behoort tot de categorie van het personeel waarvoor de inrichter het pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet, alsook de gewezen arbeider die nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement. 2.7. Arbeider Voor de toepassing van dit pensioenreglement wordt onder arbeider verstaan zowel de arbeider, als de arbeidster. 2.8. Pensioeninstelling AXA Belgium, naamloze vennootschap van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 voor de verzekeringsverrichtingen leven en niet-leven (koninklijk besluit van 4 juli 1979, Belgisch Staatsblad van 14 juli 1979), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25. 2.9. Uittreding De beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, voor zover de arbeider geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever bedoeld in 2.5. 2.10. Verworven prestaties De prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken overeenkomstig het pensioenreglement, indien hij bij zijn uittreding zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling laat. 2.11. Verworven reserves De reserves waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft overeenkomstig het pensioenreglement. 2.12. Pensioenleeftijd De pensioenleeftijd van de aangeslotene is op 65 jaar vastgesteld.

Blijft de aangeslotene in dienst van een werkgever na de leeftijd van 65 jaar, dan wordt de pensioenleeftijd telkenmale met één jaar verdaagd.

De vervroegde pensioenleeftijd van de aangeslotene is de leeftijd van de aangeslotene op het ogenblik van zijn pensionering voor zijn 65 jaar, met dien verstande dat de vervroegde pensioenleeftijd zich niet kan situeren voor de 60-jarige leeftijd van de aangeslotene.

De brugpensioenleeftijd van de aangeslotene is de leeftijd van de aangeslotene op het ogenblik van zijn brugpensionering conform de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake brug-pensioen, gesloten binnen het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01). 2.13. Individuele rekening De binnen de pensioeninstelling per aangeslotene voorziene rekening waarop de premie per actieve aangeslotene wordt gestort. 2.14. Premievrijmaking Bij stopzetting van de premiebetaling wordt de individuele rekening premievrij gemaakt.

Onder de "premievrijmaking van de individuele rekening" wordt verstaan : dat de individuele rekening blijft voortduren voor de premievrije waarde. Deze premievrije waarde is gelijk aan de prestaties die verzekerd blijven zonder dat nog een premie wordt betaald. 2.15. Tarief De door de pensioeninstelling gebruikte technische grondslagen neergelegd bij de Commissie voor het Bank,- Financie- en Assurantiewezen in het kader van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, sluiten betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst. 2.16. Financieringsfonds Collectieve reserve die in het kader van het sectoraal pensioenstelsel bij de pensioeninstelling wordt gevestigd. Afdeling 3. - Toezichtscomité

Art. 3.Overeenkomstig artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 wordt er een toezichtscomité opgericht dat voor de helft is samengesteld uit leden die de arbeiders vertegenwoordigen aan wie de pensioentoezegging werd gedaan, en die door de inrichter worden aangeduid, en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de werkgevers die eveneens door de inrichter worden aangeduid.

Dit toezichtscomité ziet toe op de uitvoering van de pensioentoezegging en wordt in het bezit gesteld van het transparantieverslag, zoals bedoeld in artikel 7, § 1, van dit pensioenreglement, nog vóór de mededeling ervan aan de inrichter. HOOFDSTUK II. - Verplichtingen van de inrichter, van de werkgever, van de aangeslotene en van de pensioeninstelling Afdeling 1. - Verplichtingen van de inrichter

Art. 4.§ 1. Algemeen De inrichter verbindt zich ertoe ten aanzien van de aangeslotenen alle inspanningen te doen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006. § 2. Betaling van de bijdrage aan de pensioeninstelling De jaarlijkse bijdrage voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel bedraagt, overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, 1 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht vanaf 1 januari 2002.

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel bepaald op 1,30 p.c. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

Met ingang van 1 juli 2006 wordt de jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel bepaald op 1,36 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

Deze bijdrage is geïntegreerd in de globale bijdragen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die de werkgevers trimestrieel zijn verschuldigd.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt de bijdrage over aan de inrichter bij wijze van maandelijkse voorschotten.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de bijdrage van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel maakt de inrichter 95 pct. van deze bijdrage over aan de pensioeninstelling ter financiering van de pensioentoezegging bij wijze van maandelijkse voorschotten.

Op 1 augustus van elk jaar, betaalt de inrichter aan de pensioeninstelling het saldo van de bijdrage verschuldigd met betrekking tot het voorgaande jaar. § 3. Mededeling van gegevens aan de pensioeninstelling De pensioeninstelling is enkel tot de uitvoering van haar verplichtingen jegens de aangeslotene gehouden, voor zover zij vanwege de inrichter de volgende gegevens ontvangt : 1° naam, voorna(a)m(en), adres, geboortedatum, taalstelsel, geslacht, burgerlijke staat en rijksregisternummer van de aangeslotene;2° data van in- en uitdiensttreding van een arbeider in/uit de sector;3° het bedrag van de bruto jaarwedde, zoals bepaald in artikel 9;4° alle andere gegevens die voor de pensioeninstelling nodig zijn voor de goede uitvoering van haar verplichtingen. Elke wijziging die zich met betrekking tot deze gegevens zou kunnen voordoen, worden door de inrichter zo spoedig mogelijk, en uiterlijk tegen 1 augustus van elk jaar, aan de pensioeninstelling meegedeeld.

Bij gebreke hieraan voert de pensioeninstelling haar verbintenissen uit op basis van de in haar bezit zijnde gegevens. § 4. Informatie aan de aangeslotene 4.1. De inrichter bezorgt aan de aangeslotene op diens eenvoudig verzoek, het jaarlijks transparantieverslag bedoeld in artikel 7, § 1, alsook de tekst van het pensioenreglement. 4.2. De inrichter verbindt zich ertoe om ten voordele van de aangeslotenen een telefoonlijn open te stellen en te bemannen met een medewerker die op de hoogte is van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006, het huidig pensioenreglement en andere elementen die van belang zijn in het kader van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Deze help desk staat ter beschikking van de aangeslotenen.

De concrete vraagstellingen van de aangeslotenen in verband met het sectoraal pensioenstelsel zullen in eerste instantie door de medewerker bedoeld in het voorgaande lid worden beantwoord. Indien deze medewerker de vraag van de aangeslotene onmogelijk zelf kan beantwoorden, zal hij hierover de pensioeninstelling contacteren. Bij overlijden laat de medewerker de begunstigde rechtstreeks contact opnemen met de pensioeninstelling. Afdeling 2. - Verplichtingen van de werkgever

Art. 5.§ 1. Betaling van de bijdrage Overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 stort de werkgever met ingang van 1 januari 2002 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdrage voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel, waarvan het totale jaarlijkse bedrag per actieve aangeslotene is vastgesteld op 1 pct. van zijn bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

De jaarlijkse bijdrage van de werkgevers wordt vanaf 1 januari 2006 bepaald op 1,30 pct. van de bruto jaarwedde van de aangeslotene waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

De jaarlijkse bijdrage van de werkgevers wordt vanaf 1 juli 2006 bepaald op 1,36 pct. van de bruto jaarwedde van de aangeslotene waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

Deze bijdrage voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel is geïntegreerd in de globale bijdrage die trimestrieel aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan.

Vanaf 1 januari 2005 zal de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86 pct. die door de werkgevers verschuldigd is op de stortingen die bedoeld zijn ter aanvulling van een wettelijk rust-of overlevingspensioen, tegelijk worden ingehouden met de bijdrage van 1 pct. Het bedrag is dus gelijk aan 1,084 pct. van de bruto jaarbezoldiging van de actieve aangeslotene waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan.

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de bijdrage bepaald op 1,30 pct., zodanig dat vanaf 1 april 2006 een bijdrage van 1,56 pct. zal ingehouden worden van de bruto jaarbezoldiging van de actieve aangeslotene waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan.

Met ingang van 1 juli 2006 wordt de bijdrage bepaald op 1,36 pct., zodanig dat vanaf deze datum een bijdrage van 1,47 pct. zal ingehouden worden van de brutojaarbezoldiging van de actieve aangeslotene waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan. § 2. Mededeling van gegevens aan de inrichter De werkgever is ertoe gehouden aan de inrichter, op diens eenvoudig verzoek, alle nodige gegevens en inlichtingen mee te delen die deze laatste nodig acht voor de goede uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006. Afdeling 3. - Verplichtingen van de aangeslotene

Art. 6.§ 1. Algemeen De aangeslotene onderwerpt zich aan de bepalingen van dit pensioenreglement. § 2. Mededeling van inlichtingen en gegevens De aangeslotene machtigt de inrichter en de werkgever alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de opmaak en de uitvoering van de individuele rekeningen.

In voorkomend geval verstrekt de aangeslotene aan de inrichter, of de begunstigde aan de pensioeninstelling, op hun eenvoudig verzoek de gegevens die nodig zouden zijn voor de uitvoering van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel. Afdeling 4. - Verplichtingen van de pensioeninstelling

Art. 7.§ 1. Jaarlijks transparantieverslag De pensioeninstelling stelt jaarlijks een transparantieverslag op omtrent het beheer van de pensioentoezegging dat volgende informatie bevat : 1° de financieringswijze van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen hierin;2° de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten;3° het rendement van de beleggingen;4° de kostenstructuur;5° de winstdeling. Dit transparantieverslag wordt ter beschikking gesteld van de inrichter die het op eenvoudig verzoek meedeelt aan de aangeslotene. § 2. Jaarlijkse aanpassing van de individuele rekeningen Op 1 augustus van elk jaar gaat de pensioeninstelling over tot de aanpassing van de individuele rekeningen van de aangeslotenen op basis van de gegevens die de pensioeninstelling op dat ogenblik van de inrichter heeft ontvangen. § 3. Informatie aan de aangeslotenen. 3.1. De jaarlijkse pensioenfiche.

Jaarlijks bezorgt de pensioeninstelling aan elke aangeslotene, met uitzondering van de rentegenieters, een pensioenfiche waarop de volgende gegevens worden vermeld : 1° het bedrag van de verworven reserves conform de bepalingen van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;2° het bedrag van de verworven prestaties;3° de variabele elementen waarmee bij de berekening van de bedragen onder 1° en 2° wordt rekening gehouden;4° het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;5° het bedrag van de winstdeling toegekend aan de individuele rekening, zoals bepaald in artikel 13;6° eventuele andere gegevens, zoals deze met gemeenschappelijk akkoord van het toezichtscomité en van de pensioeninstelling zijn bepaald. Minstens om de 5 jaar deelt de pensioeninstelling aan alle aangeslotenen vanaf de leeftijd van 45 jaar aan de hand van de jaarlijkse pensioenfiche eveneens het bedrag van de te verwachten bruto rente, zonder indexering en zonder overdraagbaarheid, op de normale pensioenleeftijd mee. Voor wat betreft de actieve arbeiders, wordt er hierbij van uitgegaan dat de huidige premies verder worden gestort. Voor de gewezen arbeiders worden de verworven reserves gekapitaliseerd aan de minimale rentevoet conform de bepalingen van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 3.2. Informatie bij uittreding van de aangeslotene Na de mededeling van de uittreding van een aangeslotene aan de pensioeninstelling deelt deze laatste aan de betrokken aangeslotene de gegevens mee zoals voorzien in punt 1.4. van artikel 16, § 1 (het bedrag van de verworven reserves en van de verworven prestaties, de keuzemogelijkheden van de aangeslotene). § 4. Uitbetaling van de voordelen Na ontvangst van de aanvragen tot uitbetaling van de gewaarborgde prestaties gaat de pensioeninstelling over tot de berekening van het verschuldigde bruto bedrag van de uitkeringen, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in de artikelen 14 en 15, alsook van het netto.

De pensioeninstelling staat in voor het verrichten van de fiscale en sociale inhoudingen op de uitkeringen, voor de uitbetaling van de netto bedragen aan de aangeslotenen of aan de begunstigde(n) bedoeld in punt 2.2.1. van artikel 14, evenals voor de opstelling van de verschillende aangiftes. HOOFDSTUK III. - Beschrijving van het aanvullend pensioenplan Afdeling 1. - Aansluiting

Art. 8.§ 1. Verplichte aansluiting De aansluiting bij het aanvullend pensioenplan is verplicht voor alle arbeiders in dienst bij een werkgever, bedoeld in punt 2.5. van artikel 2, op 1 januari 2002, of later, en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst. § 2. Ogenblik van de aansluiting De aansluiting heeft plaats op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de arbeider aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet en ten vroegste op 1 januari 2002. § 3. Arbeiders die in dienst blijven na de leeftijd van 65 jaar De arbeiders die na hun 65ste in dienst blijven van een werkgever bedoeld in punt 2.5. van artikel 2, blijven bij het aanvullend pensioenplan aangesloten en kunnen aanspraak maken op verworven reserves en prestaties voor zover zij voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Afdeling 2. - Gewaarborgde prestaties

Art. 9.Het huidig pensioenreglement waarborgt, in aanvulling op de wettelijke sociale zekerheidsregeling inzake pensioen, een voordeel betaalbaar : - aan de aangeslotene, in leven op de pensioenleeftijd; - aan de begunstigde(n) bedoeld in punt 2.2.1. van artikel 14, in geval van overlijden van de aangeslotene voor de pensioenleeftijd. Afdeling 3. - Bijdrage

Art. 10.§ 1. Overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 bedraagt de jaarlijkse bijdrage aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel per arbeider 1 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht vanaf 1 januari 2002.

Met ingang van 1 januari 2006 bedraagt de jaarlijkse bijdrage per arbeider 1,30 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

Met ingang van 1 juli 2006 bedraagt de jaarlijkse bijdrage per arbeider 1,36 pct. van de bruto jaarwedde waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht.

De werkgever is gehouden tot de betaling van deze bijdrage dewelke geïntegreerd is in de globale bijdrage die trimestrieel aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt deze bijdrage bij wijze van maandelijkse voorschotten over aan de inrichter.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt de inrichter 95 pct. van de bijdrage over aan de pensioeninstelling ter financiering van de pensioentoezegging bij wijze van maandelijkse voorschotten.

De pensioeninstelling stort deze voorschotten in het financieringsfonds.

Op 1 augustus van elk jaar betaalt de inrichter aan de pensioeninstelling het saldo van de pensioenbijdrage verschuldigd met betrekking tot het voorgaande jaar. § 2. Op basis van de gegevens meegedeeld door de inrichter berekent de pensioeninstelling op 1 augustus van elk jaar de jaarlijkse premie met betrekking tot het voorgaande jaar voor elke actieve aangeslotene overeenkomstig de volgende formule : Premie = 95 pct. x 1 pct. (W x 1,08 x 1,0833) vanaf 1 januari 2002 Premie = 95 pct. x 1,30 pct. (W x 1,08 x 1,0833) vanaf 1 januari 2006 Premie = 95 pct. x 1,36 pct. (W x 1,08 x 1,0833) vanaf 1 juli 2006 W : de som van de maandelijkse bruto wedden van het kalenderjaar waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht W x 0,08 : het vakantiegeld W x 0,0833 : de eindejaarspremie.

Deze premie wordt vermeerderd met de intrest voortvloeiende uit de kapitalisatie van de premie aan de rentevoet voorzien in het tarief bedoeld in punt 2.15. van artikel 2.

Deze premie, vermeerderd met de intrest bedoeld in het voorgaande lid, wordt uit het financieringsfonds geput en op de individuele rekening van de actieve aangeslotene geplaatst. Afdeling 4. - Verzekeringscombinatie

Art. 11.De jaarlijkse pensioenpremies worden aangewend als opeenvolgende koopsommen voor een verzekeringsbewerking van het type "uitgesteld kapitaal met terugbetaling van het spaartegoed" dat voorziet in de uitkering van een kapitaal bij leven op de pensioenleeftijd of van een kapitaal gelijk aan de theoretische afkoopwaarde bij overlijden voor de pensioenleeftijd.

De verzekerde prestaties evolueren in functie van de gestorte premies en van de tarificatie van kracht op het ogenblik dat de premie op de individuele rekening wordt gestort.

De intrest gewaarborgd door het tarief bedoeld in punt 2.15. van artikel 2 bedroeg op 1 januari 2002 3,25 pct. op jaarbasis. Deze intrest wordt gewijzigd in geval van wijziging van de wettelijke bepalingen terzake.

De inrichter zal over iedere tariefwijziging worden ingelicht. Afdeling 5. - Verworven reserves en verworven prestaties

Art. 12.§ 1. Verworven rechten 1.1. Om aanspraak te kunnen maken op verworven reserves en prestaties dient de aangeslotene gedurende een al dan niet onderbroken periode van 12 maanden bij het sectoraal pensioenstelsel te zijn aangesloten.

Indien aan deze minimale aansluitingstermijn niet is voldaan voor de uittreding of de brugpensionering van de aangeslotene wordt de individuele rekening premievrij gemaakt. 1.2. Indien een arbeider na zijn uittreding of zijn brugpensioen uit het sectoraal pensioenstelsel, al dan niet onmiddellijk, opnieuw als arbeider bij een werkgever bedoeld in punt 2.5. van artikel 2 wordt tewerkgesteld, wordt, om te bepalen of aan de minimale aansluitingstermijn is voldaan, rekening gehouden met het geheel van de tewerkstellingsperiodes bij de betrokken werkgevers.

Telkenmale dat de arbeider na zijn uittreding of zijn brugpensioen opnieuw bij een werkgever bedoeld in punt 2.5. van artikel 2 wordt tewerkgesteld, wordt de individuele rekening die ingevolge de uittreding premievrij werd gemaakt, terug in werking gesteld. 1.3. Indien aan de minimale aansluitingstermijn niet is voldaan op het ogenblik van het pensioen of het vervroegd pensioen van de arbeider die eerder was uitgetreden of zijn brugpensioen heeft genomen, worden de opgebouwde reserves op de individuele premievrijgemaakte rekening in het financieringsfonds, bedoeld in artikel 17, gestort. 1.3.bis. Indien aan de minimale aansluitingstermijn niet is voldaan op het ogenblik van het pensioen of het vervroegd pensioen voor een arbeider tewerkgesteld bij een werkgever bedoeld in punt 2.5. van artikel 2 dan worden de opgebouwde reserves op de individuele rekening aan de aangeslotene uitgekeerd. 1.4. Indien een arbeider, nadat aan hem de krachtens dit pensioenreglement gewaarborgde prestaties werden uitgekeerd ingevolge zijn (vervroegde) pensionering, brugpensionering of nadat zijn verworven reserves werden overgedragen conform artikel 16 ten gevolge van zijn uittreding, opnieuw in dienst treedt bij een werkgever bedoeld in 2.5. van artikel 2, dan wordt hij als een nieuwe aangeslotene beschouwd, en dient deze om aanspraak te kunnen maken op verworven reserves en prestaties overeenkomstig het huidig pensioenreglement, opnieuw te voldoen aan de minimale aansluitingstermijn bedoeld in punt 1.1. van dit artikel. § 2. Individuele rekening De individuele rekening geeft geen recht op voorschotten, noch op pandgevingen.

Evenmin kan de uitbetaling van de individuele rekening worden opgevraagd zolang de aangeslotene in dienst is van een werkgever bedoeld in 2.5. van artikel 2. § 3. Gewaarborgd minimumrendement De aangeslotene, in zoverre deze voldoet aan de voorwaarden voorzien in § 1 van dit artikel, heeft bij zijn uittreding, pensionering of bij de opheffing van het sectoraal pensioenstelsel recht op de in toepassing van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de aanvullende pensioenen en hun fiscaal stelsel alsook dat van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, gewaarborgde minimumbedragen.

Indien zich op het ogenblik van de uittreding, de pensionering of de opheffing van het sectoraal pensioenstelsel zich een tekort zou voordoen ten opzichte van de gewaarborgde minimumbedragen bedoeld in de voorgaande leden, zal de pensioeninstelling, of in laatste instantie de inrichter, deze tekorten aanzuiveren.

Deze verplichting van de pensioeninstelling tot aanzuivering van de tekorten geldt niet, indien deze tekorten te wijten zijn aan de niet-betaling van de maandelijkse voorschotten en de jaarlijkse bijdragen door de inrichter. Afdeling 6. - Winstdeling

Art. 13.Er wordt een winstdeling toegekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, sluiten betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst.

De pensioeninstelling stelt de aangeslotenen aan de hand van de pensioenfiche jaarlijks in kennis van het bedrag van de door hen verworven winstdeling. Afdeling 7. - Uitbetalingsvorm en uitbetaling van de voordelen

Art. 14.§ 1. Uitbetalingsvorm van de voordelen 1.1. Zowel het voordeel bij leven, als het voordeel bij overlijden worden in kapitaal uitbetaald. 1.2. De aangeslotene, of in geval van overlijden, zijn rechthebbende(n) heeft (hebben) evenwel het recht om de omvorming van het kapitaal in een rente te vragen. 1.3. Van het recht om een uitkering in rente in plaats van in kapitaal te vragen wordt de aangeslotene jaarlijks in kennis gesteld door vermelding van dit recht op de jaarlijkse pensioenfiche.

In geval van overlijden van de aangeslotene voor het bereiken van de pensioenleeftijd brengt de pensioeninstelling de begunstigde(n) van dit recht op de hoogte binnen de 2 weken nadat de pensioeninstelling door de begunstigde(n) van het overlijden schriftelijk in kennis werd gesteld. 1.4. De omvorming in rente is evenwel niet mogelijk indien het jaarlijks bedrag van de te betalen rente niet meer bedraagt dan 500,00 EUR. Dit bedrag van 500,00 EUR wordt geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 1.5. Opdat de uitkering in rente zou gebeuren, dient (dienen) de aangeslotene of de begunstigde(n) de keuze voor een uitkering in rente aan te duiden op de vereffeningsafrekening, zoals voorzien in punten 2.1.5. en 2.2.5. van dit artikel.

Deze vereffeningsafrekening dient binnen de maand, ingevuld en ondertekend, aan de pensioeninstelling te worden overgemaakt.

Bij gebreke aan deze schriftelijke kennisgeving binnen de voormelde termijn gebeurt de uitkering aan de aangeslotene of aan de begunstigde(n) in kapitaal. § 2. Uitbetaling van de voordelen. 2.1. Uitbetaling van de voordelen bij leven. 2.1.1. Op de normale pensioenleeftijd en op de vervroegde pensioenleeftijd.

Om van het voordeel bij leven op de normale pensioenleeftijd of op de vervroegde pensioenleeftijd te kunnen genieten dient de aangeslotene het aangifteformulier op de keerzijde van de pensioenfiche, ingevuld en ondertekend, aan de inrichter over te maken, vergezeld van de volgende documenten : - een recto-verso fotokopie van de identiteitskaart; - een fotokopie van de aanvraag van het (vervroegd) pensioen. 2.1.2. Op de brugpensioenleeftijd.

Om van het voordeel bij leven te kunnen genieten ingevolge de brugpensionering van de aangeslotene conform de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake brugpensioen gesloten binnen het Paritair Subcomité voor elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01), dient de aangeslotene het aangifteformulier op de keerzijde van de pensioenfiche, ingevuld en ondertekend, over te maken aan de inrichter uiterlijk binnen de 3 maanden na ontvangst van het formulier C4 - brugpensioen. Hierbij voegt de aangeslotene tevens volgende documenten : - een recto-verso fotokopie van de identiteitskaart; - een fotokopie van het formulier C4 - brugpen-sioen.

De uitbetaling van de voordelen ingevolge de brugpensionering van de aangeslotene is enkel mogelijk tot en met 31 december 2009, zoals voorzien in de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 2.1.3. Van zodra de inrichter het aangifteformulier met de bijhorende documenten heeft ontvangen, maakt hij dit formulier, na ondertekening en eventuele aanvulling, samen met de betrokken documenten over aan de pensioeninstelling. 2.1.4. Na de ontvangst van het formulier en de bijhorende documenten gaat de pensioeninstelling over tot de berekening van de premies op basis van de raming bepaald in artikel 15.

De bijkomende premies nodig voor de opbouw van de uitkering worden uit het financieringsfonds geput en op de individuele rekening geplaatst.

De pensioeninstelling bezorgt aan de aangeslotene een vereffeningsafrekening met de vermelding van de bruto en netto bedragen van het kapitaal en de rente, alsook van de fiscale en parafiscale inhoudingen die door de pensioeninstelling worden verricht. 2.1.5. Binnen de maand na de ontvangst van deze vereffeningsafrekening bezorgt de aangeslotene deze afrekening, door hem ondertekend en met de aanduiding van zijn keuze voor een uitkering in kapitaal, dan wel in rente, aan de pensioeninstelling. 2.1.6. Na de ontvangst van de vereffenings-afrekening ondertekend door de aangeslotene gaat de pensioeninstelling over tot de uitbetaling van de voordelen aan de aangeslotene.

Eenmaal per maand stelt de pensioeninstelling de inrichter in kennis van de uitbetalingen verricht in de voorgaande maand. 2.1.7. Overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 zijn de voordelen bij leven ten vroegste betaalbaar vanaf 1 januari 2004. 2.2. Uitbetaling van de voordelen bij overlijden. 2.2.1. In geval van overlijden van de aangeslotene voor het bereiken van de pensioenleeftijd, worden, ongeacht de oorzaak, de omstandigheden of de plaats van het overlijden, de prestaties uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende rangorde : 1. de noch uit de echt, noch van tafel van bed gescheiden echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene;2. bij ontstentenis van deze echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner, aan de natuurlijke persoon of personen die de aangeslotene heeft aangeduid op het formulier "aanduiding van begunstigde" te bekomen bij de inrichter.Dit formulier dient de aangeslotene, na invulling en ondertekening, bij aangetekend schrijven, aan de pensioeninstelling over te maken.

De schriftelijke aanvaarding van de begunstiging door de betrokken persoon heeft tot gevolg dat de begunstiging niet meer kan worden herroepen, behalve in geval van aanvaarding door de echtgeno(o)t(e).

In zoverre er geen schriftelijke aanvaarding van begunstiging is, kan de aanduiding van de begunstigde worden herroepen. Deze herroeping dient volgens dezelfde procedure als hoger vermeld te worden gedaan, behalve indien de aangeslotene in het huwelijk treedt in welk geval de herroeping automatisch gebeurt; 3. bij ontstentenis, aan de kinderen van de aangeslotene, per gelijke delen;is een kind van de aangeslotene vooroverleden, dan komt het aandeel van dat kind per gelijke delen toe aan zijn kinderen; bij ontstentenis, per gelijke delen onder de andere kinderen van de aangeslotene; het kind is degene waarvan de verwantschap ten opzichte van zijn rechtsvoorganger rechtsgeldig is vastgesteld, en dit ongeacht de wijze van vaststelling van de verwantschap; 4. bij ontstentenis, aan de ouders van de aangeslotene, per gelijke delen, bij ontstentenis aan één van hen, aan de overlevende;5. bij ontstentenis, aan de grootouders van de aangeslotene, per gelijke delen;bij ontstentenis van één van hen, aan de overlevende; 6. bij ontstentenis, aan de broers en de zusters van de aangeslotene, per gelijke delen;bij ontstentenis van één van hen, aan zijn of haar kinderen; bij ontstentenis daaraan, aan de andere broers of zusters van de aangeslotene, per gelijke delen; 7. bij ontstentenis, aan de andere wettige erfgenamen van de aangeslotene, per gelijke delen, met uitsluiting van de Staat;8. bij ontstentenis van de voormelde begunstigde(n) worden de prestaties bij overlijden in het financieringsfonds gestort. 2.2.2. Opdat de pensioeninstelling tot de uitkering zou kunnen overgaan, dient de begunstigde(n) de pensioeninstelling schriftelijk in kennis te stellen van het overlijden van de aangeslotene. Bij deze kennisgeving dient de begunstigde(n) tevens een uittreksel uit de overlijdensakte te voegen.

Indien de voordelen bij overlijden niet binnen de 3 jaar na het overlijden van de aangeslotene door de rechthebbende(n) worden opgevraagd, worden deze voordelen in het financieringsfonds gestort. 2.2.3. Binnen de 2 weken na de ontvangst van de kennisgeving bedoeld in punt 2.2.2. van dit artikel, stelt de pensioeninstelling de begunstigde(n) schriftelijk in kennis van het recht de uitkering in kapitaal om te zetten in een rente. Hierbij wordt de begunstigde(n) tevens gevraagd volgende documenten aan de pensioeninstelling over te maken : - een recto-verso fotokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n) en van het document waarop de inhoud van de elektronische identiteitskaart wordt vermeld; - een fotokopie van de S.I.S.-kaart van de begunstigde(n); - een akte van bekendheid die de hoedanigheid en de rechten van de begunstigde(n) vermeldt, indien geen aanwijzing bij naam van de begunstigde(n) gebeurde en de begunstigde niet de langstlevende echtgeno(o)t(e) is.

De pensioeninstelling kan aan de begunstigde(n) desgevallend bijkomende documenten vragen die zij nodig heeft om tot de uitkering te kunnen overgaan. 2.2.4. Na de ontvangst van de documenten bedoeld in 2.2.3. van dit artikel en voor zover alle gegevens nodig voor de definitieve berekening van de uitkering door de inrichter aan de pensioeninstelling werden bezorgd, gaat deze laatste over tot de berekening van de uitkering bij overlijden.

De bijkomende premies nodig voor de opbouw van de uitkering worden uit het financieringsfonds geput en op de individuele rekening geplaatst.

De pensioeninstelling bezorgt aan de begunstigde(n) een vereffeningsafrekening met de vermelding van de bruto en netto bedragen van het kapitaal en de rente, alsook van de fiscale en parafiscale inhoudingen die door de pensioeninstelling worden verricht. 2.2.5. Binnen de maand na de ontvangst van deze vereffeningsafrekening, dient deze afrekening door de begunstigde(n), na ondertekening en met de aanduiding van de keuze voor een uitkering in kapitaal, dan wel in rente, aan de pensioeninstelling te worden overgemaakt. 2.2.6. Na de ontvangst van de vereffeningsafrekening ondertekend door de begunstigde(n) gaat de pensioeninstelling over tot de uitbetaling van de voordelen aan de begunstigde(n).

Eenmaal per maand stelt de pensioeninstelling de inrichter in kennis van de uitbetalingen verricht in de voorgaande maand. 2.2.7. Overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 zijn de voordelen bij overlijden ten vroegste betaalbaar vanaf 1 januari 2004. Afdeling 8. - Berekening van de premie op het ogenblik van de

uitbetaling van de voordelen

Art. 15.§ 1. In zoverre de loongegevens betreffende maximaal vier kwartalen voorafgaand aan de (vervroegde) pensionering, de brugpensionering of het overlijden van de aangeslotene door de inrichter niet aan de pensioeninstelling kunnen worden meegedeeld, gebeurt de berekening van de premie op basis van een geraamde bruto wedde overeenkomstig de volgende formule : - bruto wedde voor de ontbrekende kwartalen : n x laatst gekende kwartalen x i1 / i0 waarbij : n : het aantal ontbrekende kwartalen (gebroken getal, 2 decimalen) i1 : de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de (vervroegde) pensionering, de brugpensionering of het overlijden van de aangeslotene i0 : de gezondheidsindex van de laatste maand van het laatst gekende kwartaal.

De nog op de individuele rekening te storten premie wordt berekend door toepassing van de formule bepaald in artikel 10, § 2, op de aldus geraamde bruto wedde. § 2. Indien de loongegevens betreffende meer dan vier kwartalen voorafgaand aan de (vervroegde) pensionering, de brugpensionering of het overlijden van de aangeslotene ontbreken, neemt de inrichter alle nodige maatregelen om de ontbrekende gegevens te bekomen en deze mee te delen aan de pensioeninstelling. Afdeling 9. - Uittreding

Art. 16.§ 1. Procedure 1.1. De aangeslotene stelt de inrichter schriftelijk in kennis van zijn uittreding. 1.2. Maandelijks deelt de inrichter de uittredingen mee aan de pensioeninstelling, samen met de gegevens nodig voor de berekening van de verworven rechten. 1.3. Binnen de 30 dagen na deze mededeling door de inrichter, deelt de pensioeninstelling aan de aangeslotene volgende gegevens mee : 1. het bedrag van de verworven reserves, eventueel aangevuld tot het bedrag van de minimumwaarborg, zoals vermeld in artikel 12, § 3;2. het bedrag van de verworven prestaties; 3. de verschillende keuzemogelijkheden waarover de aangeslotene beschikt, zoals bepaald in punt 1.4. van dit artikel. 1.4. Binnen de 30 dagen na de mededeling van deze gegevens dient de aangeslotene de pensioeninstelling schriftelijk mee te delen welke van de hierna vermelde keuzemogelijkheden in verband met zijn verworven reserves, eventueel aangevuld tot het bedrag van de minimumwaarborg, zoals vermeld in artikel 12, § 3, hij wenst uit te oefenen : 1) behoud bij de pensioeninstelling;2) overdracht naar de pensioeninstelling van de nieuwe inrichter, voor zover hij bij de pensioentoezegging van die inrichter wordt aangesloten;3) overdracht naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten volgens de regels vastgesteld door de Koning beperkt. Indien de aangeslotene de termijn van 30 dagen heeft laten verstrijken, wordt hij geacht te hebben gekozen voor de mogelijkheid vermeld in punt 1).

Evenwel kan de aangeslotene, na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen, ten allen tijde alsnog vragen om zijn reserves over te dragen naar een pensioeninstelling bedoeld in punten 2) en 3). § 2. Overdracht van de verworven reserves. 2.1. Wanneer de aangeslotene opteert voor de overdracht van zijn verworven reserves, voert de pensioeninstelling deze overdracht uit binnen een maand na de mededeling van zijn keuze en ten vroegste vanaf 1 januari 2004. 2.2. De overdracht van de verworven reserves door de pensioeninstelling gebeurt in twee fases : - overdracht van de verworven reserves op basis van de premies gestort op de individuele rekening binnen de maand na de ontvangst door de pensioeninstelling van het verzoek van de aangeslotene om zijn verworven reserves over te dragen; - overdracht binnen de maand na de mededeling door de inrichter aan de pensioeninstelling van de loongegevens betreffende de ontbrekende kwartalen, van de verworven reserves betreffende deze ontbrekende kwartalen.

In geval van vertraging van de overdracht van de verworven reserves wordt het overgedragen bedrag verhoogd met de wettelijke intresten voor de periode die de termijn van 1 maand, bedoeld in de voorgaande alinea, overschrijdt. Afdeling 10. - Financieringsfonds

Art. 17.§ 1. Principe Er wordt een financieringsfonds opgericht met het oog op het financieren van de lasten van de inrichter voortvloeiende uit het dit pensioenreglement. Dit financieringsfonds wordt door de pensioeninstelling als een wiskundige inventarisreserve beheerd. § 2. Financiering Het financieringsfonds wordt gefinancierd door : - de maandelijkse voorschotten op de bijdrage, zoals bepaald in artikel 10, § 1; - de voordelen bij overlijden zonder begunstigingstoewijzing, alsook de voordelen bij overlijden die niet binnen de 3 jaar na het overlijden van de aangeslotene werden opgevraagd, zoals respectievelijk voorzien in punten 2.2.1. en 2.2.2. van artikel 14; - de opgebouwde reserves tijdens de periode die niet beantwoordt aan de minimale aansluitingsperiode van 12 maanden, zoals voorzien in punt 1.3. van artikel 12; - de stortingen van de inrichter bestemd om de activa van het financieringsfonds aan te vullen; - de intrest voortvloeiende uit het beheer van het financieringsfonds. Afdeling 11. - Niet-betaling van de voorschotten en de bijdragen

Art. 18.§ 1. Procedure Alle voorschotten en bijdragen die in uitvoering van het huidig pensioenreglement verschuldigd zijn, dienen door de inrichter aan de pensioeninstelling te worden gestort binnen de daartoe voorziene termijnen, zoals bepaald in artikel 4, § 2.

In geval van niet-betaling van deze voorschotten en bijdragen wordt de inrichter, ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van deze termijnen, bij aangetekend schrijven door de pensioeninstelling in gebreke gesteld waarbij de inrichter op de gevolgen van de niet-betaling wordt gewezen.

Indien binnen de 30 dagen na deze ingebrekestelling de inrichter niet overgaat tot betaling van de ontbrekende bedragen, dan zal de pensioeninstelling binnen de daarop volgende 30 dagen iedere actieve aangeslotene van deze niet-betaling bij gewoon schrijven in kennis stellen. § 2. Gevolgen voor de individuele rekeningen.

De individuele rekeningen worden premievrij gemaakt. Zij blijven verder onderworpen aan dit pensioenreglement en delen verder in de winst.

Zij zullen slechts opnieuw worden gestijfd wanneer de inrichter aan de pensioeninstelling alle inlichtingen heeft bezorgd die nodig zijn voor de verdeling van de gelden en de inrichter het financieringsfonds dermate heeft aangevuld dat hieruit alle gelden kunnen worden geput die nodig zijn om op de individuele rekeningen te plaatsen.

In het tegenovergestelde geval blijven de gelden in het financieringsfonds alwaar zij verder intrest opleveren. § 3. Terug in werking stellen van de individuele rekeningen De inrichter mag vragen dat de individuele rekeningen die wegens de niet-betaling van de voorschotten en de bijdragen premievrij werden gemaakt, terug in werking worden gesteld.

Iedere teruginwerkingstelling die meer dan 3 jaar na de datum van de premievrijmaking van de individuele rekeningen wordt gevraagd, is onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de pensioeninstelling.

Het terug in werking stellen van de individuele rekeningen gebeurt door de bijdragen aan te passen rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde van de individuele rekeningen op het ogenblik van het terug in werking stellen. Afdeling 12. - Fiscale bepalingen

Art. 19.Overeenkomstig artikel 59 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het pensioen voortvloeiende uit het sectoraal pensioenstelsel, winstdeling inbegrepen, vermeerderd met : - het wettelijk pensioen naar aanleiding van de pensionering; - de andere buitenwettelijke uitkeringen van dezelfde aard, doch met uitzondering van de individuele levensverzekering en het pensioensparen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto jaarbezoldiging, rekening houdend met een normale duurtijd van de beroepsactiviteit.

De normale duurtijd van de beroepsactiviteit is op 40 jaar vastgesteld.

De laatste normale bruto jaarbezoldiging is de bruto jaarbezoldiging die, gelet op de vorige bezoldigingen van de aangeslotene, als normaal kan worden beschouwd en die hem betaald of toegekend werd gedurende het laatste jaar vóór zijn op pensioenstelling waarin hij een normale beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. Afdeling 13. - "Onthaalstructuur"-plan

Art. 20.Er wordt een "Onthaalstructuur"-plan ingevoerd bij de pensioeninstelling.

Het is bestemd om de reserves te ontvangen van de contracten van de aangeslotenen bij een voorzorgsplan of bij een pensioenovereenkomst van hun vorige werkgever die, bij hun toetreding tot deze pensioentoezegging, kiezen voor de overdracht van hun verworven reserves naar het "Onthaalstructuur"-plan.

Het "Onthaalstructuur"-plan wordt geregeld door algemene voorwaarden die onder andere de aangeslotenen bepalen en door bijzondere voorwaarden van de individuele contracten uitgegeven in het kader van dit plan.

Dit plan wordt beheerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, sluiten tot toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst. Deze contracten worden uitgegeven in de verzekeringscombinatie "uitgesteld kapitaal met terugbetaling van het spaartegoed" die voorziet in de storting van een kapitaal in geval van leven op de pensioenleeftijd of een kapitaal gelijk aan de theoretische afkoopwaarde in geval van overlijden vóór de pensioenleeftijd.

De afloop van deze contracten is vastgesteld op 65 jaar van de aangeslotene. Afdeling 14. - Beëindiging of wijziging van de collectieve

arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 betreffende het sectoraal pensioenstelsel - Gevolgen voor het sectoraal pensioenstelsel

Art. 21.§ 1. Wijziging of opheffing van de sectorale pensioentoezegging.

Dit pensioenreglement is afgesloten in uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 betreffende het sectoraal pensioenstelsel.

Indien en in de mate dat deze collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de pensioentoezegging wordt gewijzigd of opgezegd, zal ook het pensioenreglement worden gewijzigd of stopgezet.

Ingeval van opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2006 betreffende het sectoraal pensioenstelsel stelt de inrichter de pensioeninstelling hiervan onmiddellijk in kennis opdat deze laatste de aangeslotenen bij gewoon schrijven in kennis zou kunnen stellen van de opheffing van de pensioentoezegging en haar gevolgen.

In geval van opheffing van de pensioentoezegging worden individuele rekeningen van de aangeslotenen premievrij gemaakt en blijven deze delen in de winst.

Bij de opheffing van de pensioentoezegging mag het financieringsfonds noch aan de inrichter, noch aan de werkgevers, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden teruggestort. Het financieringsfonds wordt ten gunste van de aangeslotenen, met uitzondering van de rentegenieters, in verhouding tot hun opgebouwde reserves verdeeld. § 2. Wijziging van pensioeninstelling In zoverre bij collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Subcomité voor elektriciens : installatie en distributie (PSC 149.01) voor de financiering van de pensioentoezegging een andere pensioeninstelling wordt aangeduid, kunnen de reserves worden afgekocht met het oog op hun overdracht aan die andere pensioeninstelling.

De inrichter licht de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen voorafgaandelijk in over de verandering van de pensioeninstelling en van de eventueel daaruit voortvloeiende overdracht van de reserves. De inrichter stelt eveneens de aangeslotenen hiervan in kennis.

Bij wijziging van pensioeninstelling voor de financiering van de pensioentoezegging met overdracht van de reserves mag geen enkele vergoeding of verlies van winstdeling ten laste van de aangeslotenen worden gelegd, of van de op het ogenblik van overdracht verworven reserves worden afgetrokken.

Bij afkoop van de reserves met het oog op hun overdracht naar een andere pensioeninstelling behoudt de pensioeninstelling zich het recht voor vanwege de inrichter een vergoeding te vorderen.

Die vergoeding zal eveneens worden toegepast op het tegoed van het financieringsfonds bij de overdracht ervan. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen Afdeling 1. - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Art. 22.§ 1. De inrichter en de pensioeninstelling verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.

Zij zullen de persoonsgegevens waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitvoering van onderhavig pensioenreglement slechts mogen verwerken in overeenstemming met het voorwerp van dit pensioenreglement.

De inrichter en de pensioeninstelling verbinden zich ertoe om de gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen, met uitzondering evenwel van de gegevens die van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid werden ontvangen en die niet mogen worden gewijzigd.

Zij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, het toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de persoonsgegevens.

In geval van een vordering gebaseerd op een inbreuk op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingesteld tegen de inrichter of de pensioeninstelling, verbinden de inrichter en de pensioeninstelling zich ertoe elkaar te vrijwaren, in zoverre geen van beide zelf een vordering heeft ingesteld. § 2. De meegedeelde gegevens mogen door de inrichter en de pensioeninstelling worden verwerkt in het kader van de uitvoering van het huidig pensioenreglement, het beheer van de individuele rekeningen, alsook de uitbetaling van de voordelen.

Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld en mag niet met het oog op direct marketing worden verwerkt.

De aangeslotenen kunnen van de gegevens kennis krijgen en ze laten verbeteren. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto-verso kopie van de identiteitskaart aan de inrichter en de pensioeninstelling te worden gericht.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^