Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201194
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de glasindustrie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de glasindustrie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2006 Vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de glasindustrie (Overeenkomst geregistreerd op 5 juli 2006 onder het nummer 80261/CO/115) TITEL I. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren.

Met "werknemers" worden : arbeiders en arbeidsters bedoeld.

TITEL II. - Vakbondspremies

Art. 3.De minimale vakbondspremie, per actief tewerkgestelde werknemer, en betaald door het sociaal fonds bedraagt 119,00 EUR voor het kalenderjaar 2005 en 120,00 EUR voor het kalenderjaar 2006 met uitzondering van het brillenglas in de provincie Antwerpen.

Voor de ondernemingen in de provincie Antwerpen die optisch glas produceren voor brilglazen, bedraagt de minimale vakbondspremie, per actief tewerkgestelde werknemer, en betaald door het sociaal fonds, 111,55 EUR voor de kalenderjaren 2005 en 2006.

Art. 4.Voor de toepassing van artikel 2, wordt het aantal werknemers bekomen door het aantal gewerkte dagen en de dagen die daarmee krachtens de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de werknemers worden gelijkgesteld, te delen door het theoretisch aantal te werken en daarmee gelijkgestelde dagen in de loop van elk kalenderjaar.

TITEL III. - Gunstigere maatregelen

Art. 5.De gunstigere maatregelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op een lager niveau (subsector of onderneming) behouden hun uitwerkingen tijdens de ganse duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

TITEL IV. - Sociale vrede

Art. 6.Om de sociale vrede te handhaven en ter wille van de overleg- en bemiddelingsprocedures eigen aan de glasindustrie, erkennen de ondertekenende partijen, in naam van hun lastgevers, dat zij aan alle wederzijdse eisen voor de materies die deel uitmaken van deze arbeidsovereenkomst zijn tegemoet gekomen.

TITEL V. - Eindbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2005 en eindigt op 31 december 2006.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden neergelegd en een aanvraag tot algemeen verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^