Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betoni

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201297
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, laatst gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 15 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 20 mei 1982.

Koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 10 september 2004.

Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006 Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2006 onder het nummer 80979/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren met uitzondering van de NV Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken, afdeling "cementagglomeraten", te Sint-Niklaas-Waas.

Art. 2.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1986, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, algemeen verbindend verklaard bij de koninklijk besluit van 16 februari 2001, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 april 2003, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de woorden "voor de cementagglomeraten" vervangen door de woorden "voor de betonindustrie".

Art. 3.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1986, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 februari 2001, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 april 2003, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004, wordt als volgt gewijzigd : - § 2 wordt geschrapt; - de §§ 3, 4 en 5 worden respectievelijk §§ 2, 3 en 4; - er wordt een § 5 toegevoegd, luidend als volgt : "de bij artikel 4, b) vermelde werklieden en werksters kunnen aanspraak maken op outplacement vanaf de leeftijd van 40 jaar. - er wordt een § 6 toegevoegd, luidend als volgt : "de bij artikel 4, b) vermelde werklieden en werksters kunnen aanspraak maken op een dagvergoeding bij langdurige ziekte."; - er wordt een § 7 toegevoegd, luidend als volgt : "de bij artikel 4, b) vermelde werklieden en werksters hebben recht op een aanvullende pensioenverzekering van de tweede pijler."

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 en heeft dezelfde geldigheidsduur en dezelfde opzeggingsmodaliteiten als de bovengenoemde gewijzigde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^