Koninklijk Besluit van 27 april 2010
gepubliceerd op 03 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, a), 17, § 13, 20, § 1, 24, § 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022254
pub.
03/06/2010
prom.
27/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, a), 17, § 13, 20, § 1, 24, § 2, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 9 juni 2009;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 9 juni 2009;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 6 juli 2009;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 22 juli 2009;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 27 juli 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 19 november 2009;

Gelet op advies 47.524/2 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2010;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1985, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 29 april 1999, 30 november 2003 en 6 maart 2007, worden in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 221196-221200 », de rangnummers « 472172-472183 », « 473550-473561 » en « 473572-473583 » geschrapt.

Art. 2.In artikel 17, § 13, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 1991, worden de rangnummers « 473550-473561 » en « 473572-473583 » van de lijst van de verstrekkingen geschrapt.

Art. 3.In artikel 20, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in a), 1.wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummer « 470422 » als volgt vervangen : « Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470400 en 470422 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde. » ; 2. wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 470374-470385 » als volgt vervangen : « Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470433-470444 en 470374-470385 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, die verantwoordelijk zijn voor een erkend dialysecentrum dat toestemming heeft om dialyses thuis te verrichten.» ; 3. wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met het rangnummer « 470466 » als volgt vervangen : « Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470466 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, in een erkend dialysecentrum.» ; 4. wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 470492-470503 » als volgt vervangen : « Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470492-470503 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde, heelkunde, anesthesie-reanimatie of kindergeneeskunde in een dienst voor intensieve verzorging, of voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, in een erkend dialysecentrum.» ; 5. wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 470470-470481 » als volgt vervangen : « Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470470-470481 voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, die verantwoordelijk zijn voor een erkend dialysecentrum.» ; 2° in b), 1.worden de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers « 471015-471026 », « 471030-471041 » en « 471413-471424 » opgeheven; 2. worden in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 471855-471866 », de rangnummers « 471015-471026 », « 471030-471041 » en « 471413-471424 » geschrapt;3° in c), 1.worden de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers « 472172-472183 », « 472194-472205 », « 472216-472220 », « 473550-473561 » en « 473572-473583 » opgeheven; 2. wordt de toepassingsregel die volgt op de opgeheven verstrekking aangeduid met de rangnummers « 472216-472220 opgeheven;3. wordt de toepassingsregel die volgt op de opgeheven verstrekking aangeduid met de rangnummers « 473572-473583 » als volgt vervangen : « De verstrekkingen 473395-473406 en 473535-473546 mogen onderling niet worden gecumuleerd.» ; 4. worden in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 473911-473922 », de rangnummers « 472194-472205 », « 472216-472220 », « 473550-473561 » en « 473572-473583 » geschrapt;4° in e), 1.wordt de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 476615-476626 » opgeheven; 2. worden in de toepassingsregel die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 476652-476663 », de rangnummers « 476615-476626 » geschrapt.

Art. 4.In artikel 24, § 2, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 augustus 1998, 21 maart 2000, 26 maart 2003 en 21 augustus 2008, wordt in de limitatieve lijst die volgt op de verstrekking aangeduid met de rangnummers « 591135-591146 », de rangnummer « 472172 » van de lijst van de verstrekkingen geschrapt.

Art. 5.In artikel 25, § 4, van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1992, 26 maart 2003 en 30 november 2003, worden de rangnummers « 472194-472205 » van de lijst van de verstrekkingen geschrapt.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen van artikel 3, 1°, 1 tot 5, treden buiten werking op 1 januari 2012.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^