Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 17 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206923
pub.
17/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206923

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 Sectorakkoord 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140966/CO/119) Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (PC 119).

A. Koopkracht 1. Invulling loonmarge Verhoging met 1,1 pct. Vanaf 1 juli 2017 worden de barema's en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 1,1 pct..

Eénmalige premie van 70 EUR bruto In december 2017 zal aan de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2017 een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 EUR bruto toegekend worden. De premie zal betaald worden samen met de eindejaarspremie.

De premie kan via ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 15 oktober 2017 omgezet worden in één van de volgende voordelen : - 100 EUR ecocheques; - 35 EUR cadeaucheques en een bruto premie van 37 EUR; - 70 EUR cadeaucheques en een bruto premie van 11 EUR. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. 2. Verlenging en verhoging bestaande premies 2.1. Verlenging jaarlijkse premie De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december wordt verlengd tot en met 30 juni 2019. 2.2. Ploegenpremie/namiddagpremie De toeslag voor de ploegenpremie wordt opgetrokken van 0,23 EUR per uur naar 0,25 EUR per uur vanaf 1 juli 2017.

De toeslag voor de namiddagpremie wordt opgetrokken van 0,23 EUR per uur naar 0,25 EUR per uur vanaf 1 juli 2017.

B. Tijdskrediet Op 1 april 2017 is het nationaal kader voor tijdskrediet (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103) gewijzigd. In het kader hiervan wordt ook de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst als volgt aangepast : - Het recht op tijdskrediet met motief voor zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden.

In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, in de Nationale Arbeidsraad gesloten op 21 maart 2017, wordt voor de toekenning van uitkeringen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging sluiten, voor de periode 2017-2018 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot halftijdse prestaties of hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen, en dit voor zover de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever in de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 valt.

C. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar Aan de ontslagen werknemers die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 wordt het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Beschikbaarheid In uitvoering van artikel 22, § 3, lid 5 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt de leeftijd vermeld in artikel 22, § 3, lid 4, 1° op 60 jaar gebracht voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 en op 61 jaar voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. D. Sociaal fonds 1. Werkgeversbijdragen aan het sociaal fonds Teneinde de financiering te verzekeren van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen zoals opleiding, zal de tewerkstellingsbijdrage worden verhoogd van 0,10 pct.naar 0,22 pct. voor het jaar 2018. 2. Bestaanszekerheid - Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering bij collectief ontslag wordt vanaf 1 januari 2018 op 4,20 EUR per dag gebracht. - Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering bij langdurige ziekte wordt vanaf 1 januari 2018 op 4,20 EUR per dag gebracht. - Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht wordt vanaf 1 januari 2018 op 4,20 EUR per dag gebracht. - Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid wordt vanaf 1 januari 2018 op 4,20 EUR per dag gebracht. 3. Kinderopvang Voor de jaren 2018 en 2019 wordt het dagbedrag voor de tussenkomst voor kinderopvang vanuit het sociaal fonds opgetrokken van 1 EUR naar 2 EUR, met een maximum van 400 EUR op jaarbasis per kind en per ouder. De andere voorwaarden en modaliteiten blijven van toepassing.

Bij afloop van de periode 2018-2019 vindt een evaluatie plaats van de kostprijs.

E. Opleiding 1. Budget Het maximaal budget voorzien voor de subsidies voor opleiding wordt behouden op 1 400 000 EUR voor de jaren 2017-2018, met een garantie voor de micro-ondernemingen van 300 EUR per onderneming en per jaar (met een gegarandeerd budget van 150 000 EUR binnen het bovenvermeld maximaal budget). De onderneming die een tussenkomst van het sociaal fonds wenst te bekomen voor de financiering van de beroepsopleiding moet haar dossier rechtstreeks indienen bij het sociaal fonds of via een werkgeversfederatie.

De onderneming kan vrij de leverancier van de opleiding kiezen.

De opleidingsdossiers moeten voldoen aan de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst beroepsopleiding die onder andere de melding voorziet van het al dan niet behoren van de arbeiders tot de risicogroepen vermeld in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten.

De ondernemingsraad (of bij gebreke daaraan de vakbondsafvaardiging) wordt geconsulteerd over de opleidingsplannen.

De werkgever zal jaarlijks de ondernemingsraad informeren met betrekking tot de ontvangen tussenkomsten van het "Sociaal Fonds 119" voor de beroepsopleiding. 2. Opleidingsinspanning In uitvoering van artikel 12, 1° van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk, wordt voor het geheel van de sector een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van twee dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent voor de jaren 2017 en 2018. De sociale partners verbinden zich ertoe een werkgroep samen te brengen met het oog op een doorlichting van de opleiding in de sector en de uitwerking van een groeipad.

F. Syndicale premie Vanaf 1 januari 2018 wordt de korting op de syndicale bijdrage zoals voorzien in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012 betreffende een aanvullend sociaal voordeel (geregistreerd onder het nummer 109274/CO/119), verhoogd naar maximum 145 EUR (voor 253 dagen tewerkstelling).

G. Eindeloopbaan en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 1. Eindeloopbaandagen Het systeem van de eindeloopbaandagen wordt aangepast.Vanaf 1 januari 2017 wordt het recht op drie eindeloopbaandagen vanaf 58 jaar niet langer gekoppeld aan het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Elke arbeider van 60 jaar of meer met 10 jaar anciënniteit heeft recht op vijf eindeloopbaandagen per jaar. 2. Onderzoek Het sociaal fonds zal een vervolg koppelen aan het onderzoek over langer werken in Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. Het sociaal fonds zal een onderzoek laten uitvoeren door een externe partner om de mogelijke oplossingen die werden voorgesteld tijdens het onderzoek over langer werken, concreet om te zetten naar de praktijk.

Er wordt gevraagd aan een paritaire groep om hieraan mee te werken.

H. Risicogroepen 1. Verderzetting huidige tussenkomsten van het sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen Alle huidige tussenkomsten van het sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen blijven behouden bij ongewijzigde wetgeving. Bij wijziging van de wetgeving zullen de sociale partners samen overleggen over de verderzetting van de tussenkomsten. 2. Koninklijk besluit risicogroepen Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten tot uitvoering van artikel 189, 4de lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 8 april 2013), dient 0,05 pct.van de loonmassa voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten.

Van de 0,05 pct. van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.

De sociale partners verbinden zich ertoe om voor de jaren 2017 en 2018 een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten met respect van de risicogroepen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism sluiten, met vermelding van de initiatieven betreffende de kinderopvang, de bovenvermelde tewerkstellingspremies, zoals de andere bestaande initiatieven.

I. Sectorale werkgroepen De volgende werkgroepen worden opgericht en zullen plaats vinden uiterlijk het laatste trimester 2017 : - Werkgroep opleiding : de modaliteiten zullen besproken worden tijdens een vergadering in september 2017; - Werkgroep rond zwaarte van het beroep; - Werkgroep pilootproject "werknemers met een handicap"; - Werkgroep over het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

J. Slotbepalingen 1. Verlenging akkoorden - Koninklijk besluit rusttijden; - Verlenging van de paritaire aanbevelingen; - Akkoord aanmoedigingspremies Vlaamse Gewest.

De volgende aanbevelingen blijven gelden voor de periode 2017-2018 : - De aanbeveling van 10 april 1991 over het zondagwerk; - De aanbeveling van 29 juni 1995 inzake deeltijds werk; - De aanbeveling van 29 juni 1995 betreffende de waarborg van tewerkstelling; - De aanbeveling van 29 juni 1995 inzake uitzendarbeid; - De aanbeveling van 13 juli 1978 inzake overuren; - De aanbeveling van 31 januari 2014 inzake overstap van zwaar naar lichter werk; - De aanbeveling van 31 januari 2014 met betrekking tot de blootstelling aan koude (thermische omgevingsfactoren).

De hierna verstreken collectieve arbeidsovereenkomsten, die voor bepaalde tijd werden gesloten, zullen zonder onderbreking verlengd worden voor de periode 2017-2018 : - Tewerkstelling en vorming (aanwervingspremies); - Overuren; - Afwijkingen van de vijfdagenweek; - Rusttijden. 2. Sociale vrede De werknemers en de werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord.Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord. 3. Duur van het akkoord Het akkoord is van toepassing van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019, onder voorbehoud van voorafgaande bevestiging door de FOD Werk van de wettigheid van het akkoord en met uitzondering van : - het advies aan de minister voor de afwijkingen arbeidsduur, waar een geldigheidsduur gevraagd wordt tot en met 31 oktober 2019, en - het akkoord over de aanmoedigingspremies die afgesloten wordt tot en met 31 augustus 2019. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^