Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 17 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011475
pub.
17/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011475

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Lonen (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142264/CO/312) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen. § 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke werknemers bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonschalen Afdeling 1. - Minimummaandlonen van de bedienden

A. Barema's 1) Algemeen barema (barema "B") Art.2. De maandelijkse minimumlonen van de bedienden worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 101,89, spil van de stabilisatieschijf 99,90 - 101,89 - 103,93 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 2) Specifiek barema "C" Art.3. De maandelijkse minimumlonen van de bedienden in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 101,89, spil van de stabilisatieschijf 99,90 - 101,89 - 103,93 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Opklimming in de loonschaal

Art. 4.De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 22 jaar voor de bedienden, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De opklimming in de loonschalen wordt verdeeld als volgt : 1. voor de bedienden aangeworven zonder beroepservaring : 100 pct.in functie van de an-ciënniteit in de onderneming; 2. voor de bedienden aangeworven met beroepservaring : 50 pct.in functie van de verworven ervaring vóór de indiensttreding bij de onderneming en 50 pct. in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De kaderleden van de zesde en zevende categorie hebben recht op een bijkomende verhoging die wordt toegekend ter gelegenheid van de uitbetaling van de verhoging verschuldigd ingevolge de opklimming in de loonschaal op grond van anciënniteit. Deze bijkomende verhoging is gelijk aan 33 pct. van de nominale waarde van de jaarlijkse verhoging.

Art. 5.De verhogingen welke voorspruiten uit de in artikel 2 bepaalde opklimming in de loonschaal worden betaald naar keuze van de werkgever : - hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de bediende in dienst is getreden; - hetzij op 1 februari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 november en 30 april valt; - hetzij op 1 augustus van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 mei en 31 oktober valt.

C. Studentenbarema's

Art. 6.Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema zoals bepaald in bijlagen 1 en 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

D. Conventionele verhoging

Art. 7.Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de bedienden verhoogd worden met 25 EUR bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. Afdeling 2. - Minimumuurlonen van de arbeiders

A. Barema's 1) Algemeen barema (barema "B") Art.8. De maandelijkse minimumlonen van de arbeiders worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 101,89, spil van de stabilisatieschijf 99,90 - 101,89 - 103,93 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 2) Specifiek barema "C" Art.9. De maandelijkse minimumlonen van de arbeiders in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 101,89, spil van de stabilisatieschijf 99,90 - 101,89 - 103,93 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Opklimming in de loonschaal

Art. 10.Afgezien van de uitwerking van de loonsverhogingen in absolute bedragen geschiedt de opklimming in de minimumloonschaal jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 20 jaar, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

Art. 11.De verhogingen welke voorspruiten uit de in artikel 8 bepaalde opklimming in de loonschaal worden betaald naar keuze van de werkgever : - hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de arbeider in dienst is getreden; - hetzij op 1 februari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 november en 30 april valt; - hetzij op 1 augustus van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 mei en 31 oktober valt.

C. Studentenbarema's

Art. 12.Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema zoals bepaald in bijlagen 1 en 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

D. Conventionele verhoging

Art. 13.Vanaf l juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de arbeiders verhoogd worden met 0,1648 EUR bruto per uur.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. Afdeling 3. - Gemeenschappelijke bepalingen

A. In rekening te nemen anciënniteit

Art. 14.Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

B. Toekenning van de verhogingen verschuldigd ingevolge de opklimming in de loonschalen

Art. 15.Het bedrag van de jaarlijkse of tweejaarlijkse loonschaalverhoging wordt gevoegd bij de werkelijk uitbetaalde lonen.

C. Overgang naar een andere categorie

Art. 16.De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn bevordering.

Art. 17.In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, zoals is bepaald in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 pct. van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 pct. wordt gespreid over vier jaar.

D. Ziekte of ongeval - gewaarborgd maandloon

Art. 18.In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, omvat het loon waarop de werknemer recht heeft gedurende de eerste dertig dagen van zijn ongeschiktheid eveneens dit voor de arbeidsprestaties verricht na achttien uur, voor zover deze contractueel zijn vastgelegd.

Art. 19.Voor het personeel dat tewerkgesteld is met een onvolledige dienstbetrekking houdt de werkgever rekening met het loon voor de contractueel bepaalde arbeidsprestaties na achttien uur, alsook met dit voor het gemiddelde van de overschrijdingen (bijkomende uren) van het aantal contractueel bepaalde arbeidsuren gedurende de drie voorafgaande maanden.

Art. 20.Het gewaarborgd maandloon wordt betaald vanaf de eerste afwezigheidsdag.

E. Personeel tewerkgesteld met een onvolledige dienstbetrekking

Art. 21.De lonen van het personeel dat tewerkgesteld is met een onvolledige dienstbetrekking worden berekend volgens één van de twee hiernavolgende formules : a) Uurloon : loonschaalbedrag van de categorie/151,66;b) Maandloon : loonschaalbedrag van de categorie x aantal maandelijkse arbeidsuren/151,66. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 22.De collectieve arbeids overeenkomst van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 130047/CO/312, wordt opgeheven op 1 juli 2017.

Art. 23.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de warenhuizen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^