Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 18 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011476
pub.
18/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011476

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 Coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142117/CO/324) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder "werknemer" : - de werklieden en werksters; - de technische bedienden (m/v); - de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel; - de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Art. 3.§ 1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter. § 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk. HOOFDSTUK II. - Indeling van de activiteiten

Art. 4.De activiteiten zijn als volgt ingedeeld : A. Grofbranche : slijpen, snijden en verstellen van diamant;

Diamantkeurder-specialist;

Diamantkeurder eerste klasse;

B. Zagen van diamant;

Tekenen van diamant;

Kloven van diamant;

C. Kleinbranche : slijpen, snijden en verstellen van diamant;

Sorteren van diamant;

Verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;

Diamantkeurder tweede klasse;

Bewerken van gekleurde stenen;

Zaag verstellen.

Art. 5.Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met 10 pct..

Art. 6.Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder artikel 4, A, B of C van deze collectieve arbeidsovereenkomst, maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld. HOOFDSTUK III. - Lonen

Art. 7.Met ingang van 1 januari 2018 worden alle baremieke en effectieve brutolonen verhoogd met 5 EUR per week.

Art. 8.Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, A van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 januari 2018 als volgt vastgesteld :

Weekloon

Dagloon

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

486,40 EUR

97,28 EUR

486,40 EUR

97,28 EUR


Art. 9.Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, B en C van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 januari 2018 als volgt vastgesteld :

Weekloon

Dagloon

Salaire hebdomadaire

Salaire journalier

459,90 EUR

91,98 EUR

459,90 EUR

91,98 EUR


Art. 10.In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1982, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 8 september 1982, worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 pct. aangegeven. HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de lonen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 11.Onverminderd de wettelijke bepalingen worden de bij de voorgaande artikelen vastgestelde en de werkelijk betaalde lonen gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens een identiek mechanisme als hetgeen van toepassing is op de sociale uitkeringen.

Telkens wanneer het indexcijfer met 2 pct. is gestegen of gedaald, worden de van kracht zijnde lonen verhoogd of verlaagd met een bedrag dat ten minste gelijk is aan 2 pct. van de van kracht zijnde lonen voor de "grofbranche" bedoeld in artikel 8.

De minimum weeklonen worden afgerond in euro naar de hogere tien eurocent.

De aanpassing van de lonen geschiedt vanaf de eerste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft.

Bij toepassing van de bovenvermelde bepalingen wordt volgende tabel opgemaakt :

Spilindex

Lonen

Indice-pivot

Salaires

105,10

100,00 pct.

105,10

100,00 p.c.

107,20

102,00 pct.

107,20

102,00 p.c.

109,34

104,04 pct.

109,34

104,04 p.c.

111,53

106,12 pct.

111,53

106,12 p.c.

113,76

108,24 pct.

113,76

108,24 p.c.

enz.

enz.

etc.

etc.


HOOFDSTUK V. - Bijzondere regelingen inzake de lonen Afdeling 1. - Werknemers met een verminderde of beperkte

arbeidsgeschiktheid

Art. 12.Wanneer een werkman of werkster wegens gezondheidsredenen in de onmogelijkheid verkeert om een volledige dag te werken en wanneer, op advies van de medische adviseur van het betrokken ziekenfonds, een gedeeltelijke werkhervatting wordt toegestaan, kan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, op verzoek van de belanghebbende, een afwijking toestaan van de bepalingen betreffende het loon per onverdeelbare werkdag.

Het paritair comité bepaalt de uren van tewerkstelling en de periode van de afwijking welke niet langer mag zijn dan één jaar; deze periode is hernieuwbaar op verzoek van de betrokkene en na advies van de hoger bedoelde medische adviseur, telkens voor maximum één jaar. Afdeling 2. - Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Art. 13.Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten. Afdeling 3. - Arbeidskrachten met een aanvullende

scholingsovereenkomst

Art. 14.Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkomsten in de diamantnijverheid. Afdeling 4. - Werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn

Art. 15.Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 16.Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden voor wat betreft werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997 betreffende deeltijdse arbeid in de diamantnijverheid en -handel. Afdeling 5. - Bepaling van de uurlonen

Art. 17.In geval van afwijking van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon berekend door het weekloon te delen door 39 uur.

Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden. HOOFDSTUK VI. - Overige bepalingen

Art. 18.De stuklonen van de slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd.

Art. 19.Voor elke partij diamant moet het partijbriefje vermelden : het aantal stuks, het gewicht en de tussen de werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs.

De partij moet, op verzoek van de werkman of werkster, in hun bijzijn worden gewogen. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 20.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (registratienr. 105737/CO/324), gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subs type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bi type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rij sluiten (Belgisch Staatsblad van 8 november 2013).

Art. 21.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel en aan elke ondertekenende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^