Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 25 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012056
pub.
25/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012056

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 60, § 2;

Overwegende dat de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid artikel 2bis, § 1, ingevoegd door de wet van 17 juli 1997, van toepassing is;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking sluiten tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van dezer werking, inzonderheid op artikel 2;

Overwegende dat, met toepassing van artikel 60, § 2, eerste lid, van de voornoemde gecoördineerde wetten, de vaste en de plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht door de Koning worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen op driedubbele lijsten door de Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de driedubbele lijsten van kandidaten voorgedragen door het Vlaams Parlement, door het Parlement van de Franse Gemeenschap en door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot vaste leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht worden benoemd : a) Nederlandse afdeling : - De heer Tillo Baert - Mevr.Inge Moyson - Mevr. Helga De Baets - De heer Thomas Leys - De heer Pieter Van Damme b) Franse afdeling : - De heer Stéphane Van Ommeslaeghe - De heer Jeremy Zegers - De heer Olivier Legrand - De heer Pierre-Olivier de Broux - Mevr.Sandra Stainier c) Duitstalig lid : - De heer Marcel Henn.

Art. 2.Tot plaatsvervangende leden van dezelfde Commissie worden benoemd : a) Nederlandse afdeling : - De heer Davy Scherlippens - Mevr.Liesbeth Stroobandt - De heer Frank Judo - De heer Christian Cloots - Mevr.

Suzy Bleys b) Franse afdeling : Mevr.Letizia Delauri - De heer Stéphane Tellier - De heer Noé Martens - Mevr. Anne-Stéphanie Renson - Mevr. Valérie Piens c) Duitstalig lid : De heer Fabrice Maassen.

Art. 3.Tot tweede plaatsvervangende leden van dezelfde Commissie worden benoemd : a) Nederlandstalige afdeling : - Mevr.Els Butenaers - De heer Lieven De Rouck - De heer Jürgen Vanpraet - Mevr. Aube Wirtgen - De heer Jan Schaerlaekens b) Franstalige afdeling : - Mevr.Noémie Feld - De heer Pierre-Alexandre Asmanis - Mevr. Anaïs Nkunda - De heer Patrick van Ypersele de Strihou - De heer Jonathan Stas c) Duitstalig lid: - Mevr.Mona Frings.

Art. 4.Ieder vast lid heeft als plaatsvervanger degene die dezelfde plaats als hij bekleedt in de volgorde die in de voorgaande artikelen is aangegeven.

Dit geldt echter ook voor de tweede plaatsvervangers.

Art. 5.Tillo Baert, vast lid van de Nederlandse afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, en Mevr. Sandra Stainier, vast lid van de Franse afdeling van dezelfde Commissie, worden tot ondervoorzitters van deze Commissie aangewezen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 april 2018.

Art. 7.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^