Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 16 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018012075
pub.
16/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012075

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt het maximum aantal vaste kansspelinrichtingen klasse IV te verminderen van 1000 naar 600.

Het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, stelt met betrekking tot het eerste artikel waarbij het maximum aantal van 1000 wedkantoren wordt bepaald : "Voor de bepaling van dit aantal werd rekening gehouden met het aantal bestaande wedkantoren op de Belgische markt (zie Parl. St., Kamer 2009-2010, nr. 1992/001, 37 : « Ter bescherming van de speler en om een economisch overaanbod te vermijden dient het totaal aantal kansspelinrichtingen klasse IV (i.e. de vaste en mobiele kansspelinrichtingen) te worden beperkt. De Koning bepaalt bij een in een Ministerraad overlegd koninklijk besluit het maximum aantal toegelaten kansspelinrichtingen evenals de criteria die erop gericht zijn ter bescherming van de speler een spreiding en controle van de kansspelinrichtingen te organiseren. In het kader van het gevoerde kanalisatiebeleid zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van de bestaande situatie.

De Koning zal tevens een procedure met criteria van voorrang uitwerken voor de behandeling van de aanvragen in overtal. Deze beperking of zgn. numerus clausus kan niet als strijdig met de vrijheid van vestiging worden aangemerkt. In het arrest Schindler van het Europees Hof van Justitie (1994) wordt gesteld dat `de bepalingen van het verdrag met betrekking tot het vrij verkeer van diensten niet wordt tegengesproken door restrictieve wetgevingen die de sociale bescherming van de spelers en het voorkomen van fraude op het oog hebben.".

Op 1 januari 2009 waren bij de FOD Financiën 896 vaste wedkantoren en 52 vaste kantoren waar sportweddenschappen andere dan op paardenwedrennen werden aangenomen, geregistreerd.

Omwille van de maatschappelijke en economische evolutie sedert begin 2009 worden maximum 1000 vaste kansspelinrichtingen klasse IV en ten hoogste 60 mobiele kansspelinrichtingen klasse IV toegestaan.".

Deze beperking trad in werking op 1 januari 2011.

Thans na meer dan vijf jaar regulering van de markt van de weddenschappen, dringt een actualisering van het maximum aantal wedkantoren zich op om rekening te blijven houden "met het aantal wedkantoren op de Belgische markt" vandaag de dag, met de bedoeling de voortdurende expansie van de markt een halt toe te roepen in het licht van de bescherming van de spelers en kwetsbare personen.

De evolutie van het aantal wedkantoren van de voorbije jaren op de Belgische markt is de volgende: 363 wedkantoren in 2011, 460 in 2012, 521 in 2013, 618 in 2014, 661 in 2015 en 697 in 2016.

Naar aanleiding van de conclusies van de studiedag over concessiecontracten, convenanten en adviezen van de gemeenten georganiseerd op 27 mei 2015, keurde de Kansspelcommissie op 9 september 2015 een nota aangaande de inperking van de kansspelinrichtingen klasse II en IV goed, die onder meer stelt : "De Kansspelcommissie stelt vast dat het huidig aanbod aan vaste kansspelinrichtingen klasse IV (608 actieve vergunningen op datum van 26/06/2015) stabiliseert. Een verdere expansie van het aanbod is niet wenselijk en kan contraproductief werken. De Kansspelcommissie meent dat een structurele vermindering van het maximale aanbod van 1000 vaste kansspelinrichtingen klasse IV naar 600 aangewezen is. De Kansspelcommissie adviseert deze vermindering structureel te verankeren door de wijziging van artikel 1 van bovenvermeld koninklijk besluit." ..

Een vermindering van het aantal wedkantoren zal voor de Kansspelcommissie de controle vergemakkelijken van de inrichtingen die nog al te veel inbreuken op de regelgeving begaan (aanwezigheid van alcohol, geen registratie van de weddenschappen boven 1000 euro en het bewaren van de beelden van videobewaking).

Dat zou ook meer professionalisme moeten teweegbrengen bij de kantoorhouders.

Minder wedkantoren zou ook de verspreiding voorkomen van "virtuele weddenschappen" die beschouwd worden als automatische kansspelen, en die zeer winstgevend en verslavend zijn. Die spelen bezitten kenmerken die verwant zijn aan de automatische spelen in speelzalen.

Daarnaast voorziet een koninklijk besluit in de "1000 meter-regel" tussen twee wedkantoren. Die maatregel bevestigt het streven van de wetgever om die kantoren te spreiden. Tot op heden is het plafond van 1000 wedkantoren nog lang niet bereikt (684 wedkantoren nu). Op 22 maart 2017 heeft de Kansspelcommissie beslist tot de lancering van het actieplan "Bet860", teneinde al die inrichtingen te controleren en de overtreders te bestraffen.

Die controle zal waarschijnlijk ook tot een daling van het aantal wedkantoren leiden.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 vermindert het maximum aantal wedkantoren van 1000 naar 600.

Artikel 2 voorziet in een overgangsmaatregel voor de toekenning van een vergunning F2 wanneer een vergunning vacant wordt wegens stopzetting of intrekking, zolang het nieuwe maximumaantal niet is bereikt.

Vandaag wordt op initiatief van de Kansspelcommissie elke vergunning die vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op haar website.

Nu zijn er 684 vergunningen F2. Het nieuwe maximumaantal van 600 wedkantoren is derhalve overschreden met 84. Teneinde mettertijd te komen tot 600 wedkantoren, het aantal waarin voorzien is bij dit koninklijk besluit, schort de overgangsmaatregel de geldende procedure van bekendmaking van vacante vergunning op totdat het door de koning vooropgestelde aantal is bereikt.

Wanneer een vergunning klasse F2 voor het aannemen van weddenschappen voor rekening van de houders van een vergunning klasse F1 in een vaste kansspelinrichting klasse IV het einde bereikt van de termijn van drie jaar bedoeld in artikel 25.7 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en de houder van deze vergunning niet vraagt dat zijn vergunning wordt vernieuwd, wordt de plaats van die vergunninghouder niet vacant verklaard zolang het aantal van 600 wordt overschreden.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

ADVIES 62.456/4 VAN 11 DECEMBER 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten TOT VASTSTELLING VAN HET MAXIMUM AANTAL VASTE EN MOBIELE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE IV, DE CRITERIA DIE ERTOE STREKKEN EEN SPREIDING VAN DEZE INRICHTINGEN TE ORGANISEREN EN DE PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN INGEVAL EEN VERGUNNING VRIJKOMT WEGENS INTREKKING OF STOPZETTING' Op 10 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 11 december 2017. De kamer was samengesteld uit Pierre LIENARDY, kamervoorzitter, Martine BAGUET en Bernard BLERO, staatsraden, Christian BEHRENDT en Marianne DONY, assessoren, en Anne Catherine VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane TELLIER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 december 2017.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE VORMVEREISTEN Gelet op het negatieve advies van de inspecteur van Financiën van 11 juli 2017, blijkt uit het dossier niet dat de minister van Begroting zelf het ontwerp op geldige wijze akkoord heeft bevonden overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 `betreffende de administratieve en begrotingscontrole'.

De adviesaanvrager hoort erop toe te zien dat dat laatstgenoemde voorafgaande vormvereiste naar behoren wordt vervuld.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP DISPOSITIEF Artikel 2 1. De twee leden van artikel 2 moeten worden ingevoegd na het eerste lid van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten `tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting'. Artikel 2 van het ontwerp moet dus met de volgende inleidende zin beginnen (1): "Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende: (... voorts zoals in het ontwerp, verbeterd volgens de hiernavolgende opmerking)". 2. Gelet op de vorige opmerking, moeten de woorden "In afwijking van artikel 3 van hetzelfde besluit" in het eerste lid van artikel 2 van het ontwerp worden vervangen door de woorden "In afwijking van het eerste lid". Evenzo moet het tweede lid van artikel 2 van het ontwerp beginnen met de woorden "In afwijking van het eerste lid". 3. In het tweede lid moet na het getal "600" het woord "vergunningen" volgen. De griffier, Anne Catherine VAN GEERSDAELE De voorzitter, Pierre LIENARDY _______ Nota (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", formule F 4-2-5-4.

27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/4, § 4, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 1 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 juli 2017 en 5 februari 2018;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 62.456/4 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2017, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een sluiten tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, wordt het getal "1000" vervangen door het getal "600".

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende: "In afwijking van het eerste lid zal er geen enkele vergunning die vacant is wegens intrekking of stopzetting nadat het maximumaantal vergunningen klasse F2 voor vaste kansspelinrichtingen klasse IV is toegekend, op initiatief van de Kansspelcommissie in het Belgisch Staatsblad en op haar website worden gepubliceerd zolang het aantal van 600 wordt overschreden.

In afwijking van het eerste lid, wanneer een houder van een vergunning klasse F2 geen vernieuwing vraagt van zijn vergunning voor het aannemen van weddenschappen voor rekening van de houders van een vergunning klasse F1 in een vaste kansspelinrichting klasse IV, wordt zijn vergunning niet vacant verklaard zolang het aantal van 600 vergunningen wordt overschreden.".

Art. 3.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^