Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 30 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018012218
pub.
30/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012218

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de landbouwkundige programma's


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.54.0;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 48, 121 tot 124;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, artikel 39;

Overwegende dat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (alsook de landbouwers) van de evolutie van de technische goedkeuringen en anderzijds te wegen op de genomen beslissingen betreffende de methodes van meten en standaardisering;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van vijfendertig duizend driehonderd acht en vijftig euro en vierenveertig cent (35.358,44 euro), aan te rekenen op het krediet voorzien op het budgettair adres 25.54.03.3540.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2018, wordt toegekend aan de OESO als bijdrage van de Belgische federale overheid voor de landbouwkundige programma's voor het jaar 2018.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer: Account name: OCDE Bank: JP Morgan AG, Frankfurt, Allemagne Taunus Turm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt/Main Rekeningnummer: 6161603441 BLZ: 50110800 IBAN: DE95501108006161603441 SWIFT: CHASDEFX Referentie: landbouwkundige programma's 2018 (« gestions des ressources biologiques, codes et systemes: forets, semences, tracteurs et fruits-legumes »).

Art. 2.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte van de verplichte bijdrage door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de landbouwkundige programma's worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

Art. 3.De schuldverklaring moet worden ondertekend en opgestuurd naar het centrale facturatieadres van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijnde : Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation, blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^