Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030946
pub.
14/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030946

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 54, § 1, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen, gegeven op 27 juni 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 24 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 16 april 2018;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "Voor het jaar 2016 wordt de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 2, vastgesteld op : 2.490,35 EUR voor de volledige bijdrage 1.861,47 EUR voor de tussenbijdrage 1.408,68 EUR voor de basisbijdrage."

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^