Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030970
pub.
09/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030970

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 116, §§ 2 en 3, gewijzigd bij de wet van 18 december 2015;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel sluiten tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van Bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale rekeningen, artikel 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018030184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen sluiten houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 22 februari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Patrick VRANKEN, adviseur-generaal bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse.

Art. 2.Mevr. Heidi PUSTJENS, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van de heer Patrick VRANKEN, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^