Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 18 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201512
pub.
18/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201512

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 Betaling van een cadeaucheque aan de werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142116/CO/324) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, met uitzondering van de technische bedienden, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Art. 4.In de diamantnijverheid en -handel geldt het beginsel dat aan de werknemers een cadeaucheque wordt toegekend.

De cadeaucheque wordt toegekend aan elke werknemer die, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling van de cheque, effectief in de diamantnijverheid werd tewerkgesteld. HOOFDSTUK II. - Bedrag en betalingsmodaliteiten van de cadeaucheque

Art. 5.Het bedrag van de cadeaucheque wordt vastgesteld op een bedrag van 35 EUR. Dit bedrag zal verhoogd worden naar 40 EUR indien de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage verhoogd wordt naar 40 EUR.

Art. 6.De cadeaucheque wordt uitbetaald in de loop van de maand december 2018 en in de loop van de maand december 2019.

Art. 7.De cadeaucheque wordt ten laste genomen van de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid". De bevoegde beheersorganen van de rijksverlofkas bepalen tevens de betalingsmodaliteiten van de cadeaucheque. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en houdt op met uitwerking te hebben op 1 januari 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^