Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 22 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201706
pub.
22/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201706

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, l), ingevoegd bij de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en laatste lid;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, de artikelen 99, 100, derde lid, 100bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994, 102 § 1, tweede lid, 102bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994, en 103quater, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en vervangen bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de leden van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universitaire instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers sluiten houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 16 maart 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 oktober 2017;

Gelet op de regelgevingsimpact-analyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 63.069/1 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 27 november 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de leden van het administratief, gespecialiseerd, meester-, vak- en dienstpersoneel van de universitaire instellingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°) artikel 4, § 4, tweede lid, wordt opgeheven; 2°) in artikel 5, eerste zin, worden de woorden "van het ambtsgebied waarin het verblijft" opgeheven.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 19, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1992 en 9 juli 2014, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 19.De werknemers die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen hiertoe een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 20."; 2°) in artikel 20, eerste lid, worden de woorden ", mits goedkeuring door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid" opgeheven; 3°) in artikel 22, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 22.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum.".

Art. 3.In het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 10, tweede lid, wordt opgeheven; 2°) artikel 16, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 16.§ 1. De personeelsleden die hun loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbreken dienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een aanvraag in voor het bekomen van de onderbrekingsuitkeringen. De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in § 2." 3°) in artikel 16, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1996, worden de woorden ", na goedkeuring van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid" opgeheven; 4°) in artikel 16bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 4.In het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 127, tweede lid, wordt opgeheven; 2°) artikel 133, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "Art.133. De ambtenaar die een onderbrekingsuitkering wenst te genieten, dient bij een ter post aangetekende brief een aanvraag in gericht aan het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 134."; 3°) in artikel 134, eerste lid, worden de woorden "mits zij worden goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid" opgeheven; 4°) in artikel 136, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt in het eerste lid, de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 136.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 5.In het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen worden de volgende wijzingen aangebracht : 1°) artikel 26, tweede lid, wordt opgeheven; 2°) artikel 27, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 27.De ambtenaar die een onderbrekingsuitkering wenst te genieten, dient bij een ter post aangetekende brief een aanvraag in gericht aan het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 28."; 3°) in artikel 28, eerste lid, worden de woorden "mits zij worden goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid" opgeheven; 4°) in artikel 30, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt in het eerste lid, de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 30.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 6.In het koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 75, tweede lid, wordt opgeheven; 2°) artikel 80, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 80.Het personeelslid dat een onderbrekingsuitkering wenst te genieten, dient bij een ter post aangetekende brief een aanvraag in gericht aan het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 81."; 3°) in artikel 81, eerste lid, worden de woorden "mits goedkeuring door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid" opgeheven; 4°) in artikel 83, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt in het eerste lid, de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 83.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 7.In het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 13, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 juni 2007 en 3 februari 2014, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 13.De werknemers die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen daartoe een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 14.

De werknemers die een tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking hebben verkregen van hun werkgever, dienen dit te melden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 14 en binnen de termijn bepaald in artikel 16"; 2°) in artikel 14, eerste lid, worden de woorden "de Minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 14, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken de werknemer bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 16, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaan type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 03/06/2014 numac 2013207220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 03/06/2014 numac 2013207102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 16/07/2014 numac 2013207140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling van bedrijfstoeslag bij we sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "Art; 16. Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 8.In het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 22, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 22.De personeelsleden die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen daartoe een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 23."; 2°) in artikel 23, eerste lid, worden de woorden "de Minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 23, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken het personeelslid bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 26.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 9.In het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 17.De personeelsleden die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 18."; 2°) in artikel 18, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Arbeid, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 18, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling: "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken het personeelslid bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 21, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 21.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 10.In het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 17, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 17.De personeelsleden die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Deze aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 18."; 2°) in artikel 18, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Arbeid, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 18, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken het personeelslid bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 21, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, tech sluiten, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 21.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 11.In het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers sluiten houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 28, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 28.De werknemers die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 29."; 2°) in artikel 29, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor Werk, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 29, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken de werknemer bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 32, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 32.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 12.In het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) artikel 19, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 19.De contractuele personeelsleden die een onderbrekingsuitkering willen genieten, dienen een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief te worden verzonden naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier bedoeld in artikel 20."; 2°) in artikel 20, eerste lid, worden de woorden "de Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Arbeid, na advies van" opgeheven; 3°) artikel 20, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Minister bevoegd voor Werk kan bepalen welke bewijsstukken het contractueel personeelslid bij zijn aanvraag dient te voegen"; 4°) in artikel 23, wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 23.Het recht op uitkeringen gaat in de dag aangeduid op de aanvraag om uitkeringen, wanneer alle nodige documenten, behoorlijk en volledig ingevuld, verzonden zijn naar het adres van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat is vermeld op het aanvraagformulier, binnen de termijn van twee maanden, die ingaat de dag na de dag aangeduid in de aanvraag, en berekend van datum tot datum."

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2018.

Art. 14.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^