Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 25 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018201957
pub.
25/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201957

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 tot vaststelling van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de commissie van beroep, alsook van de procedure voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel van beroepsjournalist, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017202308 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist sluiten tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Overwegende dat mevrouw Sophie Van Iseghem bij koninklijk besluit van 2 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017202308 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist sluiten benoemd werd tot gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg;

Overwegende dat mevrouw Sophie Van Iseghem ontslag neemt als gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg;

Overwegende dat de vereniging van dagbladuitgevers de heer Clément Chaumont voordraagt ter vervanging van mevrouw Sophie Van Iseghem;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag wordt verleend aan mevrouw Sophie VAN ISEGHEM uit haar mandaat als gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg.

Art. 2.De heer Clément CHAUMONT, Legal advisor bij "The Ppress/UPP", wordt benoemd tot gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg, ter vervanging van Mevrouw Sophie VAN ISEGHEM, bedrijfsjurist bij "Roularta Media Group", wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^