Koninklijk Besluit van 27 april 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen e

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018202490
pub.
14/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202490

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 februari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.055/1 van de Raad van State gegeven op 3 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de zin van dit besluit dient verstaan te worden onder " wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten" : de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

Art. 2.Wanneer er bij het overlijden van het slachtoffer uitsluitend meerdere rechthebbenden bedoeld bij artikel 2, 5°, a), van de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten zijn, worden de bij artikel 5, tweede lid, van genoemde wet bedoelde pensioenen en vergoedingen volledig toegekend aan de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

In afwijking van het vorige lid worden de pensioenen en vergoedingen volledig toegekend aan de overlevende feitelijk samenwonende partner wanneer overeenkomstig artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de echtgenoten in de aan de echtscheiding voorafgaande overeenkomsten bepaald hebben beiden afstand te doen van elkaars nalatenschap en alle voordelen bedoeld bij de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek die hun zouden kunnen toevallen wanneer een van hen overlijdt vóór de overschrijving van de echtscheiding.

Art. 3.Wanneer er bij overlijden van het slachtoffer uitsluitend meerdere rechthebbenden bedoeld bij artikel 2, 5°, b), van de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten zijn, worden de bij artikel 5, tweede lid, van voornoemde wet bedoelde pensioenen en vergoedingen in gelijke delen verdeeld onder de rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag.

Elke wijziging van situatie die leidt tot een vermindering van het aantal rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag, leidt tot een ambtshalve herziening van de verdeling van de pensioenen en vergoedingen. Deze herziening heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de wijziging van de situatie.

Art. 4.Wanneer er bij overlijden van het slachtoffer meerdere rechthebbenden bedoeld bij artikel 2, 5°, a) en b), van de wet van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ministerie van landsverdediging Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme sluiten zijn, worden de bij artikel 5, tweede lid, van voornoemde wet bedoelde pensioenen en vergoedingen als volgt verdeeld : 1) wanneer de rechthebbende bedoeld bij artikel 2, 5°, a), kinderbijslag geniet van de rechthebbenden bedoeld bij artikel 2, 5°, b), dan worden de pensioenen en vergoedingen volledig aan hem toegekend;2) wanneer de rechthebbende bedoeld bij artikel 2, 5°, a), geen kinderbijslag geniet van een of meer rechthebbenden bedoeld bij artikel 2, 5°, b), of wanneer deze laatste, die nog geen achttien jaar is, te zijnen laste is, wordt de helft van de pensioenen en vergoedingen toegekend aan de rechthebbende bedoeld bij artikel 2, 5°, a), en de andere helft in gelijke delen verdeeld onder de bij artikel 2, 5°, b) bedoelde rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag. Elke wijziging van situatie die leidt tot een vermindering van het aantal rechthebbenden die nog geen achttien jaar zijn of die recht geven op kinderbijslag, leidt tot een ambtshalve herziening van de verdeling van de pensioenen en vergoedingen. Deze herziening heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de wijziging van de situatie.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 2016.

Art. 6.De minister bevoegd voor pensioenen en de minister bevoegd voor oorlogsslachtoffers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^