Koninklijk Besluit van 27 december 2001
gepubliceerd op 29 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E

bron
ministerie van justitie
numac
2001010117
pub.
29/12/2001
prom.
27/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en meer bepaald de artikelen 19 en 71;

Gelet op het advies van de kansspelcommissie van 12 september 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 november 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 december 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit betrekking heeft op de bijdragen van de kansspelinrichtingen voor het jaar 2002 die het budget uitmaken van de Kansspelcommissie voor het jaar 2002;

In de mate dat de wet van 7 mei 1999 een bekrachtiging door een wet voorziet, is het noodzakelijk dat dit koninklijk besluit zo snel mogelijk kan worden gepubliceerd;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 december 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Economie, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Volksgezondheid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2. Voor het burgerlijk jaar 2002 bedraagt de retributie voor een vergunning klasse A 15.000 euro, de retributie voor een vergunning klasse B bedraagt 7.500 euro, de retributie voor een vergunning klasse C bedraagt 100 euro, de retributie voor een vergunning klasse E bedraagt 2.500 euro voor de houders die enkel diensten leveren in het raam van het onderhoud, het herstel of de uitrusting van de kansspelen, voor al de andere houders van een vergunning klasse E bedraagt de retributie 1.250 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen.

Daarenboven bedraagt de retributie voor de houders van een vergunning klasse A, die automatische kansspelen exploiteren, 250 euro per toestel met een minimum van 7.500 euro. »

Art. 2.Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Economie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Souillac, op 27 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Justitie, afwezig, De Minister van Overheidsbedrijven, R. DAEMS De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^