Koninklijk Besluit van 27 december 2008
gepubliceerd op 14 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2008 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel »

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000013
pub.
14/01/2009
prom.
27/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2008 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en de begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bedoelde samenwerkingscommissie van 9 december 2008;

Gelet op de beslissing van de federale leden van de voornoemde samenwerkingscommissie van 9 december 2008;

Overwegende dat de rol van Europese hoofdstad van Brussel moet bevorderd worden, namelijk in verband met het onthaal van de Europese toppen;

Overwegende dat één van de middelen om de nodige veiligheid te kunnen waarborgen voor de effectieve uitvoering van die rol bestaat uit de bevordering van de aanwerving van nieuwe personeelsleden binnen de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het behoud van het er aanwezige personeel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 10 december 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 18 december 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2008 wordt een financiële tussenkomst van een maximumbedrag van 5.450.000 euro toegekend aan het geheel van de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (code 5339, 5340, 5341, 5342, 5343 en 5344) ten bekostiging van de statutaire maatregelen voor de aanmoediging van de rekrutering van nieuwe personeelsleden en voor het behoud van de aanwezige personeelsleden, zoals bedoeld in de artikelen XI.III.28bis en XI.III.28ter, RPPol, ingevoegd bij koninklijk besluit van 3 februari 2004 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Art. 2.De uitgaven waarvoor de financiele tussenkomst wordt verleend, betreffen uitsluitend de meerkost die door de in artikel 1 bedoelde maatregelen wordt veroorzaakt.

Om de meerkost van de in artikel XI.III.28bis RPPol bedoelde toelage te bepalen, wordt de hypothetische kost van de toelage bedoeld in artikel XI.III.28 RPPol in mindering gebracht.

Art. 3.Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten wordt de financiële tussenkomst op de bankrekening van de politiezone gestort : a) op grond van de documenten die het sociaal secretariaat GPI opstelt en voor betaling aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken richt; b) voor de personeelsleden die de in artikel XI.III.28ter bedoelde verbintenis naleven.

Art. 4.De in artikel 1 bedoelde financiële tussenkomst wordt aangerekend op basisallocatie 13.56.70.43.01.

Art. 5.De Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde kunnen op ieder ogenblik en binnen de politiezones alle documenten raadplegen waarmee het bewijs geleverd wordt dat de voorwaarden die het recht op de financiële tussenkomst openen, vervuld werden.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 7.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 27 december 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^