Koninklijk Besluit van 27 januari 2008
gepubliceerd op 08 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012028
pub.
08/02/2008
prom.
27/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1977, 4 mei 1983, 3 oktober 1990, 4 mei 1992 en 17 mei 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, punt 3, van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1977, 4 mei 1983, 3 oktober 1990, 4 mei 1992 en 17 mei 2002, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3. Het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid bestaat uit vier gewone en vier plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van dit paritair subcomité.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 11 juli 1975, Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1975.

Koninklijk besluit van 1 maart 1977, Belgisch Staatsblad van 11 mei 1977.

Koninklijk besluit van 4 mei 1983, Belgisch Staatsblad van 21 mei 1983.

Koninklijk besluit van 3 oktober 1990, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1990.

Koninklijk besluit van 4 mei 1992, Belgisch Staatsblad van 2 juni 1992.

Koninklijk besluit van 17 mei 2002, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^