Koninklijk Besluit van 27 januari 2009
gepubliceerd op 03 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003049
pub.
03/02/2009
prom.
27/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 38, § 1, eerste lid, 17°, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002; - artikel 67, § 5, vervangen bij de programmawet (I) van 27 december 2006; - artikel 77, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 4 mei 1999 en 25 april 2007; - artikel 110, vervangen bij de wet van 22 februari 1995 en gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1997, 22 december 1998, 22 december 2003 en 16 november 2004; - artikel 1456, derde lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992; - artikel 14524, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004, bij de programmawet van 27 december 2005, bij de programmawet (I) van 27 december 2006, bij de programmawet van 27 april 2007 en bij de wet van 27 april 2007; - artikel 14525, ingevoegd bij de wet van 8 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004; - artikel 14531, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006; - artikel 2753, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 25 april 2007; - artikel 312; - artikel 360, tweede lid; - artikel 526, vervangen bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het KB/WIB 92: - artikel 19, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 maart 2003 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 februari 2006; - artikel 46, §§ 2 en 3, vervangen bij koninklijk besluit van 9 juni 1999; - artikel 57, § 1, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000; - artikel 58, § 6, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 2000; - artikel 633, vervangen bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006; - artikel 6311, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2004; - artikel 6312, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003; - artikel 6313, ingevoegd bij koninklijk besluit van 16 december 2004 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 februari 2007; - de artikelen 6315 tot 6318, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007; - artikel 951, tweede lid, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 12 maart 2007, 3 juni 2007 en 20 december 2007; - artikel 952, § 1, tweede lid, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007; - artikel 204, 4°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 1997; - artikel 256, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006; - bijlage IIbis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004, 1 september 2006 en 11 december 2006; - bijlage IIquater, ingevoegd bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 oktober 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 5 december 2008;

Gelet op het advies nr. 45.656/2 van de Raad van State gegeven op 7 januari 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de raad van State van 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift en in artikel 19 van afdeling VIII van hoofdstuk I van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 maart 2003 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 februari 2006, worden de woorden "artikel 38, eerste lid, 17°" vervangen door de woorden "artikel 38, § 1, eerste lid, 17°".

Art. 2.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 9 juni 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2 worden de woorden "van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden" vervangen door de woorden "van de Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid";2° in § 3 worden de woorden "de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Buitenlandse Handel".

Art. 3.In artikel 57, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, worden in de Franse tekst de woorden "pays en voie de développement" telkens vervangen door de woorden "pays en développement".

Art. 4.In artikel 58, § 6, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 2000, worden de woorden "aan de Executieve" vervangen door de woorden "aan de Regering".

Art. 5.In artikel 633 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, worden de woorden "in België gelegen" vervangen door de woorden "in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen".

Art. 6.In het opschrift van afdeling XXVsepties van hoofdstuk I van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2004 worden de woorden "artikel 14524" vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1".

Art. 7.In artikel 6311 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "artikel 14524" worden telkens vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1";2° in § 2 worden de woorden "moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluidend verklaarde fotokopie toevoegen van" vervangen door de woorden "moet de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden";3° in het eerste streepje van § 2 wordt in de Franse tekst de woorden "des factures" vervangen door de woorden "les factures";4° in het tweede streepje van § 2 wordt in de Franse tekst het woord "de" geschrapt.

Art. 8.In artikel 6312, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluidend verklaarde fotokopie toevoegen van" vervangen door de woorden "moet de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houden";2° in het eerste streepje wordt in de Franse tekst de woorden "des factures" vervangen door de woorden "les factures";3° in het tweede streepje wordt in de Franse tekst het woord "de" geschrapt.

Art. 9.Afdeling XXVnonies van hoofdstuk I van hetzelfde besluit, bevattende het artikel 6313, ingevoegd bij koninklijk besluit van 16 december 2004 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 februari 2007 wordt opgeheven.

Art. 10.In het opschrift van afdeling XXVundecies van hoofdstuk I van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, wordt het woord "privé-woning" vervangen door het woord "woning" en worden de woorden "inbraak en brand" vervangen door de woorden "inbraak of brand".

Art. 11.In de artikelen 6315 en 6316 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt het woord "privé-woningen" vervangen door het woord "woningen".

Art. 12.In artikel 951, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 12 maart 2007, 3 juni 2007 en 20 december 2007, worden de woorden "het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen," vervangen door de woorden "het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - het Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO en het Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS".

Art. 13.In artikel 952, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006 en 12 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 3°, a, worden de woorden "het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen," vervangen door de woorden "het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - het Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO en het Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS".b) in de bepaling onder 3°, e, wordt in de Franse tekst de woorden "des programmes de recherche ou de développement" vervangen door de woorden "des programmes de recherche et de développement".

Art. 14.Artikel 204, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, wordt aangevuld als volgt: "f) de vergoedingen bedoeld in artikel 90, 11°, van hetzelfde Wetboek; g) de vergoedingen bedoeld in artikel 90, 12°, van hetzelfde Wetboek.".

Art. 15.In artikel 256 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 worden de woorden "in België gelegen" vervangen door de woorden "in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen".

Art. 16.In de titel van bijlage IIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004, 1 september 2006 en 11 december 2006, worden de woorden "artikel 14524" vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1".

Art. 17.In bijlage IIquater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franstalige tekst van II en III, worden de woorden "retardatrice d'effraction" vervangen door het woord "anti-effraction";2° in IV vervalt het woord "aannemer".

Art. 18.Artikel 9 is van toepassing ingeval van de aankoop van een auto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus vanaf 1 juli 2007.

De artikelen 10 en 11 treden in werking vanaf aanslagjaar 2008.

Artikel 14 is van toepassing: - wat de vergoedingen bedoeld in artikel 90, 11°, van het Wetboekbetreft van de inkomstenbelastingen 1992 betreft, op de vergoedingen betaald of toegekend ter uitvoering van de overeenkomsten gesloten vanaf 1 februari 2005; - wat de vergoedingen bedoeld in artikel 90, 12°, van hetzelfde Wetboek betreft, op de vergoedingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2007.

Art. 19.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992.

Wet van 22 februari 1995, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1995.

Wet van 20 december 1995, Belgisch Staatsblad van 23 december 1995.

Wet van 14 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 3 september 1997.

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1999.

Wet van 4 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001 (1ste uitgave).

Wet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

Programmawet van 8 april 2003, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003.

Programmawet van 5 augustus 2003, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2003 (2e uitgave).

Programmawet van 22 december 2003, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003.

Wet van 9 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004 (2e uitgave).

Wet van 31 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2004.

Wet van 16 november 2004, Belgisch Staatsblad van 30 november 2004 (2e uitgave).

Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 (2e uitgave).

Programmawet van 27 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 (2e uitgave).

Programmawet (I) van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 (3e uitgave).

Wet van 25 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007 (3e uitgave).

Wet van 25 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007.

Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007 (3e uitgave).

Wet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 9 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1999 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 16 oktober 2000, Belgisch Staatsblad van 9 november 2000 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 20 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 25 maart 2003, Belgisch Staatsblad van 4 april 2003 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 12 mei 2003, Belgisch Staatsblad van 20 juni 2003 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 23 oktober 2003, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2003 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 23 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 16 december 2004, Belgisch Staatsblad van 30 december 2004 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 22 februari 2006, Belgisch Staatsblad van 3 maart (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 10 juni 2006, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2006 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 1 september 2006, Belgisch Staatsblad van 8 september 2006 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 11 december 2006, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 21 december 2006, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (7e uitgave).

Koninklijk besluit van 14 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2007 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 25 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 2 maart 2007 (4e uitgave).

Koninklijk besluit van 12 maart 2007, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 8 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007 (1ste uitgave).

Koninklijk besluit van 20 december 2007, Belgisch Staatsblad van 31 december 2007 (4e uitgave).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^