Koninklijk Besluit van 27 januari 2017
gepubliceerd op 06 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017010496
pub.
06/02/2017
prom.
27/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010496

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, artikel 14, § 2, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 18 maart 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 27 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 juli 2016;

Gelet op het advies nr. 59.785/1/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 42, § 1, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2015, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De inkomensgarantie is slechts betaalbaar voor zover de gerechtigde zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft. Hiervoor moet de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk verblijven.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^