Koninklijk Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 31 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werk

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022506
pub.
31/07/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen;

Overwegende dat het noodzakelijk is het globaal budget vastgesteld voor 1998 te herzien ten einde rekening te houden met : - de effecten van de evolutie van de index der consumptieprijzen; - de aanpassing van het basisbudget; - de weerslag van de herzieningen van het budget van financiële middelen van 1992 tot 1994; - de reële weerslag van de besparingen door de toepassing van de erkenningsnormen.

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de financiering van de MUG's rekening te houden met het tijdsverloop;

Overwegende dat het noodzakelijk is de uitbreiding van het verzorgend en paramedisch personeel in de dienst kinderoncologie vanaf 1 augustus 1998 te financieren;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend geboden is het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor het dienstjaar 1998 vast te stellen teneinde de beheerders tijdig in kennis te stellen van het budget van financiële middelen waarover zij zullen kunnen beschikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juli 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen van Onze Minister van Sociale Zaken en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen, worden de bedragen "148 706 500 000 frank", "126 504 200 000 frank" en "22 202 300 000 frank" respectievelijk vervangen door de bedragen "151 340 600 000 frank", "128 848 000 000 frank" en "22 492 600 000 frank".

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Isole Egadi, 27 juli 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^