Koninklijk Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009557
pub.
11/08/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, de artikelen 33, punten 3 tot 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 3 december 2008;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 december 2009 en 3 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 1 april 2011;

Gelet op advies 49.550/2 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 30 van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het derde en vijfde lid worden de woorden « de ambtenaar van het Ministerie van Financiën en van » opgeheven; - het derde en vijfde lid worden aangevuld met de volgende zin : « Deze verrichting kan worden bijgewoond door een ambtenaar van de FOD Financiën of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen. »

Art. 2.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden « en een ambtenaar van financiën » worden opgeheven; - het enige lid wordt aangevuld met de volgende zin : « Deze verrichting kan worden bijgewoond door een ambtenaar van de FOD Financiën of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen. »

Art. 3.In artikel 37, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de ambtenaar van het Ministerie van Financiën aanwezig in de inrichting » vervangen door de woorden « de ambtenaar van de FOD Financiën of van het gewest dat de dienst van de belastingen heeft overgenomen en die aanwezig kan zijn in de inrichting ».

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen en de Minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^