Koninklijk Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 11 augustus 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009558
pub.
11/08/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 33, punt 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 7 oktober 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 1 april 2011;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie 2010/0357/B, op 16 juni 2010, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op advies 49.551/2 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat ter uitvoering van een efficiënte controle de bewaartermijn van videobeelden dient te worden verlengd;

Overwegende dat met het oog op een efficiënte controle en rekening houdend met de zeer snelle ontwikkelingen van nieuwe ICT-technologieën de elementen die de inhoud van het protocol bepalen moeten worden aangepast;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem, wordt het woord « vier » vervangen door « acht ».

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. De kansspelcommissie stelt een protocol op dat de volgende elementen bevat : 1. Inhoud van dit document;2. Definities en afkortingen;3. Algemene vereisten;4. Technische vereisten gesteld aan de kablering en de passieve componenten van het LAN;5. Technische vereisten gesteld aan de actieve componenten van het LAN;6. Technische vereisten gesteld aan de cliënten en servers;7. Technische vereisten gesteld aan het lokaal voor het data-rack;8. Technische vereisten gesteld aan de dataverbinding met de Kansspelcommissie;9. Bijkomende vereisten gesteld aan het videotoezicht systeem;10. Vereisten inzake accounting- en financiële informatie;11. Vereisten inzake de registratie;12. Vereisten inzake de technische controle;13. Vereisten inzake de documentatie in verband met het informaticasysteem en het videotoezicht systeem;14. Gebruik van nieuwe technologieën;15. Standaarden inzake naamgeving voor de te verzenden bestanden;16. Goedkeuring.»

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen en de Minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^