Koninklijk Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 24 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euros aan de VZW « Nature et Progrès Belgique »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024241
pub.
24/08/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euros aan de VZW « Nature et Progrès Belgique »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, programma 25.55.1;

Gelet op de wet van 30 mei 2011 wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling 2004-2008, zoals het door de Ministerraad van 24 september 2004 is goedgekeurd, de cruciale rol erkent van de burgermaatschappij en dus, van de niet-gouvernementele organisaties, bij de besluitvorming tot het federale beleid dat de duurzame ontwikkeling bevordert;

Overwegende dat de verenigingen voor milieubescherming en de bewegingen voor permanente scholing zoals de vzw Nature et Progrès een belangrijke rol vervullen bij de bewustmaking van het publiek voor de milieuproblemen, meer bepaald via hun rol als tussenpersoon tussen de overheid en de burgers, en in het bijzonder bij de organisatie van ontmoetingsevenementen met deze laatste over thema's in verband met biologische voeding alsook meer algemeen over ecologie;

Overwegende dat subsidiëring een vitale bijdrage betekent om Nature et Progrès in staat te stellen de 27e editie van haar Salon « Valériane » te organiseren, waarbij dit jaar de nadruk gelegd wordt op bio-ecologisch bouwen, ecologisch wonen en hernieuwbare energie, evenals op klimatologische en energetische uitdagingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministerraad, gegeven op 1ste juli 2011, Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 15.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 55.31.31.32.01 (programma 25.55.3) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan de VZW « Nature et Progrès Belgique », met zetel in rue de Dave 520, te 5100 Jambes, vertegenwoordigd door Marc Fischers, secretaris generaal, als tegemoetkoming in de kosten voor de organisatie van de 27e editie van het Salon Valériane dat van 2 tot 4 september 2011 plaatsvindt.

Art. 2.De toelage is bestemd voor de werkingskosten die de begunstigde vereniging heeft gemaakt voor de organisatie van de 27e editie van het Salon « Valériane » dat van 2 tot 4 september 2011 plaatsvindt.

Art. 3.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 068-2025725-04 van de VZW « Nature et Progrès Belgique », rue de Dave 520, te 5100 Jambes.

Art. 4.§ 1. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de organisatie van het Salon « Valériane » van 2 tot 4 september 2011. § 2. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen van werkingskosten voor de promotie en de animatie van het gesubsidieerde evenement zoals folders, affiches, animatiemateriaal, decoratie die de begunstigde vereniging heeft gemaakt voor de organisatie van de 27e editie van het Salon « Valériane » dat van 2 tot 4 september 2011 plaatsvindt. Ze worden gerechtvaardigd op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de subsidie verantwoorden alsmede een eindrapport van activiteiten. § 3. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde som voor deugdelijk en onvergolden verklaard. Ze worden in drievoud voorgelegd. § 4. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage, moeten ten laatste op 31 maart 2012 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van meneer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^